© Dylan W.H. Sung
English Hakka
bubble pau1
bubble up hi3 pau1
bubbles in liquid sui3 pau1
bucket tung3
budge mau3
build dap5
build a dwelling dap5 vuk5
build an embankment zok5 bok5
building liu2
building and construction gen4 zuk5
bulging eyes bau4 ngan3
bull ngiu2 gu3
bully by ridicule ki1 fu4
bumble bee vu1 yang1 fung1
bump into pung1
burma mien1 tien4
burn iu4
burn (vb.) lat5
burn (vb.) tam2
burst open bau4
bury mai2
business sen1 li1
bustling vong4
busy mong2
busy hem2 hem2 tiau2
busy vong4
but but5 go3
butcher a carcass tong1
butcher a pig tong1 zu1
butt in (someone's conversation) cap5 zoi4
butter ngiu2 yiu2
butterfly yong2 yap6
butterfly fu2 tiap6
buttocks si3 fut5 tun2
buttocks prone si3 fut5 tet6 tet6
button (vb.) liu3
button up liu3 liu3
buttons on clothes liu3
buttons on clothes liu3 zai3
buy mai1
buy according to a prescription pui4
buy daily groceries mai1 coi4
buy groceries mai1 coi4 sung4