© Dylan W.H. Sung
English Hakka
guarantee bau3 zong4
guarantee dam1 bau3
guard (vb.) zong3
guard dog zong3 mun2 giu3
guard the door zong3 mun2
guava fan1 sak6 liu2
guava pat6 zai3
guess gu3
guess ton2
guess (n.) gu3 ge4
guest hak5
guest bedroom hak5 fong2
guitar kim2
gullible bun4 cot6
gums nga2 ngiuk5
gums nga2 ziau1 ngiuk5
gun ciong1
guns and cannons (artillery) ciong1 pau4
gut cong2 du3