© Dylan W.H. Sung
English Hakka
he gi2
he ta1
head tiu2 la1
head su3
headache tiu2 tung4
headache tiu2 la1 tung4
heal yi1
healer yi1 sang1
heap into a pile ep5
heap of something doi1
heart sim1
heart sim1 cong3
heart sim1 gon1
heart problems sim1 cong2 piang4
heat with a flame tam2
heave something heavy mau3
heavy cung1
heavy rain lok6 tai4 sui3
heel giok5 zang1
help bong1
help! giu4 miang4
hemp ma2
hemp rope ma2 sok5
hemp rope ma2 sin2
hen gai1 ma2
here lai3 vui4
here you are (a brusque interjection) a3
hero yin1 hiung2
herring ciang1 lin2
hers gia1 gai4