© Dylan W.H. Sung
English Hakka
korea cau2 sen1
korea hon2 gok5
korea hon2 get5