© Dylan W.H. Sung
English Hakka
oar ziong3
oats mak6 pi2