© Dylan W.H. Sung
English Hakka
or han2 di1
orange cang2
orange cang2 zai3
orange (colour) cang2 set5
ordinary pu1 tung1
ore kong4
origin bun3
originally ngien2 loi2