© Dylan W.H. Sung
English Hakka
owe zang1
owe kiam4
owe money zang1 cen2
owl miau4 tiu2 diau1
own up to sin2
owner zu3 ngin2