© Dylan W.H. Sung
English Hakka
pea tiu4
pea shoots tiu4 miau2
peace fo2
peace fo2 pin2
peace lin2
peace pin2
peaceful on1
peaceful cin4
peach tau2
peacock kung3 ziok5
peanut ti4 tiu4
peanut fa1 sang1
pear li2
pear pia1 li2
pear bia1 li2
pear pia1 go3
pearl zin1 zu1
pebble sak6 gu3 zai3
peel using a knife pai1
peking bet5 gin1
pen bit5
penalise fat6
pencil yen2 bit5
pencil sharpener yen2 bit5 pau2
penguin ki1 ngo2
penis zoi1
penis lin3
people in the family ga1 ngin2
pepper fu2 ziau1
peppercorn fu2 ziau1
peppers ziau1
perch fish lu2 ng2
period of time gang1
period of time ki2
permanent yun1 giu3
permanent resident yun1 giu3 gi1 min2
permit zun3
perpetual yun1 yen3
person of the same trade hong2 ga1
person who fritters aways his/her own resources fu4 diu3 gui3
person who is noble of heart, kind and helping gui4 ngin2
personal discipline gau4 yuk5
petty nature siau3 hi4
petty person or people siau3 ngin2