© Dylan W.H. Sung
English Hakka
public gung1 hoi1
public gung1
pull lai1
pull mang1
pull bang1
pull ca3
pull dui3
pulled in lai1 lok6 hi4
pulse het5 mak5
puma pau4 fu3
pupil of the eye ngan3 zu1 yin2
purple zu3 set5
purposely yung4 sim1
push ng3
push m3
push one's way through ba4
pustule cong1
pustule am4 cong1
pustule puk6
put fong4
put up with ziong1 ciu4