© Dylan W.H. Sung
English Hakka
you ngi2
you (pl.) ngia1 diu1
young lun4
young female chicken lon4
young hen gai1 lon4
younger brother tai1
your ngia1
your ngia1 gai4
your (pl.) ngia1 diu1 gai4
your turn lun2 dau3 ngi2
yours ngia1 gai4