© Dylan W.H. Sung
Hakka English
fiu2 float
fiu2 swollen
fiu4 port (harbour)