© Dylan W.H. Sung
Hakka English
fo2 peace
fo2 pin2 peace
fo3 classifier for households
fo3 fire
fo3 ca1 railway engine
fo3 ca1 train (n.)
fo3 ca1 train locomotive
fo3 cai2 match (n)
fo3 gai1 turkey
fo3 liap5 liap5 flickering of flames
fo3 liung2 go3 dragon fruit
fo3 sa2 lightning (n.)
fo3 sa2 ngiap5 lightning (vb.)
fo3 sin1 mars
fo3 sit6 cost of living
fo3 tan4 charcoal
fo4 bloke
fo4 celebrate
fo4 goods
fo4 merchandise
foi1 ash
foi1 cau2 trowel
foi1 set5 grey
foi4 able
fon1 classifier for bedlinen
fon1 classifier for carpets
fon1 hi3 happy
fon1 ngiam2 welcome
fong1 square
fong1 bau1 square bread
fong2 branch of the family tree
fong2 male chinese pheonix
fong2 prevent
fong2 room (in a building)
fong2 fo3 fire prevention
fong4 free
fong4 place (vb.)
fong4 put
fong4 release
fong4 hi4 give up
fong4 zung3 inseminate (farm animals)