© Dylan W.H. Sung
Hakka English
fu1 door
fu1 skin
fu1 ga1 bitter melon
fu2 classifier for teapots of
fu2 lake
fu2 fit5 body odour
fu2 ki2 leech
fu2 li2 fox
fu2 su1 beard
fu2 su1 facial hair
fu2 su1 moustache
fu2 tiap6 butterfly
fu2 ziau1 pepper
fu2 ziau1 peppercorn
fu3 bitter
fu3 diu2 diu2 bitter tasting
fu4 classifier for clothes
fu4 classifier for doors
fu4 classifier for keys
fu4 classifier for windows
fu4 father
fu4 splash
fu4 throw off
fu4 trousers
fu4 wealth
fu4 a1 crotch
fu4 dam1 take responsibility for
fu4 diu3 gui3 person who fritters aways his/her own resources
fu4 gui4 wealth and status
fu4 hiu3 bank account
fu4 long4 crotch
fu4 mu1 parents
fu4 pi1 throw away the bedcovers
fu4 sui3 splash water
fu4 toi4 trouser pocket
fui1 gi1 aeroplane
fui1 gi1 aircraft
fui1 gi1 cong2 airport
fui1 lip6 bin1 phillipines
fui1 zu1 africa
fui2 fat
fui2 dia2 dia2 fatty meat
fui4 foreign place
fui4 lung
fui4 ga1 lung
fui4 ge4 accountant
fuk5 happiness
fuk5 cap6 complicated
fuk5 pok6 bad health
fuk6 classifier for paintings
fuk6 mu4 service
fun1 divide
fun1 minute
fun1 non-vegetarian
fun1 fu4 give instructions
fun1 ga1 family split (of property and relationships)
fun1 sim1 favoritism
fun1 zung1 minute
fun2 dazed
fun2 cong2 cemetery
fun2 mu4 grave (n.)
fun3 got5 kudzu
fun4 portion (n.)
fun4 ha4 alloted amount
fung1 bee
fung1 breeze
fung1 classifier for envelopes
fung1 classifier for letters
fung1 wind
fung1 gi1 extractor fan
fung1 kiu2 severe storm
fung1 mit6 honey
fung1 tung2 hair dryer
fung2 red
fung2 bau1 lai2 cement
fung2 hien3 earthworm
fung2 lit6 chestnut
fung2 lo2 pet6 carrot
fung2 luk5 grapefruit
fung2 mau1 lai2 cement
fung2 zau3 red date
fung4 female chinese pheonix
fung4 worship
fung4 fong2 phoenix
fung4 li2 pineapple
fung4 sin2 worship gods