© Dylan W.H. Sung
Hakka English
yi1 clothes
yi1 cure someone
yi1 heal
yi1 cen2 before
yi1 cien2 before
yi1 hiu4 afterwards
yi1 sang1 doctor
yi1 sang1 healer
yi1 vui2 mistakenly thought that
yi1 yok6 fui4 medical fees
yi2 aunt who is mother's younger sister
yi2 move
yi2 cong1 uncle (mother's younger sister's husband)
yi2 po2 great aunt (younger maternal)
yi2 zai3 aunt (mother's younger sister)
yi2 ziu3 move away an object
yi3 chair
yi3 rain
yi3 sui3 rainwater [feb 18th - 20th]
yi3 sui3 rainwater [feb 18th - 20th]
yi3 yi3 den4 den4 chairs and stools
yi4 easy
yi4 gin3 already
yi4 mi3 barley
yi4 ngoi4 accident
yi4 tai4 li4 italy
yim1 shade
yim1 shadow
yim1 sound
yim1 ha1 shade
yim1 mu1 parrot
yim1 ngok6 music
yim1 to2 ha1 in the shade
yim3 drink (vb.)
yim3 thick liquid
yim3 ca2 drink tea
yim3 ca2 eat diam1 sim1 at a Chinese restaurant
yim3 ziu3 drink wine
yim3 ziu3 invite to a banquet
yim4 sprinkle onto
yin1 because
yin1 get5 england
yin1 gok5 england
yin1 hi3 raise in conversation
yin1 hiung2 hero
yin1 siong3 admire
yin1 vui4 because
yin1 vui4 because
yin1 vui4 due to
yin1 vui4 for
yin2 gentleness
yin2 kernel
yin2 mercy
yin4 chop
yin4 left over
yin4 print
yin4 seal
yin4 bau4 zi3 printing newspapers
yin4 li2 indonesia
yin4 tu4 india
yin4 zai3 seals and chops
yit5 benefit
yit5 one
yit5 bak5 one hundred
yit5 bak5 van4 one million
yit5 bak5 yit5 one hundred and ten
yit5 ce2 together
yit5 cien1 one thousand
yit5 cien1 lang2 yit5 one thousand and one
yit5 cien1 yit5 one thousand one hundred
yit5 cien1 yit5 sip6 one thousand and ten
yit5 cin4 yit cin4 intermittenly
yit5 cu4 once
yit5 diam3 one o'clock
yit5 diam3 zung1 one o'clock
yit5 liu2 first floor
yit5 lut6 always
yit5 lut6 from the start
yit5 mu2 yit5 yong4 exactly the same
yit5 ngiet6 january
yit5 se4 a_lifetime
yit5 tin4 he4 definitely
yit5 van4 ten thousand
yit5 van4 yit cien1 eleven thousand
yit5 van4 yit5 eleven thousand
yit5 zak4 an
yit5 zak5 a_
yit6 one hundred million
yiu1 have
yiu1 cin4 having the company of others
yiu1 dam3 brave
yiu1 ko3 len2 potentially
yiu1 ko3 len2 probably
yiu1 mun2 yiu1 lu4 reasoned and thought out
yiu1 sim1 intentionally
yiu1 sim1 kind
yiu1 sim1 yiu1 yi4 deliberately
yiu1 yi4 intentionally
yiu1 yit5 beneficial to one's health or character
yiu1 yung4 useful
yiu2 from
yiu2 oil
yiu2 paint5
yiu2 cit5 paint (n.)
yiu2 ma2 sesame
yiu2 ng2 cuttlefish
yiu2 ng2 squid
yiu2 yiu2 painting (decorating household surfaces)
yiu2 zin4 kiuk6 post office
yiu3 again
yiu3 also
yiu3 loi2 come again
yiu4 right
yiu4 slender
yiu4 lut6 lut6 thin and slender