© Dylan W.H. Sung
Hakka English
zo3 left
zo3 obstruct
zo4 do
zo4 make
zo4 con2 bau3 have one's fill of working
zo4 mak5 gai4? how come?
zo4 mak5 gai4? why?
zo4 sang2 accomplish
zoi1 penis
zoi4 mouth
zoi4 gok5 corner of the mouth
zoi4 gok5 corner of the mouth
zoi4 ma1 speak with charm and courtesy
zoi4 sun2 lips
zok5 make
zok5 table
zok5 wear
zok5 bok5 build an embankment
zok5 giok5 table leg
zon1 brick
zon1 climb through
zon1 tile
zon3 return
zon3 revolve
zon3 hiong4 turn around
zon3 sin4 reform one's character
zon3 tiu2 return
zon3 yun4 become damp
zon3 yun4 change in one's fortunes
zon4 drill
zon4 drill (vb.)
zon4 zui3 drill bit
zong1 classifier for flat sheetlike items
zong1 place into (a bag or container)
zong3 guard (vb.)
zong3 palm of the hand
zong3 mun2 guard the door
zong3 mun2 giu3 guard dog
zong4 battle
zong4 swell