Romanised text

http://www.bignews.org/20050524.txt da4 can1 kao3 zong3 di4 2 6 8 0 ji1 ( 2 0 0 5 .0 5 . 2 4 ) zhuan1 men2 san3 bo4 ge4 zhong3 shou4 zhong1 gong1 cha2 jin1 de5 xin1 wen2 han4 ping2 lun2 mian4 xiang4 gao1 ceng2 nei4 bu4 chuan2 yue4 : tui1 dong4 zheng4 zhi4 gai3 ge2 tu2 po4 xin1 wen2 feng1 suo3 xin1 ji4 shu4 cu4 jin4 yan2 lun2 zi4 you2 VI PR ef er en ce ( Da ca nk ao ) De fe nd sH um an Ri gh ts in PR CS in ce 1 9 9 7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 . zhong1 guo2 zheng4 fu3 zai4 xin1 jiang1 jia1 jiang4 dui4 min2 jian1 wei2 zu2 zong1 jiao1 huo2 dong4 da3 ji2 2 . luo4 sha1 ji1 shi2 bao4 : xin1 fa3 yuan4 wen2 jian4 pi1 lou4 liang3 zhuang1 hua1 ren2 jian1 die2 an4 huo4 you3 guan1 lian2 3 . jiang1 zheng4 fu3 wei1 xie2 dang1 er3 bang4 feng1 , guo1 guo2 ting1 di3 da2 jia1 na2 da4 can1 jia1 yi1 xi4 lie4 min2 yun4 huo2 dong4 4 . zai4 ju4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 , zai4 xian4 ren2 xin1 de5 li4 liang2 ! yong4 hang2 dong4 ji4 nian4 " liu4 si4 " hao2 shao4 shu1 5 . zheng1 shi4 " liu4 si4 " , chao2 ye3 dui4 hua4 , min2 zhu3 jiang4 guo2 dui4 1 9 8 9 nian2 hou4 zhong1 guo2 wen4 ti2 de5 hui2 gu4 han4 si1 kao3 6 . zhuan1 fang3 wang2 yi2 : zhong1 guo2 dang1 dai4 zhi1 shi4 fen4 zi2 de5 yan3 bian4 7 . ji4 si1 dao4 : zhong1 gong1 ke3 neng2 jiang1 zai4 hu4 lian2 wang3 da4 zhan4 zhong1 bai4 bei3 8 . gan3 lan3 dan4 jing4 jing4 di4 fa1 guang1 ji4 " zhong1 guo2 ren2 quan2 " chuang1 shi3 ren2 zhi1 yi1 li3 xiao3 rong2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ yan2 lun2 ze2 jian1 * ming2 ting1 you2 zi4 meng2 gu3 zong3 tong3 da4 xuan3 jie1 shu4 , ren2 min2 ge2 ming4 dang3 zhu3 xi2 qian2 zong3 li3 en1 he4 ba1 ya3 er3 huo4 sheng1 . ji1 yi1 , meng2 gu3 guang3 bo4 dian4 tai2 bao4 dao3 shui4 , meng2 gu3 ren2 min2 ge2 ming4 dang3 zhu3 xi2 en1 he4 ba1 ya3 er3 de2 dao4 le5 chao1 guo4 5 0 % de5 xuan3 piao4 , ji2 bai4 le5 ji1 ta1 san1 ming2 hou4 xuan3 ren2 , qu3 de2 da4 xuan3 sheng1 li4 . ta1 de5 zhu3 yao1 jing4 zheng1 dui4 shou3 , min2 zhu3 dang3 hou4 xuan3 ren2 en1 he4 sai4 han2 gei3 ta1 da3 dian4 hua4 biao3 shi4 zhu4 he4 . en1 he4 ba1 ya3 er3 hui2 da1 shui4 , ta1 ji1 dai4 zhao1 han4 suo3 you3 de5 jing4 zheng1 dui4 shou3 xi1 shou3 he2 zuo2 . ta1 zai4 huo4 sheng1 hou4 xiang4 xuan3 min2 bao3 zheng4 , ta1 jiang1 dai4 biao3 quan2 min2 de5 li4 yi4 er2 bu2 shi4 ben3 dang3 de5 li4 yi4 , jiang1 tui1 dong4 zheng4 fu3 zhan4 sheng1 pin2 kun4 , xi1 yin3 wai4 zi1 , zeng1 jia1 jiu4 ye4 han4 zheng1 qu3 min2 zhu3 zhi4 du4 xia4 de5 quan2 min2 tuan2 jie1 . zhong1 hua1 ren2 min2 gong1 han4 guo2 xian4 fa3 - - - - yi1 ge4 yong4 han4 zi4 xie3 cheng2 de5 zui4 jie2 chu1 de5 le4 ji2 . xian4 fa3 kai1 zong1 ming2 yi4 di4 yi1 gou1 : zhong1 guo2 shi4 shi4 jie4 shang3 li4 shi3 zui4 you1 jiu3 de5 guo2 gu1 zhi1 yi1 . ding4 yi4 le5 zhong1 guo2 bu2 shi4 zhong1 hua1 ren2 gong1 han4 guo2 . zhong1 guo2 zheng4 fu3 xing1 ji1 er4 feng1 suo3 le5 tong1 wang3 bei3 jing1 shi4 yan2 qing4 di4 ou1 de5 dao4 lu4 , ju4 mei3 lian2 she4 han4 zhong1 yang1 she4 de5 bao4 dao3 , gai1 di4 ou1 chuan2 chu1 bao4 fa1 kou3 ti2 yi4 yi4 qing2 , liang3 qian1 duo1 tou2 ru3 niu2 bing4 si3 bei4 mai2 diao4 chu3 li3 . ju4 bao4 dao3 , dang1 di4 ji1 min2 xiang4 mei3 lian2 she4 ji4 zhe3 zheng4 shi2 le5 kou3 ti2 yi4 de5 yi4 qing2 , dan4 shi4 dang1 di4 jin1 zhi3 ji4 zhe3 qian2 wang3 cai3 fang3 . zhong1 guo2 you3 guan1 bu4 men2 zai4 5 yue4 fen4 xiang4 shi4 jie4 wei4 sheng1 zu3 zhi1 bao4 gao4 zai4 tai4 an1 han4 wu2 xi2 fa1 xian4 kou3 ti2 yi4 yi4 qing2 , you3 2 2 3 tou2 sheng1 chu4 bei4 chu3 li3 , dan4 shi4 mei2 you3 bao4 gao4 shi2 dao4 zai4 bei3 jing1 shi4 di4 ou1 ye3 you3 yi4 qing2 . xiang1 gang3 nan2 hua1 zao3 bao4 bao4 dao3 , jin1 nian2 san1 yue4 fen4 cong1 zhong1 guo2 da4 liu4 jin4 kou3 dao4 xiang1 gang3 de5 sheng1 chu4 zhong1 you3 1 6 tou2 gan3 ran3 you3 kou3 ti2 yi4 . ( zi4 you2 ya3 zhou1 dian4 tai2 ) qing1 hai3 bao4 fa1 hou4 niao3 gan3 ran3 qin2 liu2 gan3 si3 wang2 yi3 hou4 , ren2 men2 dan1 xin1 qin2 liu2 gan3 hui3 bu2 hui3 zai4 ren2 qun2 dang1 zhong1 chuan2 bo4 . you3 bao4 dao3 shui4 , qing1 hai3 yi3 jing1 you3 ren2 si3 yu2 qin2 liu2 gan3 . dan4 shi4 zhong1 guo2 wei4 sheng1 bu4 guan1 yuan2 jian1 jue2 fou3 ren4 . ri4 qian2 you3 bao4 dao3 zhi3 chu1 , zhong1 guo2 qing1 hai3 di4 ou1 chu2 le5 zheng4 shi2 hou4 niao3 gan3 ran3 qin2 liu2 gan3 wai4 , yi3 jing1 you3 1 0 0 duo1 ren2 si3 yu2 qin2 liu2 gan3 . dui4 zhe4 zhong3 shui4 fa3 , zhong1 guo2 wei4 sheng1 bu4 ban4 gong1 ting1 fu4 zhu3 ren2 mao2 qun2 an1 xian1 sheng1 dui4 mei3 guo2 zhi1 yin1 ji4 zhe3 biao3 shi4 : " zhe4 ge4 wen4 ti2 wo3 ke3 yi3 ken3 ding4 di4 shui4 , wo3 men2 mei2 you3 . " lian2 he2 guo2 zui4 jin4 fa1 chu1 jing3 gao4 , qin2 liu2 gan3 zai4 ren2 yu3 ren2 zhi1 jian1 chuan2 ran3 de5 ke3 neng2 xing4 ri4 yi4 zeng1 jia1 , you2 ji1 shi4 fei1 zhou1 han4 ya3 zhou1 de5 pin2 qiong2 guo2 gu1 geng1 rong2 yi4 shou4 dao4 qin2 liu2 gan3 de5 " xi2 ji2 " . shi4 jie4 wei4 sheng1 zu3 zhi1 guan1 yuan2 shui4 , yi1 dan4 qin2 liu2 gan3 zai4 ren2 lei4 zhong1 bao4 fa1 , jiang1 hui3 zao4 cheng2 ji1 bai3 wan4 ren2 si3 wang2 . zui4 zao3 de5 ren2 lei4 gan3 ran3 qin2 liu2 gan3 bing4 li4 shi4 1 9 9 7 nian2 zai4 xiang1 gang3 fa1 xian4 de5 , dang1 shi2 you3 1 8 ren2 gan3 ran3 , 6 ren2 si3 wang2 . zui4 jin4 ji1 nian2 de5 ren2 lei4 gan3 ran3 ze2 fa1 sheng1 zai4 tai4 guo2 , yue4 nan2 han4 jian3 bu3 zhai4 . dao4 mu4 qian2 , yue4 nan2 yi3 jing1 zheng4 shi2 you3 3 8 ren2 si3 yu2 qin2 liu2 gan3 , er2 tai4 guo2 han4 jian3 bu3 zhai4 ye3 fen1 bie2 you3 1 2 ren2 han4 4 ren2 si3 yu2 qin2 liu2 gan3 . xiang1 gang3 xing1 dao3 ri4 bao4 xing1 ji1 er4 bao4 dao3 , jiang1 xi1 sheng3 jing3 gang1 shan1 shu3 bai3 ming2 cun1 min2 yin1 wei2 bu2 man3 dang1 di4 zheng4 fu3 zheng1 di4 pei2 chang2 de5 chu3 li3 fang1 shi4 , shang3 xing1 ji1 liu4 chong1 ru4 jing3 gang1 shan1 huo3 che1 zhan4 wo4 gui3 yi3 shi4 kang4 yi4 , zhi4 shi3 zhong1 guo2 jiao1 tong1 dong4 mai4 jing1 jiu3 tie3 lu4 zhong1 duan4 6 ge4 xiao3 shi2 . dang1 ju2 chu1 dong4 fang2 bao4 jing3 cha2 jin4 hang2 jiang4 hang2 qu1 li2 , you3 duo1 ren2 shou4 shang1 . zhe4 xie1 kang4 yi4 de5 cun1 min2 lai2 zi4 jiang1 xi1 sheng3 tai4 han4 xian4 cheng2 jiang1 zhen4 xi1 men2 cun1 , ta1 men2 da3 po4 che1 zhan4 bo1 li2 , heng2 wo4 tie3 gui3 , zu3 lan2 le5 liang3 liang4 lie4 che1 . xian4 chang2 wei2 guan1 de5 ren2 qun2 you3 da4 yue1 yi1 wan4 ren2 zuo3 you4 . ju4 yi1 ming2 cun1 min2 biao3 shi4 , xi1 men2 cun1 li2 tai4 han4 xian4 cheng2 bu2 yuan3 , ban4 nian2 qian2 dang1 di4 zheng4 fu3 pi1 zhun3 kai1 fa1 shang1 zheng1 shou1 cun1 min2 tu3 di4 yong4 lai2 xiu1 jian4 shang1 pin3 fang2 , dan4 shi4 gei3 yu3 cun1 min2 de5 bu3 chang2 hen3 shao3 , yin3 qi3 cun1 min2 bu2 man3 . cun1 min2 duo1 ci4 dao4 zheng4 fu3 jiao1 she4 , dan4 shi4 dou1 de2 bu2 dao4 man3 yi4 de5 da1 fu4 . xin1 hua1 she4 xing1 ji1 er4 kan1 deng1 de5 yi1 pian1 bao4 dao3 shui4 , bei3 jing1 jian4 zhu2 gong1 di4 de5 yi1 wei4 lai2 zi4 shan1 dong1 de5 bao1 gong1 tou2 zi4 jie1 gu1 chou3 dui4 wai4 tou4 lou4 : hu3 duo1 jian4 zhu2 shi1 gong1 qi4 ye4 jiang1 tuo1 qian4 bu4 fen4 min2 gong1 gong1 zi1 de5 zuo4 fa3 jing4 ran2 dang1 cheng2 le5 yi1 zhong3 " jing1 ying2 ce4 lue4 " . hei1 she4 hui3 shi4 li4 bu2 rong2 hu1 shi4 : gong1 ran2 tie1 bu4 gao4 " chu3 jue2 " jing3 cha2 . hei1 e4 shi4 li4 de5 kuang2 biao1 zheng1 zai4 xi2 juan3 shen2 zhou1 da4 di4 . zhuan1 gu1 fen1 xi1 : zhong1 guo2 hei1 she4 hui3 xing4 zhi2 zu3 zhi1 cheng2 yuan2 shou3 duan4 zhi1 can2 ren3 , qi4 yan4 zhi1 xiao1 zhang1 , ling4 ren2 chu4 mu4 jing1 xin1 ; yi1 xie1 di4 fang1 de5 hei1 e4 shi4 li4 yi3 jing1 wan2 cheng2 zui4 e4 de5 " yuan2 shi3 ji1 lei3 " , bu2 gan1 yu2 di4 xia4 , kai1 shi3 zhi2 jie1 xiang4 zheng4 zhi4 ling3 yu4 shen4 tou4 ; quan2 li4 de5 bi4 hu4 shi4 hei1 e4 shi4 li4 peng2 zhang4 de5 zhi2 jie1 yuan2 yin1 , fan3 hei1 bi4 xu1 yu3 fan3 fu3 tong2 shi2 jin4 hang2 , bu2 ke3 bi4 ji1 gong1 yu2 yi1 yi4 . hei1 she4 hui3 wen4 ti2 ji3 fu2 chu1 shui3 mian4 . ( dong1 fang1 wang3 ) chen2 shui3 bian3 xing1 ji1 er4 zai4 hui3 jian4 mei3 guo2 ji1 du1 jiao1 jie4 ren2 shi4 shi2 zhi3 chu1 , tai2 wan1 ren2 min2 shi4 shi4 jie4 han4 ping2 de5 ai4 hao3 zhe3 , ye3 shi4 guo2 ji4 zhi4 xu4 de5 han4 wei4 zhe3 , yu3 qiong2 bing1 du2 wu3 de5 zhong1 guo2 zai4 ben3 zhi2 shang3 bu2 tong2 . chen2 shui3 bian3 biao3 shi4 , chang2 ji1 yi3 lai2 , zhong1 guo2 qi4 tu2 yi3 fei1 han4 ping2 fang1 shi4 jie3 jue2 tai2 wan1 wen4 ti2 , cai2 shi4 ma2 fan2 zhi4 zao4 zhe3 han4 shi4 jie4 han4 ping2 de5 tiao1 xin4 zhe3 . chen2 shui3 bian3 biao3 shi4 , jin1 nian2 3 yue4 1 4 hao2 , zhong1 guo2 yi1 yi4 gu1 hang2 , tong1 guo4 fan3 fen1 lie4 guo2 gu1 fa3 , qi4 tu2 chan2 fang1 mian4 gai3 bian4 tai2 hai3 han4 ping2 xian4 zhuang4 , shi3 liang3 an4 jin3 zhang1 guan1 xi4 sheng1 gao1 , yin3 qi3 guo2 ji4 she4 hui3 fan3 gan3 , geng1 zhi2 jie1 cu4 shi3 tai2 wan1 ren2 min2 zou3 shang3 jie1 tou2 , yi1 qi3 shou3 hu4 tai2 wan1 . chen2 shui3 bian3 dui4 guo2 ji4 she4 hui3 han4 ji1 du1 jiao1 hui3 dui4 tai2 wan1 de5 zhi1 chi2 biao3 shi4 gan3 xie4 . ( zi4 you2 ya3 zhou1 dian4 tai2 ) lian2 song4 da4 liu4 hang2 , peng1 ji2 " tai2 du2 " you3 yu2 , er2 chang1 yan2 min2 zhu3 jian4 zheng4 bu2 ju4 , ying1 shi4 wei2 yi1 da4 pian1 po3 . zuo2 wei2 zheng4 dang3 ling3 xiu4 ren2 wu4 , ni3 men2 ci3 hang2 jiu4 jing4 shi4 ban4 yan3 " ning4 chen2 " jiao3 se4 , hai2 shi4 yao1 chong1 dang1 zheng1 you3 ? ye3 hu3 ni3 men2 ge4 you3 nan2 yan2 zhi1 yin3 , huo4 shi4 xiang3 liu2 gei3 bu4 ji1 hou4 chen2 zhe3 you3 chong1 fen4 zhan3 shi4 de5 tu2 di4 , ye3 wei4 ke3 zhi1 . ( liang2 xin1 ) yue4 lai2 yue4 duo1 de5 mei3 guo2 hai2 zi2 kai1 shi3 you3 ji1 hui3 xiao2 xi2 han4 yu3 . zai4 mei3 guo2 shou3 dou1 hua1 cheng2 dun4 fu4 jin4 de5 fu2 ji2 ni2 ya3 zhou1 , you3 liang3 suo3 xiao3 xiao2 xuan1 bu4 , jiang1 cong1 jin1 nian2 qiu1 ji4 kai1 shi3 zeng1 tian1 han4 yu3 jiao1 xiao2 nei4 rong2 . fu2 ji2 ni2 ya3 zhou1 guo2 hui3 yi4 yuan2 fu2 lan2 ke4 . wo4 er3 fu1 ceng2 bang1 zhu4 fu2 ji2 ni2 ya3 zhou1 fei4 er3 fa3 ke4 si1 jun4 she2 li3 fu1 wu3 de2 xiao3 xiao2 de5 han4 yu3 xiang4 mu4 zheng1 qu3 zi1 jin1 . wo4 er3 fu1 dui4 gai1 jiao4 kai1 shi3 han4 yu3 jiao1 xiao2 biao3 shi4 zan4 shang3 . zhe4 wei4 guo2 hui3 yi4 yuan2 ren4 wei2 , neng2 jiang3 yi1 kou3 liu2 li4 de5 han4 yu3 dui4 mei3 guo2 ren2 lai2 shui4 yue4 lai2 yue4 chong2 yao1 le5 , mei3 guo2 shang1 ye4 guan3 li3 ren2 yuan2 xu1 yao1 zai4 mei2 you3 fan1 yi4 bang1 zhu4 de5 qing2 kuang4 xia4 yong4 zhong1 wen2 tan2 pan4 , er2 mei3 guo2 zheng4 fu3 ye3 xu1 yao1 geng1 duo1 jing1 tong1 han4 yu3 de5 ren2 cai2 . wo4 er3 fu1 shi2 dao4 , shi4 jie4 shang3 si4 fen1 zhi1 yi1 de5 ren2 kou3 ji1 zhu4 zai4 zhong1 guo2 , ru2 jin1 , ren2 men2 zhi1 yao1 fan1 kai1 bao4 zhi3 jiu4 ke3 yi3 zhi1 dao4 zhong1 guo2 zheng1 zai4 fa1 sheng1 she2 ma2 , bu2 guan3 shi4 hao3 shi4 hai2 shi4 huai4 shi4 : " bi3 ru2 , hui3 bu2 hui3 shi4 guan1 wu1 zong1 jiao1 po4 hai4 de5 shi4 qing2 . zai4 jin1 ri4 zhong1 guo2 , tian1 zhu3 jiao1 tu2 hai2 shi4 shou4 dao4 po4 hai4 , ji1 du1 jiao1 tu2 ye3 shou4 dao4 po4 hai4 . ji1 nian2 qian2 , wo3 qu4 guo4 xi1 cang2 , wo3 shi4 han4 hen3 duo1 ren2 yi1 qi3 qu4 de5 . zai4 xi1 cang2 , cang2 ren2 shou4 dao4 bo1 xue4 , yong1 you3 da2 lai4 la1 ma2 de5 zhao4 pian4 bei4 ren4 ding4 shi4 wei2 fa3 de5 shi4 qing2 . zai4 zhong1 guo2 xi1 bei3 bu4 , mu4 si1 lin2 ren2 shi4 ye3 shou4 dao4 po4 hai4 . " zhe4 wei4 guo2 hui3 yi4 yuan2 hai2 biao3 shi4 , zai4 quan2 qiu2 hua4 de5 jin1 tian1 , li3 jie3 ji1 ta1 guo2 gu1 de5 wen2 hua4 han4 yu3 yan2 bian4 de2 yue4 lai2 yue4 chong2 yao1 . she2 li3 fu1 wu3 de2 xiao3 xiao2 jin1 nian2 qiu1 ji4 kai1 shi3 xiao2 han4 yu3 de5 xiao2 sheng1 zong3 gong1 jiang1 you3 1 2 0 ming2 . tong2 shi2 , fei4 er3 fa3 ke4 si1 jun4 ling4 wai4 yi1 suo3 xiao3 xiao2 ye3 jiang1 you3 1 2 0 ming2 xiao2 sheng1 kai1 shi3 xiao2 han4 yu3 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ zhong1 guo2 zheng4 fu3 zai4 xin1 jiang1 jia1 jiang4 dui4 min2 jian1 wei2 zu2 zong1 jiao1 huo2 dong4 da3 ji2 you3 lai2 zi4 hai3 wai4 de5 xiao1 xi2 biao3 ming2 , zhong1 guo2 zheng4 fu3 zai4 xin1 jiang1 yi1 xie1 di4 ou1 jia1 jiang4 le5 dui4 min2 jian1 wei2 wu2 er3 zu2 zong1 jiao1 huo2 dong4 da3 ji2 . xiao1 xi2 shui4 , dang1 ju2 cai3 qu3 le5 yi1 xi4 lie4 cuo4 shi1 jian1 kong4 dang1 di4 qing1 zhen1 si4 de5 huo2 dong4 . qing3 ting1 ben3 tai2 zhu4 xiang1 gang3 ji4 zhe3 lin2 di2 fa1 hui2 de5 you3 guan1 bao4 dao3 * xia4 zai3 sheng1 yin1 wen2 jian4 ht tp : / / ww w. rf a. or g/ m an da ri n/ s he nr ub ao da o/ 2 0 0 5 / 0 5 / 2 4 / m 0 5 2 4 - ld f. mp mei3 guo2 guo2 hui3 yao1 qing3 xiao2 zhe3 tao3 lun2 zhong1 guo2 zong1 jiao1 wen4 ti2 mei3 guo2 guo2 hui3 zhong1 guo2 shi4 wu4 wei3 yuan2 hui3 ri4 qian2 zai4 hua1 cheng2 dun4 ju3 hang2 yuan2 zhuo1 hui3 yi4 , yao1 qing3 mei3 guo2 xiao2 zhe3 tao3 lun2 zhong1 guo2 de5 zong1 jiao1 wen4 ti2 . mei3 guo2 de5 xiao2 zhe3 jiu4 jing4 ze3 yang4 kan1 dai4 mu4 qian2 zhong1 guo2 de5 zong1 jiao1 zhuang4 kuang4 ne1 ? xia4 mian4 shi4 zi4 you2 ya3 zhou1 dian4 tai2 han2 qing1 de5 bao4 dao3 . * xia4 zai3 sheng1 yin1 wen2 jian4 ht tp : / / ww w. rf a. or g/ m an da ri n/ s he nr ub ao da o/ 2 0 0 5 / 0 5 / 2 4 / m 0 5 2 4 - my c. mp 3 zai4 zhe4 ci4 tao3 lun2 hui3 shang3 shou3 xian1 fa1 yan2 de5 shi4 jia1 na2 da4 meng2 te4 li4 er3 da4 xiao2 li4 shi3 xi4 jiao1 shou4 da4 wei4 - ao4 en1 bo2 . ta1 shui4 , zai4 guo4 qu4 2 5 nian2 li3 , zhong1 guo2 de5 guan1 fang1 han4 fei1 guan1 fang1 zong1 jiao1 zu3 zhi1 de5 ren2 shu3 ji1 ben3 chi2 ping2 , sui1 ran2 zhong1 guo2 zheng4 fu3 reng2 ran2 zai4 hu3 duo1 fang1 mian4 yong1 you3 quan2 wei1 xing4 , dan4 zai4 hu3 duo1 jing1 ji3 han4 she4 hui3 shi4 wu4 fang1 mian4 bu2 zai4 kong4 zhi4 de2 na3 yang4 yan2 li4 . zhe4 shi3 zhong1 guo2 ge4 di4 de5 zong1 jiao1 huo2 dong4 , te4 bie2 shi4 min2 jian1 zong1 jiao1 huo2 dong4 ri4 yi4 zeng1 jia1 . dang1 ran2 , zheng4 fu3 ye3 you3 ke3 neng2 sui2 shi2 jia1 jin3 dui4 zong1 jiao1 de5 kong4 zhi4 . hui2 gu4 zhong1 guo2 zong1 jiao1 de5 li4 shi3 , ao4 en1 bo2 shui4 , zhong1 guo2 lao3 bai3 xing4 ben3 juan1 hen3 nan2 dui4 ta1 men2 zi4 ji3 zong1 jiao1 shen1 yang3 de5 li4 shi3 han4 xian4 zhuang4 jin4 hang2 jie3 shi4 . ta1 shui4 , " zong1 jiao1 " zhe4 ge4 zi4 yan3 shi4 1 9 shi4 ji4 cai2 cong1 xi1 fang1 chuan2 dao4 zhong1 guo2 de5 . zhong1 guo2 ren2 cong1 lai2 bu2 zhi1 dao4 you3 suo3 wei4 de5 zong1 jiao1 zi4 you2 , ye3 bu2 zhi1 dao4 ren2 de5 shen1 yang3 ying1 dang1 de2 dao4 bao3 hu4 . she2 zhi4 dao4 xian4 zai4 , qing2 kuang4 ye3 shi4 ru2 ci3 . ta1 shui4 : " ren2 men2 qu4 miao4 yu3 , bing4 mei2 you3 xiang3 dao4 ta1 men2 zai4 cong1 shi4 zong1 jiao1 shen1 yang3 huo2 dong4 , zhe4 dui4 ta1 men2 mei2 you3 yi4 yi4 . ru2 guo3 ni3 wen4 ta1 men2 , shi4 fou3 yuan4 yi4 rang4 ta1 men2 de5 zong1 jiao1 shen1 yang3 zi4 you2 shou4 dao4 bao3 hu4 , ta1 men2 hui3 mang2 ran2 di4 kan1 zhao1 ni3 , yin1 wei2 chu2 le5 zheng4 fu3 xuan1 chen4 zhong1 guo2 you3 zong1 jiao1 shen1 yang3 zi4 you2 zhi1 wai4 , lao3 bai3 xing4 bing4 bu2 zhi1 dao4 ji1 zhen1 zheng1 han2 yi4 . " ao4 en1 bo2 hai2 tan2 dao4 qi4 gong1 yu3 zong1 jiao1 zhi1 jian1 de5 lian2 ji4 . ta1 shui4 , zai4 zhong1 guo2 , hu3 duo1 ren2 lian4 qi4 gong1 de5 mu4 de5 zhu3 yao1 shi4 jie3 chu2 bing4 tong4 , huo4 kai1 fa1 te4 yi4 gong1 neng2 . ao4 en1 bo2 shui4 , zhong1 guo2 you3 ji1 bai3 wan4 qi4 gong1 lian4 xi2 zhe3 , dan4 bao1 gua1 hu3 duo1 lian4 qi4 gong1 de5 zhi1 shi4 fen1 zi2 zai4 nei4 , hen3 shao3 you3 ren2 yi4 shi4 dao4 qi4 gong1 you3 ren2 he2 zong1 jiao1 shen1 yang3 de5 han2 yi4 . er2 lian4 xi2 fa3 lun2 gong1 de5 ren2 da4 duo1 shu3 ye3 chu1 wu1 jian4 juan1 de5 mu4 de5 . ao4 en1 bo2 shui4 , ye3 hu3 fa3 lun2 gong1 you3 geng1 duo1 suo3 wei4 " zong1 jiao1 " de5 yi4 wei4 , dan4 zai4 ta1 kan1 lai2 , fa3 lun2 gong1 han4 qi4 gong1 de5 xing4 zhi2 shi4 yi1 yang4 de5 , yu3 guan1 fang1 bu2 ying1 dang1 fa1 sheng1 chong1 tu2 . mei3 guo2 san1 yi1 xiao2 yuan4 zheng4 zhi4 xi4 jiao1 shou4 pa4 li3 sha1 - sang1 dun4 ye3 zai4 hui3 shang3 fa1 yan2 . ta1 shui4 , zhong1 guo2 de5 gai3 ge2 kai1 fang4 cu4 shi3 zhong1 guo2 ge4 lei4 zong1 jiao1 shen1 yang3 pai4 bie2 cong2 sheng1 . jin4 nian2 lai2 sui2 zhao1 gao1 ke1 ji4 de5 fa1 zhan3 , chuan2 zhen1 ji1 , shou3 ji1 han4 hu4 lian2 wang3 lao4 deng3 ri4 yi4 pu3 ji2 , da4 da4 gai3 shan4 le5 ren2 men2 zhi1 jian1 shen1 xi2 de5 chuan2 bo4 , wei2 yi1 xie1 jiao1 pai4 zu3 zhi1 fa1 bu4 shen1 xi2 , yu3 hai3 wai4 zong1 jiao1 zu3 zhi1 yi3 ji2 yi4 yi4 ren2 shi4 jin4 hang2 lian2 lao4 shi2 gong1 le5 fang1 bian4 , ta1 shui4 , ji1 zhong1 zui4 zhao1 ming2 de5 li4 zi2 jiu4 shi4 fa3 lun2 gong1 , ta1 shui4 : " fa3 lun2 gong1 , ye3 jiao4 fa3 lun2 da4 fa3 , yi3 wang3 zai4 zhong1 guo2 da4 liu4 yi3 wai4 hen3 shao3 wei2 ren2 suo3 zhi1 , zhi2 dao4 1 9 9 9 nian2 4 yue4 , yi1 wan4 ming2 fa3 lun2 gong1 xiao2 yuan2 zai4 bei3 jing1 zhong1 nan2 hai3 qian2 ju3 hang2 le5 chang2 da2 1 4 ge4 xiao3 shi2 de5 shi4 wei1 huo2 dong4 . ji1 ge4 xing1 ji1 zhi1 hou4 , li3 hong2 zhi4 zheng4 shi2 , ta1 jiu4 shi4 kao4 hu4 lian2 wang3 zu3 zhi1 le5 zhe4 ci4 da4 gui1 mo2 de5 shi4 wei1 huo2 dong4 . " sang1 dun4 shui4 , xian4 dai4 hua4 de5 chuan2 bo4 shou3 duan4 wei2 zhong1 guo2 ge4 lei4 jiao1 pai4 de5 fa1 zhan3 shi2 gong1 le5 geng1 wei2 bian4 li4 de5 tiao2 jian4 , tong2 shi2 ye3 xiao1 ruo4 le5 zheng4 fu3 dui4 shen1 xi2 chuan2 bo4 de5 kong4 zhi4 . zui4 hou4 zai4 hui3 shang3 fa1 yan2 de5 shi4 mei3 guo2 po1 shi4 dun4 da4 xiao2 wen2 hua4 , zong1 jiao1 han4 guo2 ji4 shi4 wu4 yan2 jiu4 suo3 jiao1 shou4 luo2 ba4 te4 - wei2 le4 . ta1 shui4 : " zai4 zhong1 guo2 , jue2 da4 duo1 shu3 zong1 jiao1 huo2 dong4 cong1 lai2 jiu4 mei2 you3 cheng2 wei2 guang3 da4 jiao1 hui3 de5 yi1 bu4 fen4 , ye3 cong1 lai2 mei2 you3 chao1 yue4 di4 fang1 fan4 wei2 . jin1 tian1 de5 qing2 kuang4 reng2 ran2 ru2 ci3 , ren2 men2 shao1 xiang1 bai4 fo2 han4 bai4 zu3 , dan4 zhe4 xie1 huo2 dong4 han4 zhong1 guo2 you3 zu3 zhi1 de5 zong1 jiao1 mei2 you3 ren2 he2 lian2 ji4 . zhe4 lei4 zong1 jiao1 huo2 dong4 shi4 mu4 qian2 zhong1 guo2 zong1 jiao1 huo2 dong4 zhong1 zui4 da4 de5 yi1 bu4 fen4 , ye3 shi4 zui4 bei4 hu1 lue4 de5 bu4 fen4 . zhong1 guo2 guan1 fang1 jiang1 zhe4 lei4 zong1 jiao1 huo2 dong4 shi4 wei2 feng1 jian4 mi2 shen1 , ye3 bu2 shou4 zhong1 guo2 xian4 fa3 de5 bao3 hu4 . " wei2 le4 shui4 , zhong1 guo2 zi4 8 0 nian2 dai4 gai3 ge2 kai1 fang4 yi3 lai2 , guan1 fang1 dui4 zong1 jiao1 de5 guan3 zhi4 you3 fang4 song1 ji1 xiang4 , dan4 zai4 yi1 ding4 shi2 ji1 , xiang4 fa3 lun2 gong1 zhe4 yang4 de5 zu3 zhi1 reng2 ran2 shou4 dao4 da3 ya1 . bu2 guo4 wei2 le4 shui4 , zai4 guo4 qu4 2 0 nian2 zhong1 , zhong1 guo2 da4 liu4 ge4 zhong3 ge4 yang4 de5 zong1 jiao1 huo2 dong4 ri4 yi4 zeng1 chang2 , min2 jian1 zong1 jiao1 huo2 dong4 ye3 xun4 su4 zeng1 jia1 . zhe4 lei4 huo2 dong4 zhu3 yao1 ji2 zhong1 zai4 nong2 cun1 , ge4 di4 fa1 zhan3 ye3 bu2 ping2 heng2 , bi3 ru2 zai4 fu2 jian4 suo3 diao4 cha2 de5 6 0 0 duo1 ge4 cun1 zhuang1 zhong1 , ji1 hu1 mei3 ge4 cun1 zi2 dou1 jian4 you3 miao4 yu3 , er2 zhe4 zai4 bei3 fang1 nong2 cun1 jiu4 hen3 shao3 jian4 . wei2 le4 zhi3 chu1 , zhe4 lei4 min2 jian1 zong1 jiao1 huo2 dong4 bian4 bu4 quan2 guo2 , yu4 ji4 you3 yi1 ban4 de5 nong2 cun1 ren2 kou3 can1 yu3 le5 zhe4 lei4 huo2 dong4 , zong3 shu3 yue1 zai4 3 yi4 zhi4 4 yi4 ren2 , bi3 ren2 he2 ji1 ta1 jiao1 pai4 de5 ren2 shu3 dou1 duo1 . wei2 le4 jie1 zhao1 shui4 : " cong1 fa3 lu4 de5 jiao3 du4 jiang3 , zhong1 guo2 cong1 guan1 fang1 de5 ren4 ke3 fang1 mian4 gei3 yu3 le5 zong1 jiao1 yi1 xi2 zhi1 di4 , dan4 zhe4 bi4 xu1 shi4 zai4 guan1 fang1 zu3 zhi1 de5 fan4 wei2 zhi1 nei4 . you3 liang3 lei4 jiao1 pai4 xian3 ran2 bei4 pai2 chu2 zai4 wai4 . yi1 lei4 shi4 bei4 zhong1 guo2 zheng4 fu3 chen4 wei2 suo3 wei4 " xie2 jiao1 " de5 jiao1 pai4 , bi3 ru2 xiang4 fa3 lun2 gong1 ; ling4 yi1 lei4 jiu4 shi4 lao3 bai3 xing4 de5 min2 jian1 zong1 jiao1 huo2 dong4 . dui4 hou4 yi1 lei4 huo2 dong4 , zheng4 fu3 cai3 qu3 le5 zheng1 yi1 zhi1 yan3 , bi4 yi1 zhi1 yan3 de5 tai4 du4 , bu2 guo4 , zhe4 lei4 zong1 jiao1 huo2 dong4 you3 ke3 neng2 zai4 ren2 he2 shi2 hou4 bei4 zheng4 fu3 jin1 zhi3 . " wei2 le4 zhi3 chu1 , mu4 qian2 chu1 wu1 ge4 zhong3 kao3 lu4 , zhong1 guo2 zheng4 fu3 dui4 lao3 bai3 xing4 de5 min2 jian1 zong1 jiao1 huo2 dong4 you3 shi2 cai3 qu3 le5 gu3 li4 de5 tai4 du4 , bi3 ru2 yun3 hu3 zai4 miao4 yu3 yong4 di4 shang3 jian4 xiao2 jiao4 deng3 . ta1 shui4 : " zai4 mu4 qian2 de5 zheng4 zhi4 qi4 hou4 xia4 , you2 wu1 zhong1 guo2 shi4 tu2 zai4 gu3 li4 di4 fang1 she4 hui3 , lai2 fu4 dan1 zheng4 fu3 suo3 bu2 zai4 fu4 dan1 de2 le5 de5 she4 hui3 fu2 li4 bao3 xian3 deng3 xiang4 mu4 , wo3 men2 jiang1 hui3 kan1 dao4 geng1 duo1 guan1 fang1 huo4 fei1 guan1 fang1 de5 zong1 jiao1 zu3 zhi1 , zai4 she4 hui3 han4 wen2 hua4 deng3 ling3 yu4 fa1 hui1 ji1 zuo2 yong4 . " dang1 ran2 , miao4 yu3 ye3 ke3 neng2 cheng2 wei2 lao3 bai3 xing4 biao3 da2 bu2 tong2 yi4 jian4 de5 ju4 ji2 chang2 suo3 . wei2 le4 ju3 gan1 su4 yi1 ge4 cun1 wei2 li4 , dang1 di4 jiao1 pai4 zu3 zhi1 lao3 bai3 xing4 jiu4 dang1 di4 wu1 ran3 yan2 chong2 , ying3 xiang3 er tong2 jian4 kang1 ju3 hang2 le5 shi4 wei1 kang4 yi4 huo2 dong4 , xian3 shi4 le5 zong1 jiao1 biao3 da2 gong1 zhong4 xu1 yao1 de5 qian2 zai4 zuo2 yong4 . dan4 wei2 le4 shui4 , zhe4 yi1 qie1 bing4 bu2 shui4 ming2 zhong1 guo2 de5 min2 jian1 zong1 jiao1 hui3 tui1 dong4 zhong1 guo2 de5 min2 zhu3 jin4 cheng2 . ta1 shui4 , mu4 qian2 zhong1 guo2 you3 cheng2 qian1 shang3 wan4 de5 ren2 can1 yu3 ge4 zhong3 min2 jian1 zong1 jiao1 huo2 dong4 , ru2 guo3 zhong1 guo2 zheng4 fu3 neng2 cong1 zheng4 zhi4 han4 fa3 lu4 de5 jiao3 du4 li3 jie3 zhong1 guo2 de5 zong1 jiao1 , bao1 gua1 min2 jian1 de5 zong1 jiao1 zu3 zhi1 , zhe4 jiang1 shi4 gai3 shan4 zhong1 guo2 ren2 min2 sheng1 huo2 suo3 mai4 chu1 de5 chong2 yao1 de5 di4 yi1 bu4 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ luo4 sha1 ji1 shi2 bao4 : xin1 fa3 yuan4 wen2 jian4 pi1 lou4 liang3 zhuang1 hua1 ren2 jian1 die2 an4 huo4 you3 guan1 lian2 luo4 sha1 ji1 shi2 bao4 ji4 zhe3 luo2 sen1 zi1 wei1 ( Da vi d Ro se nz we ig ) 5 yue4 2 4 ri4 zhuan4 wen2 chen4 , gen1 ju4 mei3 guo2 fa3 yuan4 zui4 xin1 pi1 lou4 de5 wen2 jian4 , qian2 FB I hua1 yi4 yuan2 gong1 wu2 dan1 ni2 de5 an4 zi2 ke3 neng2 han4 shuang1 mian4 jian1 die2 chen2 wen2 ying1 ji2 ji1 qing2 ren2 shi3 mi4 si1 de5 an4 zi2 zhi2 jie1 xiang1 guan1 . wu2 dan1 ni2 ( De ni se K . Wo o ) , xian4 nian2 4 5 sui4 , 1 9 9 9 nian2 cong1 bai2 ling3 fan4 zui4 bu4 jie4 diao4 dao4 fan3 zhong1 guo2 qing2 bao4 bu4 , can1 yu3 yi1 xiang4 yu3 guo2 gu1 an1 quan2 you3 guan1 de5 diao4 cha2 . gai1 diao4 cha2 de5 dui4 xiang4 shi4 yi1 ming2 wei2 mou3 guo2 fang2 cheng2 bao1 shang1 gong1 zuo2 de5 mei3 ji2 hua1 ren2 , mei3 guo2 dang1 ju2 huai2 yi2 ta1 xiang4 zhong1 guo2 zheng4 fu3 chuan2 di4 ji1 mi4 shen1 xi2 . yi1 ming2 xiao1 xi2 ren2 shi4 xiang4 luo4 sha1 ji1 shi2 bao4 tou4 lou4 shui4 , dang1 ju2 zhi1 suo3 yi3 jie4 diao4 wu2 dan1 ni2 , shi4 yin1 wei2 ta1 ren4 shi4 bei4 diao4 cha2 dui4 xiang4 , liang3 gu1 ren2 shi4 peng2 you3 . tong1 guo4 diao4 cha2 , dang1 ju2 bing4 wei4 dui4 diao4 cha2 dui4 xiang4 shi2 qi3 xing2 shi4 zhi3 kong4 , dan4 wu2 dan1 ni2 ju4 shen1 xie4 lou4 le5 yi1 xie1 min3 gan3 de5 FB I zi1 liao4 , dao3 zhi4 nei4 wu4 bu4 men2 dui4 ji1 jin4 hang2 diao4 cha2 . wu2 dan1 ni2 1 9 9 9 nian2 shou3 ci4 bei4 FB I te4 gong1 pan2 wen4 , 2 0 0 1 nian2 qian2 hou4 bei4 dai4 xin1 ting2 zhi2 , hou4 lai2 bei4 jie3 gu4 . dan4 dang1 ju2 shang3 zhou1 hu1 ran2 dui4 wu2 dan1 ni2 shi2 qi3 5 xiang4 zhi3 kong4 , bao1 gua1 xie4 lou4 bei4 diao4 cha2 zhe3 " J. W . " de5 juan1 fen4 yi3 ji2 xiang4 dui4 FB I sa1 huang3 . ling4 wai4 , qi3 su4 shu1 zhi3 chu1 , 1 9 9 9 nian2 1 1 yue4 1 ri4 , ta1 xiang4 FB I te4 gong1 sa1 huang3 shui4 , ta1 mei2 you3 xiang4 J. W . xie4 lou4 ji1 mi4 . dan4 wu2 dan1 ni2 de5 lu4 shi1 , ceng2 bang1 hua1 yi4 ke1 xiao2 gu1 li3 wen2 han4 da3 ying2 jian1 die2 zui4 guan1 si1 de5 huo4 si1 ke4 ( Ma rk Ho ls ch er ) biao3 shi4 , wu2 dan1 ni2 shi4 wu2 gu1 le5 , ta1 mei2 you3 zuo4 cu4 she2 ma2 . ta1 mian3 fei4 dai4 biao3 wu2 dan1 ni2 da3 guan1 si1 , yin1 wei2 wu2 dan1 ni2 cheng2 le5 FB I de5 ti4 zui4 yang2 . yin3 ren2 zhu4 mu4 de5 shi4 , wu2 dan1 ni2 an4 fa1 zhi1 di4 tong2 chen2 wen2 ying1 shuang1 mian4 jian1 die2 an4 xiang1 tong2 , dou1 shi4 si4 mian4 chu3 ge1 de5 FB I luo4 sha1 ji1 fan3 zhong1 guo2 qing2 bao4 bu4 . luo4 sha1 ji1 qiao2 ling3 chen2 wen2 ying1 han4 han4 ji1 zai4 FB I de5 lian2 lao4 ren2 jian1 qing2 ren2 shi3 mi4 si1 2 0 0 3 nian2 4 yue4 tong2 yi1 tian1 bei4 bu3 . qian2 zhe3 bei4 kong4 fei1 fa3 fu4 yin4 , yong1 you3 FB I de5 ji1 mi4 wen2 jian4 ; hou4 zhe3 ze2 bei4 kong4 chu3 li3 min3 gan3 wen2 jian4 bu2 dang1 , yi3 zhi4 la4 ru4 wei2 FB I gong1 zuo2 ye3 wei2 zhong1 guo2 zheng4 fu3 gong1 zuo2 de5 shuang1 mian4 jian1 die2 chen2 wen2 ying1 shou3 zhong1 . you2 wu1 luo4 sha1 ji1 shi2 bao4 , luo4 sha1 ji1 ri4 bao4 deng3 dang1 di4 mei2 ben4 de5 yi1 zhi4 yao1 qiu2 , mei3 guo2 ou1 fa3 guan1 ke4 lao2 si1 nei4 ( Ga ry Kl au sn er ) tong2 yi4 pi1 lou4 dang1 shi2 de5 fa3 lu4 wen2 jian4 . zai4 wen2 jian4 zhong1 , dai4 biao3 mei3 guo2 zheng4 fu3 de5 lu4 shi1 wei2 lan2 rui4 er3 ( Al ic ia Vi ll ar re al ) ren4 wei2 huo4 si1 ke4 xiang3 ba3 wu2 dan1 ni2 han4 shi3 mi4 si1 de5 an4 zi2 lian2 ji4 qi3 lai2 shi4 bu2 he2 li3 de5 . wu2 dan1 ni2 de5 si1 ren2 lu4 shi1 huo4 si1 ke4 ren4 wei2 , shi3 mi4 si1 ceng2 jing1 zhi2 jie1 zhi3 dao3 guo4 wu2 dan1 ni2 hang2 shi4 , bing4 qie3 zai4 diao4 cha2 zhong1 han4 wu2 dan1 ni2 you3 guo4 guang3 fan4 de5 jie1 chu4 . dan4 shi4 wei2 lan2 rui4 er3 bian4 chen4 , ru2 guo3 wu2 ren4 wei2 diao4 cha2 shi4 bu2 he2 fa3 de5 , ta1 ying1 gai1 tong1 guo4 FB I de5 zhi3 hui1 xi4 tong3 de5 fen1 ji2 qu4 hang2 shi4 , er2 bu2 shi4 yue4 ji2 jin4 hang2 . gen1 ju4 luo4 sha1 ji1 shi2 bao4 zui4 xin1 pi1 lou4 de5 fa3 ting2 wen2 jian4 , wu2 dan1 ni2 xi1 wang4 zhe4 ge4 an4 zi2 neng2 gou4 cong1 dang1 qian2 shen3 li3 ci3 an4 de5 ke4 lao2 si1 nei4 shou3 li3 zhuan3 dao4 shen3 li3 chen2 wen2 ying1 an4 de5 fa3 guan1 ku4 bo2 er3 ( Fl or en ce - Ma ri eC oo pe r ) shou3 li3 , dan4 shi4 wu2 de5 nu3 li4 yi3 shi1 bai4 gao4 zhong1 . ku4 bo2 er3 yi3 " mei2 you3 guan1 lian2 " wei2 li3 you2 ju4 jue2 jie1 guo4 an4 jian4 . dan4 shi4 zai4 wu2 dan1 ni2 de5 lu4 shi1 huo4 si1 ke4 shi2 gong1 de5 zheng4 ju4 zhong1 xian3 shi4 , shi3 mi4 si1 zhi2 jie1 jian3 shi4 wu2 de5 diao4 cha2 , bing4 qie3 dui4 wu2 de5 hu3 duo1 diao4 cha2 fu4 ze2 . ta1 zai4 jian3 lue4 de5 pi1 wen2 zhong1 xie3 dao4 , tong2 yi4 wu2 de5 zuo2 ye4 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ jiang1 zheng4 fu3 wei1 xie2 dang1 er3 bang4 feng1 , guo1 guo2 ting1 di3 da2 jia1 na2 da4 can1 jia1 yi1 xi4 lie4 min2 yun4 huo2 dong4 ( mei3 guo2 zhi1 yin1 ji4 zhe3 yan2 ming2 duo1 lun2 duo1 bao4 dao3 ) bei4 zhong1 guo2 shang3 hai3 shi4 guan1 fang1 diao4 xiao1 lu4 shi1 zhi2 zhao4 de5 shang3 hai3 ren2 quan2 lu4 shi1 guo1 guo2 ting1 di3 da2 jia1 na2 da4 fang3 wen4 . zhong1 guo2 jing3 fang1 zai4 ta1 chu1 guo2 qian2 wei1 xie2 ta1 , bu2 de2 zai4 hai3 wai4 you3 ren2 he2 chu1 ge2 yan2 lun2 , fou3 ze2 jiang1 bu2 li4 wu1 ta1 zai4 shang3 hai3 de5 gu1 ren2 . * di3 wen1 ge1 hua1 chu1 xi2 xiao2 shu4 hui3 yi4 * jia1 na2 da4 lu4 shi1 xie2 hui3 suo3 shu3 tuan2 ben4 " lu4 shi1 quan2 li4 guan1 cha2 " fa1 yan2 ren2 an1 shi4 li4 xiang4 ben3 tai2 zheng4 shi2 , ying1 zhe4 ge4 tuan2 ben4 de5 yao1 qing3 , ceng2 wei2 ji1 shi2 ming2 zhong1 guo2 yi4 yi4 ren2 shi4 dan1 ren2 bian4 hu4 lu4 shi1 de5 shang3 hai3 " tian1 yi4 lu4 shi1 shi4 wu4 suo3 " lu4 shi1 guo1 guo2 ting1 yi3 zai4 zhou1 mo4 di3 da2 wen1 ge1 hua1 , zhun3 bei4 chu1 xi2 yi1 xi4 lie4 xiao2 shu4 hui3 yi4 . * ceng2 bei4 dang1 ju2 ju1 liu2 ruan3 jin1 * xian4 nian2 4 6 sui4 de5 guo1 guo2 ting1 ceng2 bei4 ping2 wei2 2 0 0 1 - 2 0 0 2 nian2 du4 zhong1 guo2 zui4 jia1 hai3 shi4 lu4 shi1 , zhi2 ye4 2 0 nian2 . ta1 ceng2 ban4 li3 ge4 lei4 jing1 mao4 jiu1 fen1 an4 shang3 qian1 qi3 , ji1 zhong1 bu4 fen4 an4 jian4 ju4 you3 guo2 ji4 xing4 ying3 xiang3 . jin4 nian2 lai2 , guo1 guo2 ting1 wei2 yi1 xie1 min2 yun4 ren2 shi4 , yi4 yi4 zuo2 gu1 han4 fa3 lun2 gong1 cheng2 yuan2 da3 guan1 si1 , bao1 gua1 ti4 bei4 pan4 chu3 1 2 nian2 tu2 xing2 de5 min2 yun4 ren2 shi4 huang2 jin1 qiu1 han4 bei4 pan4 xing2 1 0 nian2 de5 shi1 ren2 shi1 tao1 dan1 ren2 bian4 hu4 lu4 shi1 . jin1 nian2 3 yue4 , dang1 ju2 sou1 cha2 le5 ta1 de5 gu1 han4 ban4 gong1 shi4 , mei2 shou1 le5 ta1 de5 dian4 nao3 ji2 da4 liang2 wen2 jian4 , diao4 xiao1 le5 ta1 de5 lu4 shi1 zhi2 zhao4 , bing4 dui4 ta1 jin4 hang2 le5 xing2 shi4 ju1 liu2 , ju1 liu2 jie3 chu2 hou4 jiang1 ta1 ruan3 jin1 zai4 gu1 . * an1 shi4 li4 : zheng4 dang3 kong4 zhi4 fa3 yuan4 bu2 shi4 fa3 zhi4 * ta1 de5 zao1 yu4 yin3 qi3 hai3 nei4 wai4 de5 guan1 zhu4 . jia1 na2 da4 guo2 hui3 yi4 yuan2 ji1 er3 ge2 yi3 ji2 jia1 na2 da4 de5 bao3 hu4 lu4 shi1 quan2 yi4 de5 tuan2 ben4 wei2 ta1 ben1 zou3 hu1 yu4 , zhong1 guo2 dang1 ju2 sui2 hou4 jie3 chu2 le5 dui4 guo1 guo2 ting1 de5 ruan3 jin1 . fu4 ze2 an1 pai2 guo1 guo2 ting1 zai4 jia1 na2 da4 fang3 wen4 hang2 cheng2 de5 lu4 shi1 quan2 li4 guan1 cha2 zu3 zhi1 de5 fa1 yan2 ren2 an1 shi4 li4 lu4 shi1 ceng2 zai4 shang3 hai3 kai1 ye4 duo1 nian2 . ta1 ren4 wei2 , guo1 guo2 ting1 bei4 diao4 xiao1 lu4 shi1 zhi2 zhao4 shui4 ming2 liao3 zhong1 guo2 si1 fa3 zhi4 du4 de5 hei1 an4 . ta1 shui4 , bu2 gai3 bian4 gong1 chan3 dang3 de5 yi1 dang3 zhuan1 zhi4 tong3 zhi4 , zhong1 guo2 de5 si1 fa3 xi4 tong3 jiu4 mei2 you3 xi1 wang4 . an1 shi4 li4 shui4 : " wo3 ren4 wei2 , an4 zhao4 xian4 zai4 de5 zhong1 guo2 fa3 lu4 xi4 tong3 , zai4 gong1 chan3 dang3 de5 kong4 zhi4 xia4 , ru2 guo3 yao1 bian4 hua4 gai3 liang2 shi4 mei2 you3 ban4 fa3 de5 . ru2 guo3 yi1 ge4 zheng4 dang3 ke3 yi3 kong4 zhi4 fa3 yuan4 , zhe4 bu2 shi4 fa3 zhi4 . " ta1 gen1 ju4 zi4 ji3 de5 guan1 cha2 ren4 wei2 , mao4 si4 pang2 da4 de5 zhong1 guo2 zhuan1 zhi4 ben4 xi4 you3 ke3 neng2 tong2 qian2 su1 lian2 yi1 yang4 zai4 yi1 ye4 zhi1 jian1 beng1 hui4 . an1 shi4 li4 shui4 : " wo3 zhi1 dao4 , mei3 yi1 tian1 zai4 xiang1 xia4 you3 hen3 duo1 de5 qi3 yi4 . ye3 hu3 you3 yi1 tian1 tu2 ran2 fa1 sheng1 she2 ma2 mei2 you3 yu4 jian4 dao4 de5 shi4 qing2 , hao3 xiang4 su1 lian2 de5 qing2 xing2 yi1 yang4 . " * guo1 guo2 ting1 : chu1 guo2 qian2 ceng2 shou4 wei1 xie2 * guo1 guo2 ting1 ben3 ren2 biao3 shi4 , you2 wu1 wai4 jie4 dou1 zhi1 dao4 de5 yuan2 yin1 , mu4 qian2 ta1 bu2 bian4 jie1 shou4 mei2 ben4 cai3 fang3 . ta1 cheng2 ren4 , chu1 guo2 qian2 gong1 an1 " duo1 ci4 fan3 fu4 wei1 xie2 , bing4 yao1 wo3 xie3 shu1 mian4 bao3 zheng4 bu2 de2 you3 ren2 he2 ' chu1 ge2 ' yan2 lun2 , fou3 ze2 gu1 xiao3 bu2 yao1 xiang3 chu1 lai2 , guo2 men2 ye3 jiang1 yong3 yuan3 xiang4 ni3 guan1 bi4 " . dan4 shi4 , duo1 lun2 duo1 de5 zhong1 guo2 hai3 wai4 min2 yun4 zu3 zhi1 zheng4 shi2 , guo1 guo2 ting1 jiang1 chu1 xi2 6 yue4 4 ri4 zai4 duo1 lun2 duo1 ju3 hang2 de5 " ji4 nian4 liu4 si4 shi4 jian4 1 6 zhou1 nian2 wan3 hui3 " , bing4 jiang1 zai4 hui3 shang3 fa1 biao3 yan3 shui4 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ zai4 ju4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 , zai4 xian4 ren2 xin1 de5 li4 liang2 ! yong4 hang2 dong4 ji4 nian4 " liu4 si4 " hao2 shao4 shu1 ( yi1 ) hao2 shao4 qi3 lai2 , bu2 wang4 " liu4 si4 " de5 ren2 men2 , rang4 wo3 men2 zai4 ju4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 , zai4 xian4 ren2 xin1 de5 li4 liang2 , zai4 chuang1 li4 shi3 de5 hui1 huang2 ! shi2 liu4 nian2 qian2 , tian1 an1 men2 guang3 chang2 " liu4 si4 " yun4 dong4 yi1 sheng1 pao2 xiang3 , gei3 " su1 wei2 ai1 " zhen4 ying2 song4 qu4 le5 min2 zhu3 zi4 you2 de5 xi1 wang4 ! dong1 ou1 ge4 guo2 yi1 ge4 you4 yi1 ge4 tian1 e2 rong2 ge2 ming4 de5 huo3 ju4 , jiu4 shi4 dian3 ran2 zai4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 . " liu4 si4 " shi4 xuan1 yan2 shu1 , ta1 xiang4 quan2 shi4 jie4 xuan1 gao4 : dong1 fang1 de5 tian1 e2 rong2 ge2 ming4 kai1 shi3 le5 ! " liu4 si4 " shi4 xuan1 chuan2 dui4 , ta1 xiang4 quan2 shi4 jie4 han3 chu1 le5 zhong1 guo2 ren2 dui4 ren2 quan2 min2 zhu3 zi4 you2 de5 ke3 wang4 ! " liu4 si4 " shi4 bo4 zhong3 ji1 , ta1 shi3 fan3 zhuan1 zhi4 de5 sheng4 huo3 jie1 li4 ban1 di4 yuan3 bo4 dong1 ou1 yuan3 bo4 mo4 si1 ke1 gong1 chang2 ! " liu4 si4 " shi4 fa1 sheng1 zai4 gong1 chan3 guo2 ji4 zhen4 ying2 zhong1 xin1 de5 he2 bao4 zha2 ! ta1 fa1 chu1 de5 chong1 ji2 po1 zhen4 dao3 le5 bo2 lin2 qiang2 ; ta1 shi4 fang4 de5 zi3 wai4 xian4 tan1 huan4 le5 ke4 ge2 bo2 ; ta1 san3 la4 de5 yi1 li4 chen2 ai1 , shi3 da4 du2 cai2 zhe3 qi2 ao4 sai4 si1 ku4 de5 xiao3 ming4 sang1 ; ta1 ji1 fa1 de5 he2 fu2 she4 shi3 dong1 ou1 gong1 chan3 dang3 zhuan1 zhi4 zhen4 ying2 fa1 sheng1 yan2 bian4 , tu3 beng1 wa3 jie3 , bu2 fu4 cun2 zai4 ; ta1 song4 chu1 de5 chao1 sheng1 po1 tu2 yin1 rao4 liang2 , shi3 suo3 you3 du2 cai2 zhe3 , cong1 jin1 zheng1 ri4 dao4 ka3 si1 te4 luo2 dao4 hu2 jin3 tao1 , ru2 jing1 gong1 zhi1 niao3 zhong1 ri4 huang2 huang2 . " liu4 si4 " shi4 hang2 biao1 deng1 ! ta1 zhao4 liang4 le5 man2 man2 chang2 ye4 zhong1 bei4 nu2 yi4 zhe3 zheng1 tuo1 jia1 suo3 de5 dao4 lu4 , ta1 ran2 qi3 le5 hao4 hao4 mi2 wu4 li3 yi3 jue2 wang4 zhe3 dui4 da4 xie3 " ren2 " de5 xi1 wang4 . " liu4 si4 " shi4 jiu4 shi4 ji4 de5 sang1 zhong1 ! ta1 zhuan1 wei2 xie2 e4 du2 cai2 zhe3 er2 ming2 , bu2 lun2 ta1 shi4 " gong1 chan3 zhu3 yi4 " sha1 huang2 hai2 shi4 " gong1 chan3 zhu3 yi4 " qin2 shi3 huang2 ; ta1 jing3 gao4 ya3 lu3 ze2 er3 si1 ji1 , ang2 na4 ke4 , mi3 lao4 she3 wei2 ji1 deng3 da4 da4 xiao3 xiao3 de5 deng4 xiao3 ping2 men2 fang4 xia4 tu2 dao1 li4 di4 cheng2 fo2 , ta1 zheng1 gao4 xing2 xing2 se4 se4 de5 dang3 wei4 jun1 yao1 qi4 e4 cong1 shan4 fou3 ze2 jiang1 bei4 yong3 jiu3 di4 ding1 zai4 li4 shi3 chi3 ru3 zhu4 shang3 . " liu4 si4 " shi4 zhong1 guo2 ren2 min2 yong4 xian1 xie3 han4 sheng1 ming4 wei2 shi4 jie4 wen2 ming2 zuo4 chu1 de5 zui4 wei3 da4 de5 gong4 xian4 ! mei2 you3 " liu4 si4 " de5 xie3 yu3 huo3 , dong1 ou1 ren2 min2 de5 tian1 e2 rong2 ge2 ming4 jiu4 bu2 hui3 na3 ma2 cheng2 gong1 na3 ma2 shun4 chang4 . cong1 mo4 si1 ke1 , dao4 dong1 bo2 lin2 , cong1 hua1 sha1 , dao4 bu4 jia1 le4 si1 te4 , dao4 di4 la1 na3 , dao4 jin1 tian1 de5 ji1 fu3 , xiao1 shi1 le5 leng3 zhan4 de5 quan2 shi4 jie4 dou1 zai4 ba3 " liu4 si4 " de5 guo3 shi2 fen1 xiang3 . zhe4 shi4 wo3 men2 suo3 you3 " liu4 si4 " ren2 de5 zi4 hao2 , ye3 shi4 zhong1 guo2 ren2 de5 jiao1 ao4 , jin3 guan3 zhe4 zi4 hao2 yu3 jiao1 ao4 zhong1 ye3 dai4 you3 you1 shang1 . shi4 de5 , shi2 liu4 nian2 guo4 qu4 le5 , er2 " liu4 si4 " de5 fa1 yuan2 di4 que4 reng2 jiu4 shi4 zhuan1 zhi4 de5 sha1 bao4 si4 nue4 fei1 yang2 ; fan3 fu3 bai4 de5 " liu4 si4 " ying1 lie4 men2 de5 yuan1 hun2 shang4 wei4 huo4 zhao1 xue3 , da4 da4 xiao3 xiao3 tan1 guan1 men2 de5 fu3 bai4 zhi1 lu4 que4 yue4 zou3 yue4 kuan1 chang3 . yang1 yang1 zhong1 guo2 reng2 jiu4 zai4 yi1 dang3 zhuan1 zhi4 fu3 bai4 de5 ni2 neng4 zhong1 zheng1 zha1 , wo3 guo2 ren2 min2 reng2 jiu4 zai4 yi1 dang3 zhuan1 zhi4 bao4 zheng4 zhong1 jiu4 shang1 you4 tian1 xin1 shang1 . zong3 zhi1 , yi1 dang3 zhuan1 zhi4 shi4 zhong1 guo2 ren2 de5 chi3 ru3 ! yi1 dang3 zhuan1 zhi4 shi4 zhong1 hua1 da4 di4 de5 hui4 yang2 ! tong2 bao1 men2 , zhong1 hua1 min2 zu2 dao4 le5 zui4 wei2 xian3 de5 shi2 hou4 , you2 wu1 yi1 dang3 zhuan1 zhi4 de5 wan2 gu4 , man2 han1 ba2 hu4 han4 xiao1 zhang1 ! wo3 men2 yao1 yong4 mei3 yi1 ge4 ren2 de5 gong1 min2 quan2 zhu4 cheng2 wo3 men2 xin1 de5 chang2 cheng2 , wo3 men2 yao1 pai1 an4 er2 qi3 , yao1 yong4 jian1 tou2 qu4 gang1 qi3 li4 shi3 de5 chong2 ren2 , yao1 cheng2 wei2 min2 zu2 de5 ji2 liang2 . rang4 wo3 men2 xiao2 xi2 " liu4 si4 " ying1 xiong2 , xiao2 xi2 dong1 ou1 ren2 min2 , yong4 hang2 dong4 lai2 ji4 nian4 " liu4 si4 " ! yong4 hang2 dong4 lai2 gao4 wei4 " liu4 si4 " ying1 lie4 ! yong4 hang2 dong4 lai2 miao3 shi4 yi1 dang3 zhuan1 zhi4 zhe4 ge4 pang2 ran2 da4 wu4 , yong4 hang2 dong4 lai2 peng3 chu1 yi1 lun2 min2 zhu3 zhong1 guo2 de5 jin1 can4 can4 tai4 yang2 ! wei2 ci3 , wo3 men2 hao2 shao4 : gong1 min2 men2 , zai4 ju4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 , zai4 xian4 ren2 xin1 de5 li4 liang2 , zai4 chuang1 li4 shi3 de5 hui1 huang2 ! ( er4 ) fang1 an4 1 , can1 yu3 shi2 jian1 : 2 0 0 5 nian2 6 yue4 4 ri4 2 0 0 5 nian2 7 yue4 2 0 ri4 , mei3 ge4 zhou1 mo4 shang3 wu3 1 0 : 0 0 zhi4 xia4 wu3 8 : 0 0 . 2 , can1 yu3 di4 dian3 : zhong1 guo2 bei3 jing1 tian1 an1 men2 guang3 chang2 ji2 zhou1 wei2 hu2 tong4 . 3 , can1 yu3 ren2 yuan2 : zhong1 guo2 ge4 di4 de5 xiao2 sheng1 , xia4 gang1 gong1 ren2 , jin4 cheng2 nong2 min2 , shang3 fang3 yuan1 min2 , you3 xie3 xing4 de5 zhi1 shi4 fen1 zi2 , mian4 lin2 fu4 yuan2 ji2 shi1 ye4 de5 jie3 fang4 jun1 ji2 wu3 jing3 guan1 bing1 , shen1 qing3 kang4 ri4 you2 hang2 lu3 lu3 bei4 ju4 de5 ai4 guo2 qing1 nian2 , cheng2 li4 du2 li4 gong1 hui3 pin2 zao1 zhen4 ya1 de5 zai4 zhi2 zhi2 gong1 , bei4 nei4 xian4 jiao1 yi4 tao4 lao2 hai4 ku3 er2 xie3 ben3 wu2 gui1 de5 gu3 min2 , bei4 guan1 shang1 gou1 jie1 qi1 fu4 jiang4 hang2 che4 qian1 de5 ji1 min2 , bei4 ge4 zhong3 da4 gai4 mao4 hei1 chi1 hei1 qi1 fu4 de5 xiao3 shang1 xiao3 fan4 men2 , bei4 " bi1 liang2 wei2 chang1 " bu2 hang2 hui3 jiu4 cun4 bu4 nan2 hang2 de5 ge4 da4 xiao3 gong1 si1 de5 lao3 ban3 men2 , dong4 zhe2 de2 jiu4 lao3 pa4 feng1 bao4 feng1 kan1 feng1 she4 de5 ji4 zhe3 men2 bian1 ji2 men2 , bei4 shen1 xi2 bo2 lin2 qiang2 hai4 ku3 le5 de5 wang3 min2 wang3 guan3 , bei4 e4 zhu4 yan1 hou2 bu2 zhun3 you3 zhen1 zheng1 du2 li4 sheng1 yin1 ji2 xiao2 shu4 zi4 you2 de5 da4 xiao2 jiao1 shi1 han4 ke1 yan2 ren2 yuan2 , bei4 yi1 liao2 fu3 bai4 jiao1 yu4 fu3 bai4 hai4 de2 ku3 bu2 kan1 yan2 de5 lao3 bai3 xing4 , fa3 lun2 gong1 xiao2 yuan2 , zhong1 gong1 xiao2 yuan2 , yi1 qie1 bei4 qu3 di4 zao1 po4 hai4 de5 min2 jian1 qi4 gong1 xiao2 yuan2 , ji1 du1 jiao1 hui3 , tian1 zhu3 jiao1 hui3 , yi1 qie1 bei4 qu3 di4 zao1 po4 hai4 de5 di4 xia4 jiao1 hui3 jiao1 you3 , ... ... ; " liu4 si4 " lu4 ka3 chi2 you3 zhe3 , gang3 ao4 tai2 tong2 bao1 , hai3 wai4 liu2 xiao2 sheng1 han4 ai4 guo2 qiao2 bao1 , ... ... ; quan2 qiu2 ge4 di4 zhong1 guo2 " liu4 si4 " cheng2 guo3 de5 shou4 yi4 zhe3 , dong1 ou1 ge4 guo2 yi3 huo4 de2 zi4 you2 de5 ren2 men2 , bao1 gua1 po1 lan2 qian2 zong3 tong3 wa3 wen2 sa4 , jie2 ke4 qian2 zong3 tong3 ha1 wei2 er3 , su1 lian2 qian2 zong3 tong3 ge1 er3 ba1 qiao2 fu1 , e2 luo2 si1 qian2 zong3 tong3 she4 li4 qin1 , nan2 fei1 qian2 zong3 tong3 man4 de2 la1 , ... ... deng3 deng3 , deng3 deng3 . 4 , can1 yu3 fang1 shi4 : suo3 you3 yuan4 yi4 can1 yu3 ci3 huo2 dong4 de5 ren2 men2 qing3 an4 ge4 zi4 zui4 fang1 bian4 de5 fang1 shi4 , yi3 you2 ke4 , lu4 ren2 de5 juan1 fen4 , zai4 zhi3 ding4 de5 shi2 jian1 qian2 wang3 tian1 an1 men2 guang3 chang2 ji2 ji1 fu4 jin4 zi4 bei4 biao1 yu3 kou3 hao2 . ru2 yu4 jing3 cha2 xun4 wen4 , yi3 chen2 mo4 quan2 hui2 ying1 . yu3 jing3 cha2 jing3 jie4 xian4 bao3 chi2 san1 mi3 ju4 li2 : jing3 jin4 wo3 tui4 , jing3 tui4 wo3 jin4 . zai4 wei2 guan1 ren2 shu3 wei4 da2 shi2 wan4 ren2 shi2 , bu2 han3 kou3 hao2 , bu2 you2 hang2 . zai4 jing4 zhan4 wei2 guan1 ren2 shu3 chao1 guo4 shi2 wan4 ren2 shi2 , you2 zi4 fa1 chan3 sheng1 de5 yun4 dong4 gu2 gan4 ling3 tou2 tong3 yi1 hu1 han3 kou3 hao2 , rao4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 ju3 hang2 you2 hang2 . sui2 hou4 you2 tian1 an1 men2 guang3 da4 yuan1 min2 men2 qing3 zai4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 san3 fa3 ni3 men2 de5 ming2 yuan1 shu1 , kong4 su4 shu1 , shen1 shu4 zhuang4 , you3 yuan1 de5 su4 yuan1 , you3 ku3 de5 su4 ku3 . ( san1 ) kou3 hao2 ( can1 kao3 xuan3 ze2 shi3 yong4 , bing4 ke3 zi4 hang2 bu3 chong1 , gai3 xie3 zhi1 ) ji4 nian4 " liu4 si4 " , shi2 xian4 min2 zhu3 ! hai2 wo3 wang2 wei2 lin2 , guo2 zang4 zhao4 zi3 yang2 ! cheng2 ban4 " liu4 si4 " xiong1 shou3 , fu3 xu4 " liu4 si4 " nan2 shu3 ! shi4 fang4 zheng4 zhi4 fan4 ! shi4 fang4 liang2 xin1 fan4 ! shen1 yang3 zi4 you2 , sheng1 yuan2 tui4 dang3 ! zong1 jiao1 zi4 you2 ! shi4 fang4 ban1 chan2 ! lian4 gong1 zi4 you2 ! shi4 fang4 li3 xiang2 chun1 ! ( zhu4 1 ) tui4 dang3 zi4 you2 ! shi4 fang4 hu3 wan4 ping2 ! ( zhu4 2 ) hui2 guo2 zi4 you2 , shi4 fang4 yang2 jian4 li4 ! ( zhu4 3 ) bang3 jia4 ke3 chi3 , shi4 fang4 wang2 bing3 zhang1 , ( zhu4 4 ) shi4 fang4 peng2 ming2 ! ( zhu4 5 ) zhong1 guo2 bu2 xiao2 bei3 chao2 xian1 ! ( zhu4 6 ) da3 dao3 zhong1 guo2 jin1 zheng1 ri4 ! shen3 pan4 jiang1 ze2 min2 , jie3 san3 " liu4 yi1 0 " ! xian4 zheng4 zhong1 guo2 , min2 zhu3 zhong1 guo2 ! zhong1 gong1 bi4 xu1 fu2 cong1 xian4 fa3 , fu2 cong1 fa3 lu4 ! bu2 zhun3 zhong1 guo2 gong1 chan3 dang3 zai4 wu2 fa3 wu2 tian1 ! jun1 dui4 xiao4 zhong1 guo2 gu1 , xiao4 zhong1 xian4 fa3 ! jun1 dui4 guo2 gu1 hua4 , bu2 yao1 dang3 wei4 jun1 yao1 guo2 fang2 jun1 ! huan1 ying2 guo2 min2 dang3 hui2 da4 liu4 can1 jia1 duo1 dang3 jing4 xuan3 ! yi1 dang3 zhuan1 zhi4 shi4 zu3 ai4 zhong1 guo2 tong3 yi1 de5 zui4 kui2 huo4 shou3 ! yi1 dang3 zhuan1 zhi4 shi4 zhong1 hua1 min2 zu2 fen1 lie4 de5 zui4 kui2 huo4 shou3 ! yi1 dang3 zhuan1 zhi4 shi4 zhong1 guo2 dong4 luan4 zhi1 yuan2 ! yi1 dang3 zhuan1 zhi4 shi4 zhong1 guo2 la4 hou4 ai1 da3 zhi1 yuan2 ! yi1 dang3 zhuan1 zhi4 shi4 zhong1 guo2 fu3 bai4 hei1 an4 de5 zong3 huo4 gen1 ! guo2 ku4 bu2 shi4 dang3 ku4 , guo2 you3 bu2 shi4 dang3 you3 ! shi1 ye4 gong1 ren2 yao1 chi1 fan4 yao1 zai4 jiu4 ye4 ! nong2 min2 de5 hai2 zi2 yao1 shang3 xiao2 , yi4 wu4 jiao1 yu4 yao1 la4 shi2 ! qian1 xi3 zi4 you2 , qu3 xiao1 nong2 nu2 hu4 kou3 zhi4 ! quan2 min2 yi1 liao2 bao3 xian3 , qiong2 ren2 ye3 yao1 kan1 bing4 ! zui4 di1 gong1 zi1 zhi4 du4 , bao3 zhang4 gong1 ren2 quan2 yi4 ! jiang4 zhi4 jiu4 ye4 bao3 xian3 , tui4 xiu1 yang3 lao3 you3 bao3 zhang4 ! cheng2 shi4 xian4 dai4 hua4 shi4 min2 gong1 xie3 han2 suo3 huan4 , tuo1 qian4 gong1 qian2 tian1 li3 nan2 rong2 ! fan3 dui4 guan1 shang1 gou1 jie1 lue4 duo2 gu3 min2 ! fan3 dui4 guan1 shang1 gou1 jie1 fei1 fa3 chai1 qian1 ! fan3 dui4 guan1 guan1 xiang1 hu4 si1 fa3 hei1 an4 ! fan3 dui4 jing3 fei3 gou1 jie1 hei1 dao4 chang1 jue2 ! jiang4 di1 da4 xiao2 xiao2 fei4 , shi2 gao1 xiao2 sheng1 zi1 zhu4 ! bao3 zhang4 jiao4 yuan2 xiao2 shu4 zi4 you2 ! fan3 dui4 bao4 zheng4 gan1 yu4 jiao4 yuan2 ! liu2 xiao2 zi4 you2 ! chu1 guo2 zi4 you2 ! yan2 lun2 zi4 you2 ! chu1 ban3 zi4 you2 ! jie1 she4 zi4 you2 ! zi4 you2 gong1 hui3 ! du2 li4 gong1 hui3 ! da3 dao3 fa3 xi1 si1 , zi4 you2 shu3 wu1 ren2 min2 ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zhu4 1 , li3 xiang2 chun1 shi4 mei3 guo2 gong1 min2 , fa3 lun2 gong1 xiao2 yuan2 , 2 0 0 3 nian2 2 yue4 hui2 da4 liu4 tan1 qin1 ji1 jian1 bei4 zhong1 gong1 6 1 0 ban4 gong1 shi4 dai3 bu3 pan4 xing2 . zhu4 2 , hu3 wan4 ping2 yin1 sheng1 ming2 tui4 tuan2 er2 bei4 dai3 bu3 . zhu4 3 , yang2 jian4 li4 shi4 ha1 fo2 bo2 shi4 , 2 0 0 2 nian2 4 yue4 hui2 guo2 kao3 cha2 dong1 bei3 gong1 yun4 bei4 zhong1 gong1 dai3 bu3 pan4 xing2 liu4 nian2 . zhu4 4 , wang2 bing3 zhang1 shi4 jia1 na2 da4 yi1 xiao2 bo2 shi4 , 2 0 0 2 nian2 7 yue4 zai4 jian3 bu3 zhai4 lu3 hang2 ji1 jian1 , bei4 zhong1 gong1 jie2 chi2 bang3 jia4 , hou4 bei4 pan4 wu2 ji1 tu2 xing2 . zhu4 5 , peng2 ming2 shi4 yuan2 zhong1 fa1 lian2 ling3 dao3 ren2 , 2 0 0 4 nian2 5 yue4 2 2 ri4 zai4 mian3 tai4 bian1 jing4 zao1 zhong1 gong1 jie2 chi2 bang3 jia4 bei4 bu3 . zhu4 6 , hu2 jin3 tao1 hao2 shao4 quan2 zheng4 zhi4 xiao2 bei3 chao2 xian1 , xiao2 jin1 zheng1 ri4 . zhong1 guo2 tian1 e2 rong2 hang2 dong4 2 0 0 5 nian2 5 yue4 2 4 ri4 yu2 bei3 jing1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ zheng1 shi4 " liu4 si4 " , chao2 ye3 dui4 hua4 , min2 zhu3 jiang4 guo2 dui4 1 9 8 9 nian2 hou4 zhong1 guo2 wen4 ti2 de5 hui2 gu4 han4 si1 kao3 zan3 ai4 zong1 ( zhe4 jiang1 ) an4 : you4 yi1 ge4 yu3 hu3 mou2 pi2 de5 hao3 han4 . wo3 ye3 xi1 wang4 zuo2 zhe3 de5 ku3 kou3 po2 xin1 neng2 gou4 gan3 dong4 zhong1 yang1 ling3 dao3 dang1 zhong1 de5 mou3 xie1 ren2 . ke3 neng2 xing4 you3 duo1 da4 ? 1 % ? ( zhi4 sou3 ) 1 6 nian2 qian2 de5 1 9 8 9 nian2 5 yue4 di3 , jiang1 ze2 min2 de5 shang3 tai2 shi4 you3 xie1 bu2 gou4 ben4 mian4 de5 , yin1 wei2 dang1 shi2 bei3 jing1 zheng1 zai4 fa1 sheng1 zhen4 jing1 zhong1 wai4 de5 hai3 wai4 mei2 ben4 suo3 tong3 chen4 de5 ai4 guo2 min2 zhu3 yun4 dong4 ( ji2 " liu4 si4 tian1 an1 men2 shi4 jian4 " ) . jiang1 bei4 ji2 cong1 cong1 di4 shao4 huan4 dao4 bei3 jing1 lai2 - - jin3 5 yue4 di3 jiu4 you3 liang3 ci4 jin3 ji2 bei4 shao4 jin4 jing1 , ji1 zhong1 you3 yi1 ci4 hai2 bei4 po4 zuo2 le5 " wei4 zhuang1 " ( mei3 guo2 shang1 ren2 jian1 << jiang1 ze2 min2 chuan2 >> zuo2 zhe3 ku4 en1 yu3 , yi1 shui4 wei4 zhuang1 cheng2 yi1 sheng1 ) , shi4 yi3 fang2 zhi3 ta1 bei4 fen4 nu4 de5 shi4 wei1 zhe3 ren4 chu1 er2 cai3 qu3 de5 yu4 fang2 cuo4 shi1 . dui4 wu1 ci3 shi4 , dang1 shi2 quan2 wei1 de5 guan1 fang1 bing4 mei2 you3 gong1 kai1 fa1 bu4 xiao1 xi2 . 6 3 sui4 de5 jiang1 dang1 shi2 ren2 zhong1 yang1 zheng4 zhi4 ju2 wei3 yuan2 , zhong1 gong1 shang3 hai3 shi4 wei3 shu1 ji4 ( 1 9 8 7 nian2 jiu4 ren2 , ci3 qian2 shi4 shang3 hai3 shi4 chang2 , guo2 gu1 dian4 zi2 bu4 chang2 ) , ta1 jin4 jing1 suo3 shou4 dao4 de5 jie1 dai4 han4 jin3 ji2 ren2 ming4 ye3 bu2 shi4 wan2 quan2 gong1 kai1 han4 fu2 he2 fa3 ding4 cheng2 xu4 ( huo4 he2 fa3 ) de5 - - you3 xie1 cheng2 xu4 shi4 shi4 hou4 " zhui1 ren4 " huo4 shi4 hou4 " que4 ren4 " de5 . 1 9 8 9 nian2 5 yue4 3 0 ri4 , jiang1 ze2 min2 li2 kai1 shang3 hai3 qu4 bei3 jing1 zou3 ma3 shang3 ren2 . zhe4 yi1 qu4 , jiu4 yi1 lian2 gan4 le5 1 6 nian2 . jiang1 shi4 1 9 8 2 nian2 zhong1 gong1 shi2 er4 da4 shi2 de5 zhong1 yang1 wei3 yuan2 , dang1 shi2 de5 hu2 jin3 tao1 ye3 bei4 xuan3 ru4 zhong1 yang1 wei3 yuan2 ( hou4 bu3 ) , jiang1 li4 ren2 shi2 san1 da4 , shi2 si4 da4 , shi2 wu3 da4 zhong1 yang1 wei3 yuan2 , shi2 liu4 da4 shi2 tui4 chu1 . zhe4 1 6 nian2 lai2 , ta1 shi4 ru2 ku4 en1 de5 shu1 ming2 suo3 yan2 " ta1 gai3 bian4 le5 zhong1 guo2 " , hai2 shi4 ta1 yi3 biao3 mian4 de5 jing1 ji3 fan2 rong2 " yan3 gai4 le5 zhong1 guo2 de5 fa1 zhan3 bu2 ping2 heng2 , zu3 ai4 le5 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 , la1 da4 le5 pin2 fu4 cha1 ju4 han4 nei4 bu4 mao2 dun4 " ? zhe4 zheng1 shi4 da4 duo1 shu3 ren2 de5 yi2 wen4 han4 xi1 wang4 de2 dao4 hui2 da1 de5 chong2 yao1 wen4 ti2 . yi1 , zheng1 shi4 " liu4 si4 " , jian4 yi4 guan1 fang1 gong1 kai1 dang1 shi2 gao1 ceng2 jue2 ce4 xiang2 qing2 han4 nei4 mu4 1 9 8 9 nian2 5 yue4 di3 zhi4 liu4 yue4 chu1 , guo2 nei4 wai4 gong1 ren4 de5 zhong1 gong1 zhong1 yang1 wei3 yuan2 hui3 zong3 shu1 ji4 hai2 shi4 zhao4 zi3 yang2 , sui1 ran2 deng4 yi3 jing1 zai4 nei4 bu4 fei4 chu4 le5 zhao4 , shi2 ji4 shang3 jiang1 ye3 lai2 dao4 bei3 jing1 jiu4 zhi2 , dan4 zhong1 yang1 hai2 mei2 you3 zheng1 shi4 xuan1 bu4 " che4 xiao1 " ji1 zhi2 wu4 , ze3 ma2 ke3 yi3 tong2 shi2 you3 " liang3 ge4 " zong3 shu1 ji4 ne1 ? shi4 fou3 ming2 bu2 zheng1 , yan2 bu2 shun4 ne1 ? zai4 zhe3 , xin1 jie1 ren2 de5 zong3 shu1 ji4 shi4 jin3 ji2 shao4 kai1 quan2 ben4 zhong1 yang1 wei3 yuan2 can1 jia1 de5 zhong1 wei3 hui3 yi4 an4 zhao4 fa3 ding4 cheng2 xu4 xuan3 ju3 chan3 sheng1 de5 ne1 ? hai2 shi4 zheng4 zhi4 ju2 chang2 wei3 hui3 nei4 bu4 zhi3 ding4 , tui1 jian4 han4 tou2 piao4 jue2 ding4 de5 ne1 ? wo3 kan1 le5 bu2 shao3 gong1 kai1 de5 zi1 liao4 , dao4 xian4 zai4 ye3 mei2 you3 kan1 dao4 yi1 ge4 quan2 wei1 er2 zhun3 que4 de5 guan1 fang1 shui4 fa3 , yi3 ji2 wei4 jian4 xiang1 guan1 hui3 yi4 ji4 lu4 deng3 yuan2 shi3 zi1 liao4 jie3 mi4 . cha2 zhong1 gong1 << dang3 zhang1 >> , jian4 di4 2 2 tiao2 shi4 zhe4 yang4 gui1 ding4 de5 : dang3 de5 zhong1 yang1 zheng4 zhi4 ju2 , zhong1 yang1 zheng4 zhi4 ju2 chang2 wu4 wei3 yuan2 hui3 han4 zhong1 yang1 wei3 yuan2 hui3 zong3 shu1 ji4 , you2 zhong1 yang1 wei3 yuan2 hui3 quan2 ben4 hui3 yi4 xuan3 ju3 . zhong1 yang1 wei3 yuan2 hui3 zong3 shu1 ji4 bi4 xu1 cong1 zhong1 yang1 zheng4 zhi4 ju2 chang2 wu4 wei3 yuan2 hui3 wei3 yuan2 zhong1 chan3 sheng1 ( 1 9 8 2 nian2 9 yue4 6 ri4 zhong1 gong1 di4 shi2 er4 da4 tong1 guo4 de5 << dang3 zhang1 >> jiu4 you3 ci3 gui1 ding4 ) . zhi4 wu1 fei1 chang2 shi2 ji1 de5 jue2 ding4 , shang4 bu2 de2 ji1 cheng2 xu4 han4 yao1 ling3 . jin1 tian1 , bi3 zhe3 cong1 ku4 en1 zhao1 de5 << ta1 gai3 bian4 le5 zhong1 guo2 : jiang1 ze2 min2 chuan2 >> ( shang3 hai3 yi4 wen2 chu1 ban3 she4 2 0 0 5 nian2 3 yue4 chu1 ban3 , hao2 chen4 quan2 guo2 ling2 shou4 chao1 guo4 1 0 0 wan4 ce4 ) le5 jie3 dao4 yi1 xie1 dang1 shi2 de5 xiao1 xi2 : 1 9 8 9 nian2 4 yue4 8 ri4 , zai4 bei3 jing1 shao4 kai1 de5 li4 hang2 xing1 ji1 wu3 zheng4 zhi4 ju2 hui3 yi4 shang3 , jiang1 shi4 yi3 zhong1 gong1 zhong1 yang1 zheng4 zhi4 ju2 wei3 yuan2 ( 1 9 8 7 nian2 shi2 san1 da4 shang3 dang1 xuan3 ) juan1 fen4 can1 jia1 hui3 yi4 de5 , dang1 shi2 zheng1 gan3 shang3 you2 zhong1 yang1 zong3 shu1 ji4 jiang4 wei2 zheng4 zhi4 ju2 wei3 yuan2 de5 hu2 yao4 bang1 tu2 fa1 xin1 zang4 bing4 , zai4 chang2 xian3 de2 fei1 chang2 xi4 xin1 de5 jiang1 na2 chu1 zi4 ji3 de5 xiao1 suan1 gan1 you2 yi3 bei4 jiu4 ji2 . ke3 shi4 , deng3 hu2 bei4 song4 dao4 yi1 yuan4 jin3 ji2 chuang3 jiu4 zhi1 hou4 , bing4 wei4 jian4 gen1 ben3 hao3 zhuan3 . dao4 le5 4 yue4 1 5 ri4 , hu2 jiu4 yin1 da4 mian4 ji1 xin1 ji1 geng3 sai4 er2 qu4 shi4 le5 . ke3 yi3 xiang1 shen1 dang1 shi2 de5 jiang1 jue2 dui4 mei2 you3 xiang3 dao4 ta1 hui3 zai4 bu2 jiu3 de5 jiang1 lai2 hui3 ji4 ren2 dang1 nian2 hu2 yao4 bang1 de5 wei4 zi2 , er2 qie3 shi4 jie1 ti4 dang1 shi2 zhu3 chi2 hui3 yi4 de5 zong3 shu1 ji4 zhao4 zi3 yang2 . jiang1 zai4 zheng4 zhi4 ju2 hui3 yi4 jie1 shu4 hui2 dao4 ta1 ren2 zhi2 de5 shang3 hai3 , dan4 ci3 hou4 de5 shang3 hai3 bing4 bu2 ping2 jing4 , 5 yue4 1 7 ri4 , shang3 hai3 xiao2 sheng1 yu3 shang3 hai3 shi4 wei3 dui4 hua4 , dan4 jiang1 dang1 shi2 bu2 zai4 ji1 zhong1 . 3 tian1 hou4 , jiang1 chu1 xian4 le5 , ta1 dui4 xiao2 sheng1 biao3 shi4 " ni3 men2 de5 ai4 guo2 re4 qing2 zhi2 de2 chen4 zan4 " . ci3 qian2 de5 4 yue4 2 6 ri4 , jiang1 zai4 shang3 hai3 de5 yi1 ge4 ben4 yu4 guan3 nei4 xuan1 bu4 jie3 chu2 dang1 shi2 de5 << shi4 jie4 jing1 ji3 dao3 bao4 >> zong3 bian1 ji2 qin1 ben3 li4 de5 zhi2 wu4 bing4 dui4 gai1 bao4 jin4 hang2 " zheng3 dun4 " de5 jue2 ding4 , sui1 ran2 ta1 cheng2 ren4 gai1 bao4 " zai4 xuan1 chuan2 gai3 ge2 fang1 mian4 fa1 hui1 guo4 ji1 ji2 zuo2 yong4 " , dan4 guan1 jian4 wen4 ti2 wei4 zuo2 gen1 ben3 xing4 de5 rang4 bu4 . dao4 le5 5 yue4 1 9 ri4 , bei3 jing1 tian1 an1 men2 shang3 de5 xing2 shi4 reng2 ran2 hen3 yan2 jun4 , zhao4 zi3 yang2 zai4 dang1 shi2 de5 zhong1 ban4 zhu3 ren2 wen1 gu1 bao3 de5 pei2 tong2 xia4 , yi3 zhong1 yang1 zong3 shu1 ji4 de5 juan1 fen4 lai2 dao4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 kan1 wang4 xiao2 sheng1 , xi1 wang4 xiao2 sheng1 men2 jie1 shu4 jue2 shi2 , dang1 shi2 de5 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2 jin4 hang2 le5 gong1 kai1 bao4 dao3 , quan2 guo2 ren2 min2 zui4 hou4 yi1 ci4 zai4 dian4 shi4 shang3 jian4 dao4 zhe4 wei4 zong3 shu1 ji4 . 5 yue4 2 2 ri4 , dang1 shou3 dou1 de5 jie4 yan2 bu4 dui4 shi4 tu2 jin4 cheng2 de5 tong2 shi2 , wan3 shang3 , yuan2 lao3 deng4 xiao3 ping2 deng3 ren2 can1 jia1 le5 yi1 ge4 gao1 ji2 ling3 dao3 ren2 hui3 yi4 , " kai1 shi3 shi2 shi1 ba4 mian3 zhao4 zi3 yang2 de5 bu4 zou4 " . ku4 en1 de5 xin1 shu1 tou4 lou4 , " zhe4 ji1 jian1 , deng4 xiao3 ping2 yu3 zhong1 guo2 de5 8 wei4 ling3 dao3 ren2 jian4 mian4 , que4 ding4 le5 zhao4 zi3 yang2 de5 ji4 ren2 zhe3 . zuo2 chu1 zhe4 yi1 li4 shi3 xing4 de5 jue2 ding4 hua1 le5 5 ge4 xiao3 shi2 . " " jing1 guo4 man2 chang2 yu3 zai3 xi4 de5 kao3 lu4 zhi1 hou4 , " deng4 gao4 su4 yi3 ta1 wei2 he2 xin1 de5 ling3 dao3 ji2 ben4 , " shang3 hai3 shi4 wei3 shu1 ji4 jiang1 ze2 min2 tong2 zhi4 kan1 lai2 que4 shi2 shi4 ge4 he2 shi4 de5 ren2 xuan3 . wo3 ren4 wei2 ta1 tiao1 de2 qi3 zhe4 fu4 dan1 zi2 . chen2 yun2 , xian1 nian4 tong2 zhi4 han4 wo3 dou1 qing1 xiang4 rang4 jiang1 ze2 min2 tong2 zhi4 ren2 zong3 shu1 ji4 . ji1 ta1 ren2 you3 she2 ma2 kan1 fa3 ? " yang2 shang4 kun1 biao3 shi4 tong2 yi4 . yang2 jiang4 diao4 , " xin1 de5 ling3 dao3 ji2 ben4 ( bi4 xu1 ) bao3 chi2 gai3 ge2 kai1 fang4 de5 xing2 xiang4 , ying2 de2 ren2 min2 de5 shen1 ren2 " , bing4 bu3 chong1 shui4 ru2 guo3 ta1 " mo4 shou3 cheng2 gui1 , si3 ban3 jiang1 hua4 , bu2 si1 jin4 qu3 " , na3 ren2 min2 bu2 hui3 shen1 ren2 ta1 , dang3 yuan2 bu2 hui3 zun1 jing4 ta1 , na3 jiu4 hui3 bu2 duan4 chu1 luan4 zi2 , " jing1 ji3 zeng1 chang2 ye3 jiu4 wu2 cong1 tan2 qi3 " . " zhong1 guo2 ru2 guo3 zai4 ci4 bi4 guan1 suo3 guo2 , na3 jiang1 shi4 ' hen3 ke3 pa4 ' de5 " . xian4 reng2 zai4 shi4 de5 yuan2 lao3 bo2 yi1 po1 ye3 zhi1 chi2 xin1 yi1 dai4 de5 ling3 dao3 ren2 , ta1 shui4 " zhi1 yao1 wo3 men2 bu2 ai4 shou3 ai4 jiao3 , fang4 shou3 rang4 ta1 men2 qu4 gan1 , " " wo3 xiang3 ta1 men2 hui3 zuo4 de2 hen3 hao3 . " sui2 hou4 , deng4 xiao3 ping2 yao1 qiu2 jiu4 ren2 ming4 yi3 jiang1 ze2 min2 wei2 zong3 shu1 ji4 de5 xin1 yi1 jie4 zheng4 zhi4 ju2 chang2 wei3 jin4 hang2 zheng1 shi4 biao3 jue2 . jie1 guo3 quan2 bu4 quan2 piao4 tong1 guo4 - - ju4 ben4 can1 jia1 de5 dou1 shi4 na3 xie1 ren2 , shi4 fou3 quan2 ben4 zheng4 zhi4 ju2 chang2 wei3 ( dang1 shi2 de5 quan2 ben4 zheng4 zhi4 ju2 chang2 wei3 shi4 zhao4 zi3 yang2 , li3 peng2 , qiao2 dan4 , hu2 qi3 li4 , yao2 yi1 lin2 ) can1 jia1 han4 jue2 ce4 , quan2 ben4 dao4 hui3 zhe3 de5 ming2 chan2 mu4 qian2 hai2 bu2 tai4 qing1 chu3 - - dang1 shi2 de5 zhu3 yao1 ling3 dao3 ren2 you3 yang2 shang4 kun1 , li3 xian1 nian4 , yuan2 lao3 chen2 yun2 , bo2 yi1 po1 deng3 . ke3 yi3 xiang1 shen1 ci3 shi2 de5 jiang1 , hai2 bu2 zhi1 dao4 zhe4 ci4 hui3 yi4 de5 nei4 rong2 , deng3 ta1 jie1 dao4 zhong1 yang1 shu1 ji4 chu3 de5 jin3 ji2 tong1 zhi1 gan3 dao4 bei3 jing1 , zai4 xi1 shan1 jian4 dao4 deng4 xiao3 ping2 shi2 , deng4 qin1 zi4 " tong1 zhi1 " ta1 jiang1 dan1 ren2 zong3 shu1 ji4 , ta1 hen3 chi1 jing1 - - hou4 lai2 ta1 shui4 " gao1 chu3 bu2 sheng1 han2 " . dang1 wan3 ling3 hui3 le5 " zui4 gao1 zhi3 shi4 " hou4 , ta1 you4 cheng2 jie1 song4 ta1 de5 tong2 yi1 jia4 fei1 ji1 hui2 dao4 shang3 hai3 . zhe4 yi1 tian1 dao4 di3 shi4 ji1 hao2 , ku4 en1 de5 shu1 mei2 you3 ming2 que4 ji4 lu4 ( zhong4 shui4 bu2 yi1 , you3 shui4 2 3 ri4 fu4 jing1 de5 , you3 shui4 2 2 ri4 de5 ) , dan4 gai1 shu1 hou4 mian4 de5 zhu4 shi4 zhong1 chen4 shi4 yuan2 yin3 1 9 9 6 nian2 tai2 wan1 zhong1 guo2 shi2 bao4 chu1 gong1 si1 yang2 zhong1 mei2 de5 << jiang1 ze2 min2 chuan2 >> zi1 liao4 , shi4 2 3 ri4 , er2 ling4 wai4 zhu4 shi4 yuan2 yin3 de5 niu3 yue1 << tian1 an1 men2 diao4 cha2 >> ze2 jie4 shao4 " jiang1 de5 ren2 ming4 shi4 5 yue4 2 7 ri4 you2 deng4 zhu3 chi2 de5 dang3 nei4 8 wei4 yuan2 lao3 jin4 hang2 de5 5 xiao3 shi2 hui3 yi4 zhong1 tou2 piao4 tong1 guo4 de5 . jiang1 yu2 5 yue4 3 0 ri4 fei1 fu4 bei3 jing1 , lian2 ye4 bai4 fang3 le5 yuan2 lao3 chen2 yun2 han4 li3 xian1 nian4 . ci4 ri4 ji2 5 yue4 3 1 ri4 chen2 bai4 jian4 le5 deng4 . zhe4 yi1 xie1 " dang3 de5 zui4 gao1 shi4 wu4 " , chu2 le5 da4 liu4 chu1 ban3 wu4 << jiang1 chuan2 >> shou3 ci4 zai4 zhu4 shi4 zhong1 shao1 wei2 pi1 lou4 ( ji4 gong1 kai1 jie3 mi4 ) wai4 , cong1 lai2 hai2 mei2 you3 geng1 wei2 xiang2 xi4 de5 gong1 kai1 shui4 ming2 , si4 hu1 zhe4 yi1 qie1 dou1 shi4 " guo2 gu1 de5 zui4 gao1 mi4 mi4 " . zheng1 chu3 chun1 jia3 zhi1 jiao1 de5 tian1 an1 men2 guang3 chang2 , reng2 ran2 shi4 xiao2 sheng1 biao3 xian4 ai4 guo2 han4 yao1 min2 zhu3 de5 di4 fang1 . 5 yue4 2 9 ri4 , guang3 chang2 shang3 shou3 ci4 chu1 xian4 le5 xiao2 sheng1 men2 yong4 san1 lun2 che1 duo4 lai2 de5 " zi4 you2 nv3 shen2 " xiang4 . kan1 lai2 dang1 shi2 de5 zheng4 zhi4 xing2 shi4 yue4 lai2 yue4 yan2 jun4 , ji1 hu1 mei2 you3 yi1 ge4 you3 si1 kao3 neng2 li4 de5 zhong1 guo2 ren2 bu2 zai4 ci3 ke1 guan1 zhu4 zhong1 guo2 de5 ming4 yun4 . di4 er4 tian1 , zheng1 zai4 shang3 hai3 yi1 ge4 hui3 chang2 kai1 hui3 de5 jiang1 ze2 min2 bei4 bei3 jing1 de5 jin3 ji2 dian4 hua4 suo3 da3 duan4 , ji1 xiao3 shi2 hou4 fei1 wang3 bei3 jing1 - - zhe4 ge4 shui4 fa3 yu3 << tian1 an1 men2 diao4 cha2 >> xiang1 wen3 he2 , ci3 hou4 huo4 hu3 jiang1 jiu4 liu2 zai4 le5 bei3 jing1 , kai1 shi3 jie1 ren2 zong3 shu1 ji4 qian2 de5 zhun3 bei4 gong1 zuo2 . 6 yue4 4 ri4 wan3 shang3 , yi3 jing1 jin4 ru4 zhong1 nan2 hai3 de5 shang3 hai3 shi4 wei3 shu1 ji4 jiang1 yu3 li3 peng2 ( zong3 li3 ) , luo2 gan1 ( guo2 wu4 yuan4 mi4 shu1 chang2 ) , qian2 ji1 chen1 ( wai4 chang2 ) , wang2 ren3 zhi1 ( zhong1 xuan1 bu4 chang2 ) zai4 zhong1 nan2 hai3 yi1 chu3 shen1 zhai2 kai1 le5 yi1 ge4 hen3 chang2 de5 hui3 ( << jiang1 chuan2 >> 1 4 5 ye4 ) . ku4 en1 xie3 dao4 : jiang1 zai4 xian4 chang2 " yi1 yan2 bu2 fa1 " . " zai4 tian1 an1 men2 shi4 jian4 " ji1 jian1 , ju4 ben4 shi4 5 yue4 3 1 ri4 bai4 jian4 deng4 hou4 , zhi4 6 yue4 4 ri4 bai2 tian1 , jiang1 de5 huo2 dong4 reng2 shi4 yi1 ge4 mi2 . ta1 hou4 mian4 hai2 xie3 dao4 : " zai4 tan2 dao4 ' tian1 an1 men2 shi4 jian4 ' shi2 , jiang1 shui4 : ' ling3 dao3 ren2 zai4 chu3 li3 quan2 guo2 xing4 de5 dong4 luan4 shi2 bi4 xu1 zuo4 dao4 jin3 shen4 han4 ming2 duan4 . ' ... ... mu4 du3 shi4 tai4 de5 sheng1 ji2 , jiang1 xi1 qu3 le5 jiao1 xun4 . ta1 jue2 xin1 yao1 cai3 qu3 yu4 fang2 cuo4 shi1 lai2 que4 bao3 zai4 ta1 ren2 ji1 zhi1 nei4 jue2 bu2 zai4 fa1 sheng1 ci3 lei4 shi4 jian4 . ta1 ren4 wei2 , fang2 bao4 ying1 dang1 shi4 jing3 cha2 bu4 dui4 , er2 bu2 shi4 jun1 dui4 de5 guan3 xia2 fan4 wei2 . ta1 kan1 dao4 you3 bi4 yao1 jin4 hang2 geng1 hao3 de5 fang2 bao4 xun4 lian4 , bing4 shi3 yong4 xi1 fang1 guo2 gu1 cai3 yong4 de5 fei1 zhi4 ming4 wu3 qi4 , li4 ru2 xiang4 pi2 zi2 dan4 . jiang1 hai2 ren4 wei2 wai4 guo2 xin1 wen2 bao4 dao3 de5 nei4 rong2 shi3 wen4 ti2 geng1 jia1 e4 hua4 , jian4 yi4 yi3 hou4 yao1 jia1 jiang4 kong4 zhi4 . zai4 jiang1 you1 xian1 kao3 lu4 de5 shi4 qing2 zhong1 , guo2 gu1 de5 wen3 ding4 yi1 zhi2 shi4 zui4 chong2 yao1 de5 . " 3 zhou1 hou4 , ye3 jiu4 shi4 1 9 8 9 nian2 6 yue4 2 3 - 2 4 ri4 zai4 zhong1 gong1 shi2 san1 jie4 si4 zhong1 quan2 hui3 shang3 , yi3 jing1 can1 yu3 " re4 juan1 " de5 jiang1 cai2 bei4 zheng1 shi4 xuan3 ju3 wei2 zong3 shu1 ji4 , zhao4 bei4 zheng1 shi4 ba4 mian3 zhi2 wu4 . ye3 jiu4 shi4 cong1 5 yue4 1 9 ri4 zhao4 cong1 tian1 an1 men2 guang3 chang2 shang3 li2 kai1 hou4 jiu4 mei2 you3 chu1 xian4 zai4 xin1 wen2 bao4 dao3 zhong1 , ji1 zheng1 mian4 xing2 xiang4 jiu4 yi3 jing1 " xiao1 shi1 " zai4 gong1 zhong4 de5 shi4 xian4 zhi1 wai4 le5 . shi4 hou4 , ye3 jiu4 shi4 1 9 8 9 nian2 7 yue4 6 ri4 xin1 hua1 she4 de5 yi1 pian1 bao4 dao3 zheng4 shi2 , 5 yue4 1 9 ri4 , zhao4 gan3 dao4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 kan1 wang4 xiao2 sheng1 de5 zhe4 tian1 , zhong1 yang1 ( dang1 shi2 li3 peng2 fa1 hui1 chong2 yao1 zuo2 yong4 ) yi3 jing1 shao4 kai1 dang3 zheng4 jun1 gan4 bu4 hui3 yi4 chuan2 da2 le5 zhong1 yang1 zhi4 zhi3 dong4 luan4 de5 jue2 xin1 han4 cuo4 shi1 , bing4 xuan1 bu4 bu4 dui4 jin4 cheng2 jiang1 zai4 bu4 fen1 di4 ou1 shi2 hang2 jie4 yan2 ( 5 yue4 2 0 ri4 , li3 peng2 wei2 shou3 de5 guo2 wu4 yuan4 xia4 da2 le5 jie4 yan2 ling4 , dao4 1 9 9 0 nian2 1 yue4 1 0 ri4 jie3 chu2 ) . 5 yue4 2 2 ri4 , li3 peng2 , qiao2 dan4 , yao2 yi1 lin2 , yang2 shang4 kun1 fa1 biao3 jiang3 hua4 ( nei4 bu4 ) ming2 que4 zhi3 chu1 zhao4 zi3 yang2 suo3 fan4 cu4 wu4 . ci3 qian2 yi1 tian1 de5 5 yue4 2 1 ri4 , zhao4 zi3 yang2 yi3 jin4 ru4 " qing3 jia3 ji1 jian1 " , dan4 ta1 ren4 zhen1 shi2 chu1 yao1 shao4 kai1 ren2 da4 chang2 wei3 hui3 jin3 ji2 hui3 yi4 - - bei4 dang1 shi2 de5 yi1 ming2 quan2 guo2 ren2 da4 chang2 wei3 song4 ru3 fen2 shui4 cheng2 ci3 ju3 shi4 " gong1 kai1 bao4 lou4 le5 ta1 de5 mian4 mu4 " , hou4 lai2 zhao4 bei4 zhong1 yang1 zheng1 shi4 ding4 xing4 wei2 " zhi1 chi2 dong4 luan4 , fen1 lie4 dang3 " - - zhe4 yi1 ping2 jia4 yi1 zhi2 dao4 2 0 0 5 nian2 1 yue4 1 7 ri4 zhao4 qu4 shi4 dou1 mei2 you3 gai3 bian4 . xin1 hua1 she4 de5 zhe4 pian1 bao4 dao3 hai2 tou4 lou4 , zi4 5 yue4 2 0 ri4 guo2 wu4 yuan4 xia4 da2 le5 jie4 yan2 ling4 hou4 , suo3 wei4 zuo2 wei2 " hou4 tai2 " de5 zhao4 , ji1 ren2 ma3 zu3 zhi1 de5 " qian2 tai2 " yi3 jing1 shi2 chu1 le5 " fan3 dui4 jie4 yan2 " , " da3 dao3 li3 peng2 " , " da3 dao3 wei4 zheng4 fu3 " , " hai2 wo3 zi3 yang2 " de5 kou3 hao2 . ku4 en1 de5 << jiang1 chuan2 >> shi2 dao4 , 1 9 8 9 nian2 5 yue4 3 0 ri4 , deng4 jiang1 dui4 jiang1 de5 ren2 ming4 gao4 su4 le5 lao3 zi1 ge2 de5 zheng4 zhi4 ju2 wei3 yuan2 . zhe4 wei4 di4 wei4 zhi4 gao1 wu2 shang3 de5 ling3 dao3 ren2 jiang4 diao4 le5 gai3 ge2 kai1 fang4 de5 chong2 yao1 xing4 . ta1 shui4 : " zhe4 ci4 she2 kou3 hao2 dou1 shi2 chu1 lai2 le5 , dan4 shi4 mei2 you3 da3 dao3 gai3 ge2 de5 kou3 hao2 . " deng4 you4 shui4 : " guan1 men2 ke3 bu2 hang2 a2 , zhong1 guo2 bu2 ke3 neng2 zai4 hui2 dao4 guo4 qu4 na3 zhong3 feng1 bi4 shi2 dai4 . na3 zhong3 feng1 bi4 de5 fang1 shi4 ye3 zao4 cheng2 le5 zai1 nan2 a2 , li4 ru2 ' wen2 hua4 da4 ge2 ming4 ' . " " xin1 de5 ling3 dao3 ban1 zi2 yi1 jing1 jian4 li4 le5 wei1 shen1 , wo3 jie3 jue2 tui4 chu1 , bu2 gan1 rao3 ni3 men2 de5 shi4 qing2 . " " xi1 wang4 da4 gu1 neng2 gou4 hen3 hao3 di4 yi3 jiang1 ze2 min2 tong2 zhi4 wei2 he2 xin1 , hen3 hao3 di4 tuan2 jie1 . " 6 yue4 4 ri4 wan3 shang3 , jiang1 yi3 jing1 zai4 zhong1 nan2 hai3 nei4 can1 jia1 chong2 yao1 hui3 yi4 le5 . er2 ju4 ben4 zai4 6 yue4 3 ri4 wan3 shang3 , 6 yue4 4 ri4 ling2 chen2 jie3 fang4 jun1 jin4 ru4 xiao2 sheng1 men2 suo3 zai4 de5 tian1 an1 men2 guang3 chang2 shi2 , jiang1 dao4 di3 zai4 na3 li3 ? dou1 zuo4 le5 she2 ? ku4 en1 de5 jiang1 chuan2 mei2 you3 tou4 lou4 , dao3 shi4 ren4 zhen1 di4 shi2 dao4 jiang1 zai4 shi4 hou4 jiu4 " fang2 bao4 " wen4 ti2 fa1 biao3 de5 yi1 fan1 " li4 ru2 xiang4 pi2 zi2 dan4 " de5 jiang3 hua4 ( qian2 mian4 yi3 jing1 yin3 shu4 ) , bi3 zhe3 que4 bu2 qing1 chu3 ta1 jiang3 hua4 zhong1 de5 " mu4 du3 shi4 tai4 de5 sheng1 ji2 " dao4 di3 sheng1 ji2 dao4 she2 cheng2 du4 ? jin4 ru4 tian1 an1 men2 guang3 chang2 de5 jun1 dui4 shi4 ru2 he2 fang2 bao4 de5 ? jie3 fang4 jun1 han4 xiao2 sheng1 deng3 suo3 you3 can1 yu3 zhe3 de5 ren2 shu3 ? xiao2 sheng1 men2 de5 shang1 wang2 he2 shi2 gong1 kai1 quan2 bu4 zi1 liao4 ? jiang1 suo3 yan2 " xi1 qu3 le5 jiao1 xun4 " ju4 ben4 shi4 zhi3 she2 jiao1 xun4 ? yi3 ji2 ta1 tan2 dao4 " you3 bi4 yao1 jin4 hang2 geng1 hao3 de5 fang2 bao4 xun4 lian4 " han4 " shi3 yong4 xi1 fang1 guo2 gu1 cai3 yong4 de5 fei1 zhi4 ming4 wu3 qi4 , li4 ru2 xiang4 pi2 zi2 dan4 " , ji1 qian2 shi2 , bei1 jing3 ru2 he2 ? yong4 yi4 suo3 zai4 ? ku4 en1 zai4 shu1 zhong1 mei2 you3 hui2 da1 zhe4 xie1 yi2 wen4 , que4 dui4 jiang1 jue2 ding4 chu1 ren2 zong3 shu1 ji4 de5 xi4 jie2 zuo4 le5 xiang2 shu4 . ta1 xie3 dao4 , zai4 jiang1 jue2 ding4 jie1 shou4 zhe4 yi1 zhi2 wu4 qian2 , zai4 shang3 hai3 te4 yi4 qing3 shi4 le5 ji1 qian2 ren2 shang3 hai3 shi4 chang2 wang1 dao4 han2 , wang1 dui4 wu1 jiang1 de5 dan1 you1 gei3 yu2 le5 shen1 xin1 , bing4 ba3 1 8 4 0 nian2 ling3 dao3 kang4 ying1 ya1 pian4 zhan4 zheng1 de5 min2 zu2 ying1 xiong2 lin2 ze2 xu2 de5 yi1 fu2 dui4 lian2 " gou3 li4 guo2 gu1 sheng1 si3 yi3 , kai3 yin1 huo4 fu2 bi4 cu4 zhi1 " song4 gei3 ta1 , " shi3 ta1 hui1 fu4 le5 zi4 shen1 , jue2 xin1 jie1 shou4 deng4 de5 shao4 huan4 " . hou4 lai2 , jiang1 que4 shi2 zai4 gong1 kai1 chang2 he2 duo1 ci4 shi2 dao4 zhe4 fu2 dui4 lian2 , er2 qie3 hai2 shi2 dao4 yi1 gou1 fei1 chang2 jian1 ding4 de5 hua4 shi4 : " dui4 zhi4 zao4 dong4 luan4 han4 bao4 luan4 de5 yi1 xie1 zheng4 zhi4 yin1 mou2 , yi1 ding4 yao1 ji4 xu4 qing1 cha2 han4 che4 di3 jie1 lou4 , jue2 bu2 ke3 ban4 tu2 er2 fei4 . " 1 9 8 9 nian2 7 yue4 5 ri4 , ceng2 jing1 zai4 gao1 zhong1 xiao2 sheng1 shi2 ji1 jiu4 yi3 jing1 shi4 zhong1 gong1 di4 xia4 dang3 yuan2 , shi2 ren2 quan2 guo2 ren2 da4 chang2 wei3 hui3 fa3 zhi4 wei3 yuan2 hui3 fu4 zhu3 ren2 de5 6 3 sui4 ren2 da4 chang2 wei3 song4 ru3 fen2 - - ceng2 shi4 mei3 guo2 jiao1 hui3 si1 li4 xiao2 jiao4 yan1 jing1 da4 xiao2 xiao2 sheng1 , zai4 chu1 xi2 qi1 jie4 quan2 guo2 ren2 da4 chang2 wei3 hui3 di4 ba1 ci4 hui3 yi4 bing4 fa1 yan2 shi2 , te4 yi4 shi2 dao4 jiang1 de5 zhe4 gou1 hua4 , bing4 " xi1 wang4 quan2 guo2 ren2 da4 chang2 wei3 hui3 cheng2 li4 diao4 cha2 zu3 , dui4 zhe4 yi1 shi4 jian4 che4 di3 qing1 cha2 , zhui1 jiu4 ze2 ren2 , yi3 wei2 hu4 xian4 fa3 han4 fa3 lu4 de5 zun1 yan2 " . zhi4 jin1 , ye3 mei2 you3 jian4 gong1 kai1 bao4 dao3 quan2 guo2 ren2 da4 chang2 wei3 hui3 you3 mei2 you3 cheng2 li4 diao4 cha2 zu3 , yi3 ji2 jiang1 biao3 shi4 de5 yao1 dui4 zhi4 zao4 dong4 luan4 han4 bao4 luan4 de5 yi1 xie1 zheng4 zhi4 yin1 mou2 " ji4 xu4 qing1 cha2 han4 che4 di3 jie1 lou4 " , zui4 hou4 you3 mei2 you3 jie1 guo3 , shi4 fou3 ban4 tu2 er2 fei4 ? 1 9 8 9 nian2 1 1 yue4 9 ri4 , zhong1 gong1 shi2 san1 jie4 wu3 zhong1 quan2 hui3 tong1 guo4 le5 guan1 wu1 tong2 yi4 deng4 xiao3 ping2 tong2 zhi4 ci2 qu4 zhong1 gong1 zhong1 yang1 jun1 shi4 wei3 yuan2 hui3 zhu3 xi2 zhi2 wu4 de5 jue2 ding4 , ren4 wei2 : zuo2 wei2 " di4 er4 dai4 ling3 dao3 ji2 ben4 de5 he2 xin1 " de5 deng4 zai4 guan1 xi4 dang3 han4 guo2 gu1 sheng1 si3 cun2 wang2 de5 chong2 yao1 guan1 tou2 , tong2 ji1 ta1 lao3 yi1 bei4 ge2 ming4 gu1 yi1 dao4 , jian1 jue2 zhi1 chi2 zhong1 yang1 zheng4 zhi4 ju2 chang2 wei3 duo1 shu3 de5 yi4 jian4 , jian1 jue2 zhi1 chi2 cai3 qu3 guo3 duan4 cuo4 shi1 ping2 xi2 fan3 ge2 ming4 bao4 luan4 de5 yan2 chong2 zheng4 zhi4 dou4 zheng1 ... ... jue2 ding4 hai2 shi2 chu1 quan2 dang3 yao1 " jin3 mi4 di4 tuan2 jie1 zai4 yi3 jiang1 ze2 min2 tong2 zhi4 ( xin1 ren2 zhong1 yang1 jun1 wei3 zhu3 xi2 ) wei2 he2 xin1 de5 dang3 zhong1 yang1 zhou1 wei2 " , " zong3 jie1 guo4 qu4 , zhan3 wang4 wei4 lai2 " . 1 9 8 9 nian2 5 yue4 3 0 ri4 , jiang1 ze2 min2 li2 kai1 shang3 hai3 qu4 le5 bei3 jing1 . zhe4 yi1 qu4 , jiu4 yi1 lian2 gan4 le5 1 6 nian2 ( jin4 1 3 nian2 zong3 shu1 ji4 , jin4 1 6 nian2 jun1 wei3 zhu3 xi2 ) , cong1 6 3 sui4 yi1 zhi2 gan1 dao4 7 9 sui4 , yi1 zhi2 dou1 shi4 " di4 san1 dai4 he2 xin1 " . zhi4 wu1 shei2 shi4 " di4 si4 dai4 he2 xin1 " de5 shui4 fa3 , jiang1 gong1 kai1 de5 wen2 zhang1 han4 wen2 jian4 wei4 jian4 dao4 lei4 si4 shi2 fa3 . jiang1 yu2 2 0 0 5 nian2 3 yue4 che4 di3 tui4 chu1 ta1 dan1 ren2 de5 zui4 hou4 yi1 ge4 zhi2 wei4 - - guo2 gu1 jun1 wei3 zhu3 xi2 hou4 , xin1 ren2 ling3 dao3 ren2 yi3 jing1 yu3 8 9 nian2 de5 min2 zhu3 yun4 dong4 mei2 you3 zhi2 jie1 lian2 ji4 le5 , xian4 zai4 de5 gao1 ceng2 ying1 dang1 dao4 le5 ke3 yi3 kao3 lu4 zheng1 shi4 " liu4 si4 " shi4 jian4 de5 shi2 hou4 le5 , jian4 yi4 guan1 fang1 gong1 kai1 dang1 shi2 gao1 ceng2 jue2 ce4 xiang2 qing2 han4 nei4 mu4 , chong2 xin1 ping2 jia4 li4 shi3 shi4 jian4 , rang4 li4 shi3 han4 li4 shi3 ren2 wu4 hui1 fu4 ji1 ben3 lai2 mian4 mu4 . er4 , chao2 ye3 hui1 fu4 1 9 8 9 nian2 zhong1 duan4 de5 dui4 hua4 , ji4 xu4 tui1 jin4 1 9 8 7 nian2 zhong1 duan4 de5 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 zi4 1 9 8 9 nian2 yi3 hou4 de5 1 6 nian2 lai2 , zhong1 guo2 zai4 jing1 ji3 gai3 ge2 han4 fa1 zhan3 shang3 fa1 sheng1 le5 ju4 da4 de5 bian4 hua4 , dan4 shi4 zai4 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 fang1 mian4 que4 bi3 1 9 8 9 nian2 zhi1 qian2 geng1 jia1 tui4 bu4 le5 . ju4 1 9 8 7 nian2 1 2 yue4 2 6 ri4 chu1 ban3 de5 << ren2 min2 ri4 bao4 >> xian3 shi4 , hu2 bei3 sha1 shi4 ( xian4 yi3 bing4 ru4 jing1 zhou1 shi4 , wei2 xia4 xia2 ou1 ) zai4 1 9 8 1 nian2 1 0 yue4 cheng2 wei2 quan2 guo2 di4 yi1 ge4 jing1 ji3 ben4 zhi4 gai3 ge2 shi4 dian3 cheng2 shi4 zhi1 hou4 , 1 9 8 7 nian2 zhong1 gong1 shi2 san1 da4 zhao4 zi3 yang2 zuo4 le5 zheng4 zhi4 bao4 gao4 hou4 you4 cheng2 wei2 quan2 guo2 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 de5 shi4 dian3 cheng2 shi4 . gai1 shi4 zhao1 shou3 jin4 hang2 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 , shu1 ji4 chang2 wei3 bu2 zai4 fen1 guan3 zheng4 fu3 gong1 zuo2 , shi4 dui4 qi4 ye4 shi2 hang2 yi1 ji2 guan3 li3 . gai1 bao4 yin3 shu4 dang1 shi2 de5 shi4 wei3 shu1 ji4 wang2 kai1 bing3 de5 gong1 kai1 jie4 shao4 , sha1 shi4 dang1 qian2 de5 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 zhu3 yao1 jin4 hang2 dang3 zheng4 fen1 kai1 , zhuan3 bian4 zhi2 neng2 , ji1 gou4 gai3 ge2 han4 gong1 wu4 yuan2 zhi4 du4 . an4 zhao4 dang3 zheng4 fen1 kai1 de5 yuan2 ze2 , shi4 wei3 dui4 yuan2 lai2 bu2 zai4 zheng4 fu3 ren2 zhi2 dan4 fen1 guan3 zheng4 fu3 gong1 zuo2 de5 zhuan1 zhi2 shu1 ji4 , chang2 wei3 de5 gong1 zuo2 jin4 hang2 le5 chu1 bu4 diao4 zheng3 , shu1 ji4 , chang2 wei3 bu2 zai4 fen1 guan3 zheng4 fu3 de5 gong1 zuo2 ; shi4 wei3 yu3 zheng4 fu3 ji1 gou4 chong2 die2 dui4 kou3 de5 gong1 zuo2 bu4 men2 , zheng4 fu3 ge4 gong1 zuo2 bu4 men2 de5 dang3 zu3 jiang1 liu4 xu4 che4 xiao1 , yu3 ci3 tong2 shi2 , ge4 gong1 ye4 zhu3 guan3 ju2 de5 qun2 tuan2 , wu3 zhuang1 zu3 zhi1 ye3 yao1 che4 xiao1 ; shi4 wei3 xuan1 chuan2 bu4 , tong3 zhan4 bu4 jian1 guan3 de5 wen2 hua4 , jiao1 yu4 , wei4 sheng1 , ben4 yu4 , zong1 jiao1 , min2 zu2 deng3 gong1 zuo2 , yi2 jiao1 dao4 zheng4 fu3 bu4 men2 guan3 li3 , yi1 xie1 you2 dang3 zheng4 gong1 tuan2 " qi2 zhua1 gong1 guan3 " de5 gong1 zuo2 , ye3 an4 gong1 zuo2 xing4 zhi2 , que4 ding4 ji1 gui1 su4 ; dang3 de5 ji4 jian3 bu4 men2 bu2 zai4 jian1 guan3 fa3 ji4 , zheng4 ji4 , ji2 zhong1 jing1 li4 zhua1 hao3 dang3 feng1 , dang3 ji4 jian4 she4 ; qi4 ye4 ling3 dao3 shi2 hang2 dang3 zheng4 fen1 kai1 , fen1 bie2 que4 ding4 dang3 zheng4 fu4 ze2 ren2 , chu2 da4 zhong1 qi4 ye4 jian4 li4 dang3 wei3 wai4 , xiao3 qi4 ye4 bu2 chan2 du2 jian4 li4 dang3 wei3 , jiu4 jin4 zu3 cheng2 lian2 he2 dang3 wei3 , qi4 ye4 dang3 wei3 you2 shi4 wei3 zhi2 jie1 ling3 dao3 , bu2 she4 zhong1 jian1 ceng2 ci4 . ji1 gou4 gai3 ge2 shi4 wei3 , shi4 zheng4 fu3 shou3 xian1 dai4 tou2 . chun1 jie2 qian2 gai1 shi4 ke3 che4 xiao1 1 0 ge4 shi4 ji2 dang3 zheng4 ji1 gou4 , gui1 bing4 1 0 ge4 ji1 gou4 , ju2 dang3 wei3 ( zu3 ) chun1 jie2 hou4 ke3 liu4 xu4 che4 xiao1 . gong1 wu4 yuan2 zhi4 du4 kai1 shi3 qi3 bu4 , er2 qie3 quan2 shi4 hai2 zheng1 zai4 min2 zhu3 tui1 jian4 shi4 chang2 , fu4 shi4 chang2 , wei2 ji2 jiang1 shao4 kai1 de5 ren2 dai4 hui3 zhun3 bei4 hou4 xuan3 ren2 ; xin1 cheng2 li4 de5 ji1 gou4 , ru2 jian1 cha2 ju2 , guo2 you3 zi1 chan3 guan3 li3 ju2 , kai1 shi3 an4 zhao4 gong1 kai1 , min2 zhu3 , jing4 zheng1 de5 yuan2 ze2 , xuan3 pin4 gong1 wu4 yuan2 . zhe4 shi4 zhong1 gong1 chao2 zhao1 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 mai4 chu1 de5 li4 shi3 xing4 di4 yi1 bu4 . dang1 ri4 << ren2 min2 ri4 bao4 >> zai4 tou2 ban3 tou2 tiao2 bao4 dao3 sha1 shi4 de5 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 zhi1 qian2 , ye3 jiu4 shi4 1 9 8 7 nian2 1 1 yue4 , zhong1 gong1 shi2 san1 da4 tong1 guo4 le5 << zhong1 guo2 gong1 chan3 dang3 zhang1 cheng2 bu4 fen4 tiao2 wen2 xiu1 zheng1 an4 >> , shi2 dao4 jian4 yu2 1 9 8 6 nian2 1 2 yue4 she4 li4 le5 guo2 gu1 jian1 cha2 bu4 , wei2 guan4 che4 dang3 zheng4 fen1 kai1 de5 yuan2 ze2 , shi2 san1 da4 bao4 gao4 shi2 chu1 : " dang3 de5 ji4 lu4 jian3 cha2 wei3 yuan2 hui3 bu2 chu3 li3 fa3 ji4 han4 zheng4 ji4 an4 jian4 , ying1 dang1 ji2 zhong1 li4 liang2 guan3 hao3 dang3 ji4 , xie2 zhu4 dang3 wei3 guan3 hao3 dang3 feng1 . " ( << shi2 san1 da4 yi3 lai2 >> ( shang3 ) , ren2 min2 chu1 ban3 she4 1 9 9 1 nian2 ban3 , di4 3 7 ye4 . ) tong2 shi2 , shi2 san1 da4 hou4 zhu2 bu4 che4 xiao1 le5 zai4 guo2 gu1 ge4 bu4 men2 she4 li4 de5 jian1 cha2 zu3 , dui4 guo2 gu1 ge4 bu4 men2 de5 jian1 cha2 gong1 zuo2 you2 guo2 gu1 jian1 cha2 bu4 fu4 ze2 . ju4 bi3 zhe3 cong1 dang1 nian2 de5 mou3 sheng3 zheng4 fu3 yi1 ji1 guan1 ren2 yuan2 chu3 le5 jie3 dao4 , gai1 sheng3 ye3 kai1 shi3 che4 xiao1 ting1 ju2 ji2 ji1 guan1 de5 dang3 wei3 han4 dang3 zu3 , zheng1 dai4 quan2 mian4 zhan3 kai1 - - ye3 jiu4 shi4 dang3 zheng4 fen1 kai1 jin3 jin3 kai1 le5 ge4 tou2 , zui4 hou4 que4 mei2 you3 jie1 guo3 . dao4 le5 1 9 8 9 nian2 " liu4 si4 " yi3 hou4 , xian1 qian2 quan2 guo2 ge4 di4 shi4 hang2 huo4 tui1 hang2 de5 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 dou1 bei4 ting2 le5 xia4 lai2 . dao4 le5 1 9 9 2 nian2 zhong1 gong1 shi2 si4 da4 de5 shi2 hou4 , zhong1 gong1 de5 ji4 lu4 jian3 cha2 ji1 gou4 de5 she4 zhi4 , ling3 dao3 ben4 zhi4 deng3 yi1 xi4 lie4 ji1 ben3 zhi4 du4 mei2 you3 bian4 hua4 , zhi1 shi4 zai4 guan3 li3 ben4 zhi4 shang3 , shi2 si4 da4 hou4 jian4 li4 le5 dang3 de5 ji4 lu4 jian3 cha2 ji1 gou4 han4 guo2 gu1 jian1 cha2 ji1 gou4 he2 shu3 ban4 gong1 de5 ben4 zhi4 ( dang3 zheng4 bu2 fen1 ) . " zai4 gong1 zuo2 shang3 , wei2 shi4 ying1 she4 hui3 zhu3 yi4 shi4 chang2 jing1 ji3 jian4 she4 de5 xu1 yao1 , ba3 jia1 jiang4 dang3 feng1 lian2 zheng4 jian4 she4 han4 fan3 fu3 bai4 dou4 zheng1 zuo2 wei2 chong2 dian3 . " zhi2 dao4 jin1 tian1 , ji4 wei3 han4 jian1 cha2 ji1 guan1 reng2 ran2 shi4 dang3 zheng4 bu2 fen1 de5 , er2 qie3 ke3 yi3 cha2 chu3 dang3 de5 , zheng4 fu3 de5 , si1 fa3 ji1 guan1 de5 an4 jian4 , you2 ji1 shi4 ling3 dao3 gan4 bu4 de5 an4 jian4 , zai4 mei2 you3 jin4 ru4 si1 fa3 cheng2 xu4 zhi1 qian2 xian1 shi2 hang2 " shuang1 gui1 " , ji2 zai4 gui1 ding4 di4 dian3 han4 gui1 ding4 shi2 jian1 jiao1 dai4 wen4 ti2 , yin3 qi3 fa3 xiao2 jie4 han4 si1 fa3 jie4 de5 zheng1 yi4 , zhu3 yao1 jiao1 dian3 shi4 " shuang1 gui1 " bu2 fu2 he2 xing2 shi4 su4 song4 fa3 gui1 ding4 , fei1 fa3 xian4 zhi4 ren2 juan1 zi4 you2 , you3 qin1 fan4 ren2 quan2 zhi1 xian2 , zai4 zhe3 jiu4 shi4 " shuang1 gui1 " yi3 dang3 dai4 zheng4 , dang3 zheng4 , si1 fa3 hun2 he2 zai4 yi1 qi3 , qie3 mei2 you3 shi2 jian1 yue1 ding4 , dang1 shi4 ren2 mei2 you3 shen1 qing3 lu4 shi1 bian4 hu4 de5 quan2 li4 , cheng2 xu4 shang3 bu2 he2 fa3 deng3 deng3 . li4 lai2 , xian4 fa3 dou1 bei4 gong1 min2 shi4 wei2 li4 guo2 zhi1 ji1 , zheng4 zhi4 zhi1 ben3 , ren2 quan2 zhi1 yao1 ; gong1 han4 , min2 zhu3 , ping2 deng3 han4 zi4 you2 , bei4 xuan1 bu4 wei2 xian4 fa3 yuan2 ze2 ; yu3 guo2 gu1 quan2 li4 xiang1 dui4 ying1 de5 gong1 min2 quan2 li4 , bei4 xuan1 bu4 wei2 xian4 fa3 quan2 li4 ; ji1 wu1 xian4 fa3 de5 zheng4 zhi4 zhi4 xu4 , bei4 chen4 wei2 xian4 zheng4 . wo3 guo2 xian4 fa3 di4 san1 shi2 wu3 tiao2 gui1 ding4 , gong1 min2 you3 yan2 lun2 , chu1 ban3 , ji2 hui3 , jie1 she4 , you2 hang2 , shi4 wei1 de5 zi4 you2 . di4 san1 shi2 liu4 tiao2 gui1 ding4 , gong1 min2 you3 zong1 jiao1 shen1 yang3 zi4 you2 . dan4 1 9 8 9 nian2 da4 xiao2 sheng1 zu3 zhi1 can1 jia1 de5 han4 ping2 de5 you2 hang2 , shi4 wei1 , zui4 hou4 que4 bei4 ren4 wei2 shi4 " dong4 luan4 " , " fan3 ge2 ming4 bao4 luan4 " , sui2 hou4 , guan1 fang1 you4 bu2 gong1 kai1 shi2 zhe4 zhe4 xie1 zi4 ci2 er2 shi4 long2 tong3 di4 shui4 shi4 " na3 chang2 feng1 po1 " , zhe4 shi4 zheng1 mian4 mian4 dui4 " liu4 si4 " shi4 jian4 han4 dang1 shi2 de5 li4 shi3 ma1 ? 1 6 nian2 lai2 , wo3 guo2 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 bu2 gai3 ge2 , ye3 jiu4 shi4 zai4 " you3 xian4 fa3 , wu2 xian4 zheng4 " de5 xian4 shi2 tiao2 jian4 xia4 , jian4 li4 xian4 zheng4 guo2 gu1 han4 gong1 min2 she4 hui3 jian4 she4 , hui1 fu4 zheng4 zhi4 chang2 shi4 han4 li4 shi3 zhen1 shi2 ji4 yi4 , tui1 dong4 min2 zhu3 hua4 jin4 cheng2 , shi2 zai4 shi4 bu4 lu3 jian1 nan2 , zu3 li4 chong2 chong2 . she2 jiao4 gong1 min2 she4 hui3 ? , jiu4 shi4 da4 gu1 mei3 ge4 ren2 dou1 shi4 gong1 min2 , wu2 lun2 ni3 shi4 hu2 zhu3 xi2 , hai2 shi4 jie1 shang3 de5 ca1 xie2 jiang4 , dou1 you3 ping2 deng3 de5 gong1 min2 quan2 , dou1 you3 he2 fa3 bei4 pi1 zhun3 de5 shang3 jie1 you2 hang2 shi4 wei1 quan2 , dou1 bu2 neng2 shou4 dao4 zheng4 zhi4 shang3 de5 qi2 shi4 , yi3 ji2 dou1 neng2 gou4 yi1 zhao4 xian4 fa3 bao3 zheng4 yong1 you3 zu3 zhi1 du2 li4 gong1 hui3 , jie1 she4 , ban4 bao4 , ji2 hui3 , xuan3 ju3 , you2 hang2 , shi4 wei1 de5 zi4 you2 . ru2 guo3 ta1 shi4 shao3 shu3 min2 zu2 , huo4 zhe3 ta1 shi4 can2 ji2 ren2 , huo4 zhe3 ta1 de5 nong2 cun1 ren2 , huo4 zhe3 ta1 mei2 you3 shang3 guo4 xiao2 , dan4 dou1 bu2 neng2 zai4 gong1 min2 quan2 li4 shang3 you3 si1 hao2 de5 bu2 ping2 deng3 , dou1 bu2 neng2 fei1 fa3 bo1 duo2 ji1 zheng4 zhi4 quan2 li4 . gong1 min2 she4 hui3 jiu4 shi4 quan2 li4 she4 hui3 , mei2 you3 quan2 li4 ye3 jiu4 tan2 bu2 shang3 shi4 gong1 min2 . mei2 you3 gong1 min2 , he2 lai2 gong1 min2 she4 hui3 ? she2 jiao4 xian4 zheng4 ? wo3 ren4 wei2 xian4 zheng4 bing4 bu2 shi4 wo3 men2 long2 tong3 jie3 shi4 de5 suo3 wei4 " min2 zhu3 de5 zheng4 zhi4 " , er2 shi4 ju4 ben4 shui4 " zai4 xian4 fa3 zhi4 yue1 xia4 de5 xian4 zhi4 zheng4 fu3 deng3 gong1 quan2 li4 de5 shi3 gong1 quan2 li4 you3 bian1 jie4 de5 zheng4 zhi4 zhi4 xu4 han4 fa3 zhi4 zhi4 xu4 " . shi4 jie4 shang3 de5 xian1 jin4 guo2 gu1 suo3 she4 ji4 de5 han4 hu3 duo1 fa1 zhan3 zhong1 guo2 gu1 suo3 xiang4 wang3 de5 xian4 zheng4 guo2 gu1 , shi2 ji4 shang3 shi2 hang2 de5 shi4 fa3 lu4 bao3 zhang4 xia4 de5 xian4 zhi4 zheng4 fu3 quan2 li4 de5 you3 xian4 ze2 ren2 zheng4 fu3 , gong1 quan2 li4 shi4 shou4 dao4 gong1 quan2 xiang1 hu4 zhi4 yue1 han4 min2 zhong4 yu2 lun2 jian1 du1 de5 , zheng4 fu3 ji2 ji1 ling3 dao3 ren2 de5 quan2 li4 bu2 shi4 wu2 xian4 de5 , tong2 shi2 , gong1 min2 de5 si1 quan2 shi4 shou4 dao4 fa3 lu4 yan2 ge2 bao3 zhang4 han4 xian4 zhi4 de5 , zai4 bu2 qin1 fan4 ta1 ren2 zi4 you2 de5 qing2 kuang4 xia4 , ji1 quan2 li4 shen2 sheng4 bu2 ke3 qin1 fan4 . wo3 ren4 wei2 , dang1 qian2 de5 zhong1 guo2 , huo4 zhe3 shi4 zai4 dang1 qian2 jing1 ji3 fa1 zhan3 kuai4 su4 , zheng1 zai4 jian4 she4 xiao3 kang1 she4 hui3 de5 shi2 hou4 , zhi1 yao1 gong1 quan2 li4 de2 bu2 dao4 zhi4 yue1 , si1 quan2 li4 de2 bu2 dao4 bao3 zhang4 , quan2 guo2 ge4 di4 hai2 you3 yi1 ding4 shu3 liang2 de5 shou4 ku3 de5 ren2 , hai2 you3 geng1 duo1 zao1 yu4 si1 fa3 bu2 gong1 shou4 dao4 zheng4 fu3 yuan1 qu1 de5 ren2 , hai2 you3 yi1 xie1 bei4 gong1 quan2 li4 po4 hai4 de5 zheng4 zhi4 fan4 , hai2 you3 da4 liang2 de5 pin2 fu4 cha1 ju4 han4 shi1 ye4 , huan2 bao3 deng3 lao3 da4 nan2 wen4 ti2 , er2 qie3 zai4 jing1 ji3 gao1 su4 fa1 zhan3 de5 tong2 shi2 hai2 bu2 neng2 jin4 bu4 han4 fa1 da2 dao4 yong1 you3 xin1 wen2 chu1 ban3 zi4 you2 han4 min2 zhu3 xuan3 ju3 jue2 ding4 zheng4 fu3 ling3 dao3 ren2 de5 zheng4 zhi4 min2 zhu3 zi4 you2 , jiu4 bu2 neng2 bu2 jian3 tao3 wo3 men2 guo2 gu1 de5 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 ting2 xia4 lai2 suo3 yin3 fa1 de5 hou4 guo3 , yi3 ji2 dui4 zhe4 1 6 nian2 lai2 de5 zhi2 zheng4 fang1 zhen1 , cun2 zai4 wen4 ti2 , bu2 neng2 bu2 jia1 yi3 zheng1 mian4 mian4 dui4 han4 fan3 si1 . ru2 guo3 shui4 , zhe4 duan4 li4 shi3 shi2 ji1 you3 bu2 shao3 you2 gong1 quan2 li4 zhi4 zao4 de5 zhong3 zhong3 gong1 kai1 huo4 wei4 gong1 kai1 de5 bu2 ke3 rao2 shu4 de5 zui4 hang2 , dou1 ying1 gai1 yi1 yi1 qing1 dian3 han4 zheng1 mian4 mian4 dui4 de5 hua4 , zheng4 fu3 ying1 dang1 yu3 min2 dui4 hua4 , gou1 tong1 , tong1 guo4 quan2 min2 tuan2 jie1 han4 gong1 tong2 de5 li4 liang2 , ji1 ji2 tui1 hang2 zheng4 zhi4 min2 zhu3 han4 bao3 zhang4 gong1 min2 quan2 li4 , jin3 kuai4 hui1 fu4 1 9 8 9 nian2 zhong1 duan4 de5 chao2 ye3 dui4 hua4 , ji4 xu4 tui1 jin4 1 9 8 7 nian2 zhong1 duan4 de5 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 , shi3 zhong1 guo2 zhen1 zheng1 cheng2 wei2 gao1 du4 min2 zhu3 han4 gao1 du4 fu4 jiang4 de5 xian4 dai4 hua4 xian4 zheng4 guo2 gu1 , fa3 zhi4 guo2 gu1 . san1 , diao4 min2 fa1 zui4 , chong2 xin1 ping2 jia4 li4 shi3 , cheng2 zhi4 fu3 bai4 , tui1 hang2 min2 zhu3 zheng4 zhi4 , chong2 zhen4 min2 xin1 gu3 ren2 you3 yi1 gou1 hua4 jiao4 " diao4 min2 fa1 zui4 " , yi4 si1 shi4 shui4 wei4 wen4 shou4 ku3 de5 min2 zhong4 , tao3 fa1 you3 zui4 de5 tong3 zhi4 zhe3 . diao4 min2 fa1 zui4 , jiu4 shi4 rang4 na3 xie1 you3 zui4 de5 tong3 zhi4 zhe3 wu2 fa3 yan3 gai4 ji1 zui4 hang2 , wu2 lun2 ta1 zai4 tai2 shang3 tong3 zhi4 de5 shi2 hou4 duo1 wei1 yan2 han4 duo1 wei3 da4 guang1 rong2 zheng1 que4 , dou1 jiang1 zou3 dao4 zi4 ji3 bei4 li4 shi3 shen3 pan4 de5 na3 yi1 tian1 , zhe4 yi1 guan1 ye3 shi4 wu2 fa3 duo3 guo4 de5 yi1 guan1 . yi3 qian2 , zhong1 gong1 li4 shi3 shang3 ceng2 jing1 you3 guo4 da3 dao3 liu2 shao3 ji1 , da3 dao3 lin2 biao1 , da3 dao3 deng4 xiao3 ping2 " you4 qing1 fan1 an4 feng1 " , " si4 wu3 fan3 ge2 ming4 shi4 jian4 " deng3 yi1 xi4 lie4 zheng4 zhi4 shi4 jian4 , dang1 shi2 de5 quan2 li4 he2 xin1 mao2 ze2 dong1 fa1 dong4 zheng4 zhi4 yun4 dong4 , ba3 liu2 , lin2 deng3 zheng4 zhi4 dui4 shou3 de5 " li4 shi3 " ( da4 duo1 shi4 nie1 zao4 de5 bu2 shi2 zhi1 ci2 , hou4 dou1 gui1 zui4 yu2 lin2 biao1 fan3 ge2 ming4 ji2 tuan2 han4 " si4 ren2 bang1 " ji2 tuan2 ) gei3 xian1 ge4 di3 chao2 tian1 , an4 zhao4 dang1 shi2 yi3 mao2 wei2 shou3 de5 ling3 dao3 ren2 de5 yi4 si1 qu4 shen3 pan4 , qu4 ding4 xing4 . ke3 hou4 lai2 , liu2 shao3 ji1 han4 deng4 deng3 dou1 bei4 ping2 fan3 le5 , jia1 zai4 ta1 juan1 shang3 de5 " pan4 tu2 , gong1 ze2 , nei4 jian1 " zui4 ming2 ji2 ji1 ta1 ren2 de5 suo3 wei4 zui4 ming2 dou1 yi1 yi1 bei4 fou3 jue2 le5 , shui4 shi4 wu1 gao4 zhi1 ci2 , ye3 shi4 bu2 shi2 zhi1 ci2 . zhi4 wu1 << dang3 zhang1 >> shang3 que4 li4 de5 " jie1 ban1 ren2 , fu4 tong3 shuai4 " lin2 biao1 ( suo3 wei4 " mao2 ze2 dong1 tong2 zhi4 de5 qin1 mi4 zhan4 you3 han4 jie1 ban1 ren2 " ) , ji1 ren2 ji1 shi4 jiu4 you3 dian3 bu2 tou4 ming2 , wen4 ti2 shi4 lin2 biao1 wei2 she2 yao1 " fa1 dong4 zheng4 bian4 yin1 mou2 sha1 hai4 mao2 zhu3 xi2 " ? wei2 she2 xian1 xiang4 nan2 fang1 fang1 xiang4 hou4 you4 yao1 " diao4 tou2 " xiang4 " su1 lian2 fang1 xiang4 " tao2 pao3 ? wei2 she2 mao2 ze2 dong1 you4 zhi3 shi4 " pi1 lin2 " yu3 " pi1 kong3 ( kong3 zi2 ) " lian2 ji4 dao4 yi1 qi3 le5 ? dang1 shi2 zhong1 yang1 de5 jie1 lun2 shi4 fou3 neng2 gou4 jing1 de2 qi3 li4 shi3 kao3 yan4 ? zao3 zai4 1 9 8 0 nian2 1 1 yue4 1 5 ri4 , shou4 guo4 " wen2 ge2 " mo2 nan2 de5 deng4 xiao3 ping2 jiu4 yi3 zhong1 yang1 fu4 zhu3 xi2 de5 juan1 fen4 jie1 shou4 mei3 guo2 << ji1 du1 jiao1 ke1 xiao2 zhen1 yan2 bao4 >> zong3 bian1 ji2 e4 er3 . fei4 er3 de5 cai3 fang3 shi2 dao4 lin2 biao1 shi4 jian4 , deng4 hui2 da1 shui4 , " ju4 wo3 ge4 ren2 pan4 duan4 , fei1 hang2 yuan2 shi4 ge4 hao3 ren2 , yin1 wei2 you3 tong2 yang4 yi1 jia4 fei1 ji1 dai4 le5 da4 liang2 de5 dang3 han4 guo2 gu1 ji1 mi4 cai2 liao4 zhun3 bei4 fei1 dao4 su1 lian2 qu4 . jiu4 shi4 zhe4 jia4 fei1 ji1 de5 fei1 hang2 yuan2 fa1 xian4 wen4 ti2 hou4 , jing1 guo4 bo2 dou3 , fei1 ji1 bei4 po4 jiang4 , dan4 zhe4 ge4 fei1 hang2 yuan2 bei4 da3 si3 le5 . " e4 er3 . fei4 er3 hai2 wen4 dao4 wei2 she2 wai4 guo2 ji4 zhe3 bu2 neng2 bang4 ting1 te4 bie2 fa3 ting2 shen3 pan4 " si4 ren2 bang1 " , deng4 shui4 " si4 ren2 bang1 " zhi1 dao4 guo2 gu1 de5 quan2 bu4 ji1 mi4 , yin1 ci3 bu2 neng2 gong1 kai1 . zhi4 wu1 lin2 biao1 tao2 pao3 shi2 de5 fei1 ji1 shi1 shi4 , shi4 zi4 ran2 yuan2 yin1 hai2 shi4 ji1 ta1 yuan2 yin1 , deng4 de5 jie3 shi4 ye3 bu2 she2 ming2 bai2 , yin1 wei2 ta1 bu2 zai4 na3 jia4 fei1 ji1 shang3 , ze3 zhi1 dao4 " bo2 dou3 " , " po4 jiang4 " han4 " fei1 hang2 yuan2 bei4 da3 si3 le5 " ? << jian4 qiao2 zhong1 hua1 ren2 min2 gong1 han4 guo2 shi3 >> hai2 shi2 dao4 yi1 chu3 zi1 liao4 chen4 " lin2 biao1 wu2 fa3 zai4 guo2 nei4 jiang4 xia4 fei1 ji1 qi2 de2 fei1 wang3 su1 lian2 fang1 xiang4 , hou4 cheng2 wei2 " tou2 su1 " de5 zui4 ming2 , ye3 yi1 zhi2 de2 bu2 dao4 zhong1 yang1 de5 zheng4 shi2 . liu2 shao3 ji1 de5 ping2 fan3 shi4 zai4 1 9 8 0 nian2 , er2 ta1 yi3 si3 yu2 1 9 6 9 nian2 . zhong1 gong1 1 9 8 0 nian2 2 yue4 2 3 - 2 9 ri4 shao4 kai1 de5 shi2 yi1 jie4 wu3 zhong1 quan2 hui3 jue2 ding4 che4 di3 wei2 liu2 shao3 ji1 tong2 zhi4 ping2 fan3 , che4 xiao1 ba1 jie4 shi2 er4 zhong1 quan2 hui3 jiang4 jia1 gei3 ta1 de5 " pan4 tu2 , nei4 jian1 , gong1 ze2 " de5 zui4 ming2 han4 ba3 ta1 " yong3 yuan3 kai1 chu2 chu1 dang3 , che4 xiao1 ji1 dang3 nei4 wai4 de5 yi1 qie1 zhi2 wu4 " de5 cu4 wu4 jue2 yi4 , che4 xiao1 yuan2 shen3 cha2 bao4 gao4 , hui1 fu4 liu2 shao3 ji1 tong2 zhi4 zuo2 wei2 wei3 da4 de5 ma3 ke4 si1 zhu3 yi4 zhe3 han4 wu2 chan3 jie1 ji2 ge2 ming4 gu1 , dang3 han4 guo2 gu1 de5 zhu3 yao1 ling3 dao3 ren2 zhi1 yi1 de5 ming2 yu4 . liu2 shao3 ji1 bei4 ping2 fan3 le5 , er2 wu1 xian4 yu3 da3 dao3 , zhi4 si3 ta1 de5 ren2 - - si3 hou4 cai2 fang4 qi4 quan2 li4 de5 mao2 ze2 dong1 , ji1 di4 wei4 han4 rong2 yu4 que4 reng2 ran2 gao1 gao1 zai4 shang3 , reng2 ran2 shi4 " ren2 min2 de5 ling3 xiu4 " " min2 zu2 de5 da4 jiu4 xing1 " . jian3 tao3 1 9 4 9 nian2 zhi4 1 9 7 6 nian2 jian1 fa1 sheng1 zai4 mao2 ze2 dong1 shi2 dai4 de5 " san1 fan3 " , " wu3 fan3 " , " fan3 you4 " , " da4 yue4 jin4 " , " jie1 ji2 dou4 zheng1 " , " wen2 hua4 da4 ge2 ming4 " , mao2 nan2 dao4 yi1 dian3 zui4 dou1 mei2 you3 ma1 ? dou1 shi4 lin2 biao1 , jiang1 qing1 deng3 " fan3 ge2 ming4 ji2 tuan2 " de5 e4 hang2 ma1 ? deng4 zai4 sheng1 qian2 bing4 mei2 you3 shi4 tu2 fou3 ding4 mao2 de5 zheng4 zhi4 di4 wei4 , ta1 zhi1 shi4 jie1 shu4 le5 " wen2 ge2 " , gai3 bian4 le5 ji1 zheng4 zhi4 lu4 xian4 , zou3 xiang4 ling4 wai4 yi1 tiao2 shi3 da4 duo1 shu3 ren2 jie3 jue2 wen1 bao3 han4 fu4 yu4 de5 fa1 zhan3 zhi1 lu4 . zhi1 shi4 deng4 xiao3 ping2 bing4 mei2 you3 mai4 chu1 geng1 da4 de5 zheng4 zhi4 gai3 ge2 bu4 fa1 , er2 shi4 zai4 zheng4 zhi4 , jing1 ji3 shang3 yi3 " mo1 zhao1 dan4 tou2 guo4 he2 de5 " fang1 shi4 han4 " bu2 guan3 shi4 hei1 mao1 han4 shi4 bai2 mao1 , zhua1 zhu4 lao3 shu3 jiu4 shi4 hao3 mao1 " de5 jiu4 ji2 , gong1 li4 yuan2 ze2 , jie3 jue2 le5 dang1 shi2 guo2 gu1 po4 zai4 mei2 jie2 de5 chi1 fan4 han4 chuan1 yi1 wen4 ti2 , dan4 ta1 bing4 mei2 you3 jie3 jue2 ( huo4 hu3 wu2 li4 jie3 jue2 ) zhong1 guo2 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 de5 gen1 ben3 wen4 ti2 , bi3 ru2 diao4 min2 fa1 zui4 de5 gong1 zuo2 zuo4 le5 ma1 ? mao2 ze2 dong1 yao1 bu2 yao1 chong2 xin1 ping2 jia4 , yao1 bu2 yao1 xiang4 lin2 biao1 han4 " si4 ren2 bang1 " yi1 yang4 jie1 shou4 fa3 lu4 de5 shen3 pan4 , li4 shi3 de5 shen3 pan4 ? " liu4 si4 " ru2 he2 ping2 jia4 , ru2 he2 rang4 quan2 min2 zheng1 mian4 mian4 dui4 zhe4 yi1 li4 shi3 shi4 jian4 ? yi3 ji2 geng1 duo1 de5 guan1 wu1 zhong1 guo2 de5 min2 zhu3 hua4 jin4 cheng2 deng3 deng3 jian1 rui4 wen4 ti2 , deng4 dou1 mei2 you3 zuo2 ren4 zhen1 de5 tui1 jin4 . zao3 zai4 1 9 5 7 nian2 7 yue4 , mao2 ze2 dong1 jiu4 zai4 ta1 de5 tong2 shi4 zhong1 jian1 hao2 shao4 " chuang1 zao4 yi1 ge4 you4 you3 ji2 zhong1 you4 you3 min2 zhu3 , you4 you3 ji4 lu4 you4 you3 zi4 you2 , you4 you3 tong3 yi1 yi4 zhi4 , you4 you3 ge4 ren2 xin1 qing2 shu1 chang4 , sheng1 dong4 huo2 po1 , na3 yang4 yi1 zhong3 zheng4 zhi4 ju2 mian4 " , zuo2 wei2 zhong1 guo2 jian4 she4 de5 ji1 chu3 . hou4 lai2 , deng4 you4 you3 xiang1 tong2 de5 hao2 shao4 - - shi4 zai4 1 9 7 8 nian2 1 2 yue4 di3 ju4 you3 li4 shi3 yi4 yi4 de5 zhong1 gong1 shi2 yi1 jie4 san1 zhong1 quan2 hui3 shang3 , ta1 ju4 ben4 chan3 shu4 ru2 xia4 : dang1 qian2 zhe4 ge4 shi2 ji1 , te4 bie2 xu1 yao1 jiang4 diao4 min2 zhu3 . yin1 wei2 zai4 guo4 qu4 yi1 ge4 xiang1 dang1 chang2 de5 shi2 jian1 nei4 , min2 zhu3 ji2 zhong1 zhi4 mei2 you3 zhen1 zheng1 shi2 hang2 , li2 kai1 min2 zhu3 jiang3 ji2 zhong1 , min2 zhu3 tai4 shao3 . xian4 zai4 gan3 chu1 lai2 jiang3 hua4 de5 , hai2 shi4 shao3 shu3 xian1 jin4 fen1 zi2 ... ... zhe4 zhong3 qing2 kuang4 bu2 gai3 bian4 , ze3 ma2 neng2 jiao4 da4 gu1 jie3 fang4 si1 xiang3 , kai1 dong4 nao3 jin1 ? si4 ge4 xian4 dai4 hua4 ze3 ma2 hua4 fa3 ? ( deng4 xiao3 ping2 wen2 xuan3 1 9 7 5 - 1 9 8 2 ) << jian4 qiao2 zhong1 hua1 ren2 min2 gong1 han4 guo2 shi3 >> shi2 dao4 zhe4 yi1 dian3 shi2 ren4 wei2 , deng4 kan1 dao4 le5 zhong1 guo2 de5 ju4 da4 fu2 yuan2 han4 yi3 nong2 ye4 wei2 zhong1 xin1 de5 jing1 ji3 gei3 ta1 han4 ta1 de5 tong2 shi4 men2 dai4 lai2 le5 shu4 fu2 , shi2 chu1 yao1 " jia1 jiang4 tong3 yi1 ren4 shi4 , tong3 yi1 zheng4 ce4 , tong3 yi1 ji4 hua2 , tong3 yi1 zhi3 hui1 , tong3 yi1 hang2 dong4 " , dan4 " nan2 jiu4 nan2 zai4 zhe4 li3 " , zhe4 dui4 yi1 ge4 yong1 you3 1 0 yi4 duo1 ren2 kou3 de5 zheng4 zhi4 shi2 ben4 lai2 shui4 , zhe4 xian3 ran2 shi4 bu2 ke3 neng2 de5 . shi2 ji4 shang3 , ru2 guo3 yao1 shi3 si1 xiang3 de2 dao4 fa1 zhan3 , zhe4 yang4 zuo4 ye3 shi4 bu2 li4 de5 . zai4 guo2 gu1 han4 dang3 , jing3 de5 jiang4 zhi4 xia4 de5 " tong3 yi1 ren4 shi4 " shi4 wu2 xiao4 de5 kong1 men2 mian4 . zhe4 li3 , tong3 yi1 zhe4 ge4 gai4 nian4 zhi1 neng2 shi4 zi4 wo3 chai1 tai2 , shi4 wu2 fa3 shi2 xian4 de5 . zai4 deng4 shang3 tai2 de5 ba1 shi2 nian2 dai4 , ta1 chong2 xin1 cong1 zhong1 yang1 jia1 jiang4 le5 zheng4 zhi4 kong4 zhi4 . 1 9 8 3 - 1 9 8 4 nian2 ta1 cai3 qu3 le5 duan3 zan4 de5 hang2 dong4 . 1 9 8 6 - 1 9 8 7 nian2 , ta1 cai3 qu3 le5 geng1 yan2 li4 de5 cuo4 shi1 , 1 9 8 9 nian2 jia3 she2 zhi4 dong4 yong4 le5 jun1 dui4 . mao2 han4 deng4 dou1 mei2 neng2 shi3 zhong1 guo2 ji4 bao3 chi2 tong3 yi1 , you4 tong2 shi2 xiang3 you3 zi4 you2 . zhen4 ya1 yun4 dong4 , fan3 you4 yun4 dong4 , da4 yue4 jin4 , wen2 hua4 da4 ge2 ming4 han4 " liu4 si4 " tian1 an1 men2 guang3 chang2 shi4 jian4 deng3 bei1 ju4 jiu4 shi4 ju4 gou4 de5 zheng4 ming2 . jiu4 zhong1 guo2 ling3 dao3 ren2 er2 yan2 , tong3 yi1 ji2 zuo2 wei2 ji1 ji1 chu3 de5 ji4 lu4 yan2 ming2 de5 zhi4 xu4 si4 hu1 zong3 shi4 geng1 chong2 yao1 de5 , er2 zi4 you2 ji2 ji1 zao4 cheng2 de5 shi1 kong4 ze2 shi4 tai4 wei2 xian3 le5 . dan4 shi4 , zhong1 guo2 ling3 dao3 ren2 cheng2 dan1 de5 wei2 hu4 tong3 yi1 de5 chong2 ren2 shi4 zhong1 guo2 ren2 min2 ri4 yi4 chen2 chong2 de5 fu4 dan1 . ru2 guo3 shui4 zai4 ren2 min2 gong1 han4 guo2 4 0 nian2 de5 li4 shi3 zhong1 yi1 yi1 tiao2 you3 li4 shi3 yi4 yi4 de5 jiao1 xun4 er2 xu1 yao1 ji4 qu3 de5 hua4 , na3 jiu4 shi4 , ru2 guo3 shi4 ji4 yi3 lai2 ba3 zhong1 guo2 ren2 min2 lian2 ji4 zai4 yi1 qi3 de5 zheng4 zhi4 zhi4 du4 bi4 xu1 zuo2 gen1 ben3 de5 gai3 bian4 . fou3 ze2 , zheng1 zai4 fa1 zhan3 zhong1 de5 , ri4 yi4 zi4 shen1 de5 she4 hui3 jiang1 chan3 sheng1 yue4 lai2 yue4 da4 de5 ya1 li4 , zui4 zhong1 shi3 zai4 yi1 zhi4 du4 wan2 quan2 beng1 hui4 . zai4 jiu3 shi2 nian2 dai4 ji2 jiu3 shi2 nian2 dai4 zhi1 hou4 , zhi1 you3 shi2 hang2 duo1 yuan2 hua4 , cai2 neng2 wei2 hu4 tong3 yi1 . ( jian4 qiao2 zhong1 hua1 ren2 min2 gong1 han4 guo2 shi3 9 2 8 ye4 ) . mei3 guo2 ren2 bian1 shu4 de5 jian4 qiao2 zhong1 guo2 shi3 zhi1 miao2 shu4 dao4 shang3 ge4 shi4 ji4 ba1 shi2 nian2 dai4 . dao4 le5 jiu3 shi2 nian2 dai4 , yi3 ji2 er4 shi2 yi1 shi4 ji4 de5 qian2 ji1 nian2 , mei3 guo2 ren2 ku4 en1 zai4 deng4 hou4 de5 chong2 yao1 ling3 dao3 ren2 jiang1 ze2 min2 de5 << jiang1 chuan2 >> zhong1 zong3 jie1 dao4 , jiang1 zai4 guo2 wai4 de5 biao3 xian4 han4 xing2 xiang4 , zhan3 shi4 le5 ren2 xing4 hua4 de5 yi1 mian4 , shui4 ming2 " zhong1 guo2 ling3 dao3 ren2 shi4 yi1 ge4 pu3 tong1 ren2 , er2 bu2 shi4 yi1 ge4 huang2 di4 " . bi3 ru2 ta1 hui3 gai3 bian4 guan1 dian3 , ru2 dui4 si1 ying2 qi4 ye4 de5 kan1 fa3 . ta1 you3 shi2 hui3 zuo2 chu1 guo4 du4 de5 fan3 ying1 , jiu4 xiang4 zai4 dui4 dai4 " fa3 lun2 gong1 " wen4 ti2 shang3 . you3 shi2 ta1 de5 fan3 ying1 you4 li4 du4 bu2 gou4 , jiu4 xiang4 gang1 kai1 shi3 dui4 dai4 " fei1 dian3 " shi2 na3 yang4 . you3 shi2 , ta1 hui3 ba3 yuan2 ze2 zhi4 yu2 li4 yi4 zhi1 shang3 , ru2 ta1 jian1 chi2 ri4 ben3 ying1 jiu4 qin1 hua1 zhan4 zheng1 xiang4 zhong1 guo2 dao4 qian4 . ta1 ben3 ren2 jiu4 ceng2 shi4 yi1 ming2 ji1 jin4 de5 shi4 wei1 xiao2 sheng1 ( hai2 shi4 zhong1 gong1 di4 xia4 dang3 ) , ta1 zai4 " tian1 an1 men2 shi4 jian4 " zhong1 li3 jie3 " xiao2 sheng1 yao1 qiu2 geng1 duo1 min2 zhu3 han4 zi4 you2 de5 gan3 qing2 " , dan4 ta1 you4 wei2 zhong1 guo2 zheng4 fu3 cai3 qu3 de5 wu3 li4 ya1 zhi4 bian4 hu4 . ta1 ke3 wang4 zhong1 guo2 wen2 yi4 de5 fan2 rong2 , que4 you4 dui4 zhong1 guo2 zuo2 gu1 han4 hua4 gu1 de5 chuang1 zuo2 zi4 you2 yu2 yi3 bi4 yao1 de5 xian4 zhi4 ( jiang1 chuan2 4 6 6 ye4 ) . you3 ren2 xing2 xiang4 di4 xing2 rong2 jiang1 shi4 si4 mao2 you4 fei1 mao2 , si4 deng4 you4 fei1 deng4 - - ju4 xiang1 gang3 << ya3 zhou1 zhou1 kan1 >> bao4 dao3 jiang1 ze2 min2 2 0 0 5 nian2 shang3 ban4 nian2 zheng1 " tu2 po4 jin1 ou1 zhuan4 xie3 hui2 yi4 lu4 " ( 2 0 0 5 nian2 5 yue4 1 4 ri4 chu1 ban3 , di4 shi2 jiu3 juan3 er4 shi2 yi1 ji1 ) , zhe4 zong3 shi4 yi1 jian4 hao3 shi4 , yin1 wei2 ta1 zong3 neng2 shui4 chu1 yi1 xie1 bu2 ke3 hui2 bi4 de5 zhen1 hua4 , mao2 han4 deng4 dou1 mei2 you3 lei4 si4 de5 hang2 dong4 . hui2 gu4 jiang1 ze2 min2 shi2 dai4 , reng2 ran2 mei2 you3 jie3 jue2 zheng4 zhi4 min2 zhu3 duo1 yuan2 hua4 han4 tong3 yi1 de5 wen4 ti2 , ta1 zhi1 shi4 shi3 zhong1 guo2 de2 yi3 jin4 ru4 shi4 jie4 jing1 ji3 yi1 ben4 hua4 de5 WT lan2 ye4 huang1 xiong2 i jing1 ji3 han4 wei2 hu4 wen3 ding4 ju2 mian4 de5 shi4 ye4 , yi3 ji2 zai4 han4 ping2 de5 huan2 jing4 xia4 jiang1 zong3 shu1 ji4 han4 wu3 zhuang1 tong3 shuai4 quan2 li4 yi2 jiao1 gei3 deng4 zhi3 ding4 de5 jie1 ban1 ren2 - - hu2 jin3 tao1 . jiang1 zhi1 hou4 , ta1 de5 ying3 xiang3 li4 bing4 bu2 yi1 ding4 yi1 xia4 zi2 xiao1 rong2 diao4 , dan4 zhong1 guo2 gai3 ge2 zhong1 zui4 guan1 jian4 de5 ou1 yu4 - - zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 , reng2 ran2 bu2 neng2 mai4 kai1 da4 bu4 , reng2 ran2 mian4 lin2 zhao1 << jian4 qiao2 zhong1 guo2 shi3 >> bian1 shu4 zhe3 suo3 zhi3 chu1 de5 shi2 xian4 duo1 yuan2 hua4 han4 wei2 hu4 tong3 yi1 er2 wu2 fa3 bai3 tuo1 de5 zheng4 zhi4 feng1 xian3 han4 wei2 ji1 . zai4 zhe4 yi1 chong2 yao1 " zhuan3 xing2 " guan1 tou2 mian4 qian2 , wo3 men2 dang1 dai4 ren2 ze3 ma2 ban4 ? bi3 zhe3 ren4 wei2 , zheng1 ru2 deng4 xiao3 ping2 shi2 chu1 jie3 jue2 xiang1 gang3 wen4 ti2 " yi1 guo2 liang3 zhi4 " yi1 yang4 , qian2 ren2 jie3 jue2 bu2 le5 de5 wen4 ti2 xu1 yao1 hou4 ren2 de5 zhi4 hui4 , ta1 xi1 wang4 yi1 dai4 zong3 sheng1 guo4 yi1 dai4 . dang1 jin1 , zhong1 guo2 zui4 chong2 yao1 de5 reng2 ran2 shi4 fa1 zhan3 jing1 ji3 han4 tui1 jin4 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 gai3 ge2 , xu1 yao1 ling3 dao3 ren2 de5 zhi4 hui4 han4 quan2 min2 de5 ai4 guo2 xin1 , yi3 ji2 jiang4 guo2 li4 liang2 can1 yu3 , xu1 yao1 " guo2 gu1 xing1 wang2 , pi1 fu1 you3 ze2 " . you2 ji1 shi4 zhen1 dui4 1 9 8 9 nian2 yi3 hou4 de5 li4 shi3 , xu1 yao1 chong2 xin1 ping2 jia4 li4 shi3 , tui1 hang2 min2 zhu3 zheng4 zhi4 , chong2 zhen4 min2 xin1 . tong2 shi2 , dui4 wu1 " jue2 dui4 de5 quan2 li4 dao3 zhi4 de5 jue2 dui4 fu3 bai4 " xian4 xiang4 , yao1 da3 ji2 tan1 wu1 , cheng2 zhi4 fu3 bai4 , diao4 min2 fa1 zui4 , zeng1 jin4 zhi2 zheng4 dang3 yu3 guang3 da4 min2 zhong4 de5 jin3 mi4 lian2 ji4 han4 ping2 deng3 dui4 hua4 , zou3 jin4 yi1 ge4 zhen1 zheng1 de5 " min2 zhu3 duo1 yuan2 hua4 de5 xin1 shi2 dai4 " . li4 shi3 de5 jing1 yan4 ju4 yi3 zheng4 ming2 , yi1 ge4 gong1 quan2 li4 shou4 xian4 zhi4 han4 si1 quan2 li4 shen2 sheng4 bu2 ke3 qin1 fan4 de5 xian4 zheng4 xia4 de5 gong1 min2 she4 hui3 , fa3 zhi4 she4 hui3 , shi4 bu2 ke3 neng2 chu1 xian4 mao2 ze2 dong1 zhe4 yang4 de5 huang2 di4 shi4 ling3 dao3 ren2 de5 , ye3 bu2 ke3 neng2 chu1 xian4 deng4 xiao3 ping2 zhe4 yang4 quan2 li4 mei2 you3 ming2 que4 bian1 jie4 xian4 zhi4 de5 ling3 dao3 ren2 de5 . zhao1 ming2 xian4 zheng4 xiao2 zhe3 liu2 jun1 ning2 shui4 , min2 zhu3 de5 chu1 xian4 shi4 ren2 lei4 wen2 ming2 fa1 zhan3 de5 yi1 ge4 chong2 da4 biao1 zhi4 , mei2 you3 min2 zhu3 jiu4 mei2 you3 an1 ding4 . ge4 guo2 ren2 min2 dui4 min2 zhu3 zheng4 zhi4 de5 jiang4 lie4 zhui1 qiu2 , yu3 min2 zhu3 zi4 juan1 de5 te4 shu1 jia4 zhi2 han4 zheng4 zhi4 gong1 yong4 shi4 fen1 bu2 kai1 de5 . min2 zhu3 zheng4 zhi4 shi4 yi1 ge4 guo2 gu1 tong1 xiang4 chang2 zhi4 jiu3 an1 de5 wei2 yi1 de5 tu2 jing4 . min2 zhu3 guo2 gu1 sui1 ran2 ye3 mian3 bu2 le5 you3 hu3 duo1 wei2 fa3 de5 , chou3 lou4 de5 xian4 xiang4 , dan4 que4 hen3 shao3 chu1 xian4 da4 gui1 mo2 de5 zheng4 zhi4 bao4 li4 , nei4 luan4 . zhuan1 zhi4 guo2 gu1 wang3 wang3 kao4 bo1 duo2 han4 xian4 zhi4 gong1 min2 de5 zi4 you2 lai2 yong4 jiang4 zhi4 shou3 duan4 wei2 chi2 wen3 ding4 , er2 min2 zhu3 guo2 gu1 de5 wen3 ding4 ze2 shi4 jian4 li4 zai4 gong1 min2 chong1 fen4 xiang3 shou4 ge4 zhong3 zi4 you2 de5 ji1 chu3 zhi1 shang3 de5 . zhe4 xie1 zi4 you2 bao1 gua1 , min2 zhong4 han4 fan3 dui4 pai4 ke3 yi3 chong1 fen4 di4 biao3 da2 ta1 men2 dui4 zheng4 fu3 de5 pi1 ping2 she2 zhi4 fan3 dui4 de5 li4 chang2 , er2 bu2 bi4 dan1 xin1 shou4 dao4 rou4 ben4 han4 jing1 shen2 shang3 de5 bao4 fu4 . zai4 yi1 ge4 dian3 xing2 de5 xi1 fang1 min2 zhu3 zhi4 du4 xia4 , zhi2 zheng4 zhe3 yu3 fan3 dui4 pai4 sui1 ran2 chang2 chang2 dui4 li4 , dan4 shuang1 fang1 jue2 bu2 dong4 yong4 wu3 li4 lai2 dui4 fu4 dui4 fang1 . ta1 hai2 shi2 dao4 , zai4 jin1 tian1 de5 shi4 jie4 shang3 , san1 fen1 zhi1 er4 yi3 shang3 de5 guo2 gu1 dou1 yi3 shi2 hang2 wan2 shan4 cheng2 du4 bu2 tong2 de5 zi4 you2 min2 zhu3 zheng4 zhi4 . dao4 le5 jin1 tian1 , ru2 guo3 yi1 dan4 yi1 ge4 guo2 gu1 you3 ji1 hui3 chong2 xin1 xuan3 ze2 yi1 ci4 zheng4 zhi4 ben4 zhi4 , mei2 you3 yi1 ge4 guo2 gu1 hui3 zai4 kou3 tou2 shang3 xuan1 chen4 ta1 yao1 xuan3 ze2 yi1 ge4 yu3 min2 zhu3 xiang1 fan3 de5 dong1 xi1 , na3 pa4 ji1 shi2 ji4 hang2 dong4 shi4 zhe4 yang4 . fan2 shi4 shi2 hang2 fei1 min2 zhu3 huo4 jia3 min2 zhu3 de5 guo2 gu1 , dou1 cun2 zai4 zhao1 mou3 zhong3 cheng2 du4 bu2 tong2 de5 min2 zhu3 hua4 yun4 dong4 . wei2 she2 shi2 zhi4 jin1 ri4 shi4 jie4 ge4 guo2 zai4 zheng4 ben4 shang3 bian4 ge2 ru2 ci3 cu4 tong2 ne1 ? zui4 guan1 jian4 shi4 yi1 ge4 guo2 gu1 re3 mei2 you3 min2 zhu3 jiu4 mei2 you3 an1 ding4 , zhe4 shi4 pu3 shi4 jia4 zhi2 . 2 0 0 4 nian2 1 2 yue4 , qian2 << 2 1 shi4 ji4 jing1 ji3 bao4 dao3 >> she4 lun2 ping2 lun2 yuan2 wang2 guang1 ze2 tong1 guo4 yi1 feng1 ta1 qi3 cao3 de5 " hu1 yu4 chao2 ye3 da4 han4 jie3 gong1 kai1 shen1 " biao3 shi4 , zai4 zheng1 chang2 de5 she4 hui3 li3 , ying1 gai1 cun2 zai4 zhao1 duo1 yuan2 hua4 de5 shen1 xi2 han4 si1 xiang3 , zi4 you2 liu2 dong4 de5 lao2 dong4 li4 , ke3 sui2 yi4 zu3 he2 de5 zi1 ben3 , ke3 jin4 hang2 zi4 you2 zhuan3 rang4 de5 tu3 di4 . dan4 " zui4 jin4 liang3 nian2 , guo2 nei4 chu1 xian4 le5 ci3 qi3 bi3 fu2 de5 da4 gui1 mo2 min2 jian1 kang4 yi4 shi4 jian4 , ye3 chu1 xian4 le5 zhi2 zheng4 dang3 da4 gui1 mo2 da3 ya1 min2 jian1 wei2 quan2 ren2 shi4 han4 chi2 bu2 tong2 zheng4 jian4 zhe3 de5 shi4 jian4 . wo3 men2 dan1 xin1 , zhong1 guo2 zai4 du4 gu3 ru4 bao4 li4 zhen4 ya1 han4 bao4 li4 fan3 kang4 de5 guai4 juan1 , zhong1 guo2 ren2 zai4 du4 xian4 ru4 man2 chang2 de5 bei1 qing2 zhi1 zhong1 . wei2 le5 fang2 zhi3 xin1 yi1 lun2 de5 tong2 tai4 fu4 chou2 han4 zheng4 zhi4 bao4 fu4 , wei2 le5 shi2 xian4 ming2 fu4 ji1 shi2 de5 min2 zhu3 gong1 han4 , chao2 yu3 ye3 dou1 bi4 xu1 huai2 zhao1 ai4 yu3 kuan1 shu4 de5 liang2 shan4 zhi1 xin1 , xiang3 fang1 she4 fa3 bai3 tuo1 chou2 hen4 , yi3 zou3 xiang4 quan2 mian4 de5 zheng4 zhi4 han4 jie3 " , wei2 ci3 , ta1 gong1 kai1 hu1 yu4 : " 1 , zhong1 gong1 ying1 gai1 chong1 fen4 jian3 shi4 zhi2 zheng4 wu3 shi2 duo1 nian2 lai2 zheng4 zhi4 hang2 wei2 de5 de2 shi1 , zong3 jie1 jing1 yan4 jiao1 xun4 , jie1 kai1 li4 shi3 zhen1 xiang1 , cheng2 dan1 li4 shi3 ze2 ren2 , xin2 qiu2 min2 jian1 liang4 jie3 ; 2 , zhong1 gong1 zuo2 wei2 zhi2 zheng4 dang3 ying1 gai1 biao3 xian4 chu1 zai4 wei4 zhe3 de5 kuan1 hong2 da4 liang2 , ting2 zhi3 dui4 min2 jian1 wei2 quan2 ren2 shi4 han4 chi2 bu2 tong2 zheng4 jian4 zhe3 de5 zhen4 ya1 , lie4 chu1 kai1 fang4 zheng4 zhi4 long3 duan4 de5 shi2 jian1 biao3 , hui1 fu4 han4 zun1 chong2 ji1 ta1 ji4 you3 dang3 pai4 de5 dang3 xing4 han4 dang3 yuan2 de5 ren2 ge2 , yun3 hu3 zhong1 guo2 min2 zhong4 zu3 jian4 xin1 de5 zheng4 dang3 , yun3 hu3 min2 jian1 ban4 bao4 , bing4 zhu2 bu4 kai1 fang4 ge4 ge4 ceng2 ji2 de5 hang2 zheng4 shou3 nao3 han4 ren2 min2 dai4 biao3 de5 zhi2 jie1 xuan3 ju3 ; 3 , ben4 zhi4 wai4 ren2 shi4 ying1 dang1 chong1 fen4 zun1 chong2 gong1 chan3 dang3 ren2 de5 gong1 chan3 zhu3 yi4 shen1 yang3 , li3 jie3 zhong1 gong1 zao1 yu4 zheng4 zhi4 po4 hai4 de5 li4 shi3 , ben4 liang4 zhong1 gong1 zheng4 zhi4 chou2 hen4 xing2 cheng2 de5 yuan2 yin1 , kuan1 shu4 zhong1 gong1 de5 bao4 zheng4 , yong4 ai4 yu3 kuan1 rong2 gan3 hua4 zhong1 gong1 ; 4 , ben4 zhi4 wai4 ren2 shi4 ying1 dang1 zai4 xian4 hang2 fa3 lu4 de5 kuang1 jia4 nei4 han4 ping2 biao3 da2 bu2 tong2 de5 zheng4 zhi4 jian4 jie3 , zun1 chong2 zhong1 gong1 ji2 ji1 dang3 yuan2 de5 ren2 ge2 , bu2 yao1 xu4 yi4 tiao1 xin4 huo4 zhe3 yong4 bao4 li4 wei1 xie2 xian4 shi2 de5 zheng4 zhi4 zhi4 xu4 , wei2 jian3 shao3 zheng4 zhi4 chong1 tu2 han4 she4 hui3 dong4 dang4 cheng2 dan1 ling4 wai4 yi1 ban4 ze2 ren2 ; 5 , ben4 zhi4 nei4 wai4 de5 zhuan1 ye4 ren2 shi4 han4 zhong1 chan3 jie1 ji2 ying1 gai1 zhu3 dong4 cheng2 dan1 qi3 hua4 jie3 chou2 hen4 de5 zhong1 jian1 ze2 ren2 , yong4 zi4 ji3 de5 zhuan1 ye4 neng2 li4 ji4 shu4 xing4 , gui1 fan4 xing4 , gong1 zheng1 xing4 di4 hua4 jie3 chou2 hen4 , jie3 jue2 jiu1 fen1 ; 6 , chao2 ye3 zhi1 jian1 dou1 shi4 zhong1 hua1 min2 zu2 de5 tong2 bao1 shou3 ju4 , bu2 yao1 hu4 xiang1 yao1 mo2 hua4 , di2 dui4 hua4 , er2 ying1 dang1 hu4 liang4 hu4 shen1 , qi4 jue2 chou2 hen4 hua4 , pi3 zi2 hua4 de5 yu3 yan2 , fang4 qi4 wu3 li4 zhen4 ya1 han4 bao4 li4 ge2 ming4 de5 shou3 duan4 , gong1 tong2 su4 zao4 ai4 yu3 gong1 yi4 de5 han4 jie3 yun4 dong4 ( jian4 << yi4 bao4 >> zhou1 kan1 ) . hui1 fu4 chang2 shi4 han4 ji4 yi4 , zhi2 mian4 li4 shi3 , yong3 gan3 di4 jie3 jue2 li4 shi3 wei4 liu2 wen4 ti2 , bi4 mian3 xin1 de5 dui4 kang4 , zou3 xiang4 geng1 jia1 fan2 rong2 yu3 min2 zhu3 de5 wei4 lai2 , ying1 gai1 shi4 zhong1 guo2 ren2 bi4 mian3 chong2 dao4 fu4 che4 de5 bu2 ke3 huo4 que1 de5 yi1 bu4 . wang2 guang1 ze2 shi2 dao4 , 1 9 7 8 nian2 yi3 qian2 , zhong1 guo2 yi3 jing1 wan2 quan2 bu2 ju4 bei4 zhe4 zhong3 te4 zheng1 , zhi1 you3 yi1 zhong3 si1 xiang3 , yi1 ge4 da4 nao3 , yi1 zhong3 zi1 ben3 ( guo2 you3 zi1 ben3 ) , yi1 zhong3 ren2 ( wu2 chan3 zhe3 ) , yi1 zhong3 tu3 di4 ( bu2 ke3 liu2 zhuan3 de5 si3 di4 ) , zheng3 ge4 guo2 gu1 zi4 ran2 nan2 mian3 xian4 ru4 zheng4 zhi4 feng1 dian1 de5 ni2 tan2 zhi1 zhong1 . zhong1 yang1 wen2 xian4 yan2 jiu4 shi4 fu4 zhu3 ren2 leng3 rong2 zai4 jie1 shou4 ku4 en1 fang3 tan2 shi2 ye3 shi2 dao4 " jiang1 de5 gong1 ji1 zhi1 yi1 jiu4 shi4 jin1 tian1 de5 zhong1 guo2 yi3 cheng2 wei2 yi1 ge4 zheng1 chang2 de5 guo2 gu1 : ji1 hu1 mei2 you3 ren2 yuan4 yi4 tui4 hui2 dao4 guo4 qu4 shi2 ji1 qu4 . " ji4 ran2 mei2 you3 ren2 yuan4 yi4 tui4 hui2 dao4 guo4 qu4 shi2 ji1 qu4 , mei2 you3 ren2 yuan4 yi4 li4 shi3 chong2 yan3 , na3 ma2 , jin1 tian1 de5 zheng4 zhi4 da4 huan2 jing4 han4 xian4 zhuang4 dui4 wu1 mei3 yi1 ge4 si1 kao3 zhong1 guo2 ming4 yun4 de5 zhong1 guo2 you3 zhi4 zhi1 shi4 lai2 shui4 , dou1 shi4 wu2 fa3 hui2 bi4 de5 . yi1 ge4 wei3 da4 de5 guo2 gu1 , zi4 ran2 hui3 you3 wei3 da4 de5 ren2 min2 , jing1 li4 wei3 da4 de5 shi4 jian4 , zhi1 yao1 mei3 ge4 ren2 dou1 ze2 ren2 zai4 jian1 , ai4 guo2 , tuan2 jie1 , nu3 li4 , jiu4 jiang1 hui3 de2 dao4 li4 shi3 de5 guan1 zhao4 , jiu4 jiang1 hui3 jing1 shou4 zhu4 li4 shi3 de5 kao3 yan4 . rang4 wo3 men2 xiang1 shen1 li4 shi3 , tong2 shi2 ye3 xiang1 shen1 jin1 tian1 han4 wei4 lai2 , da4 gu1 yi1 tong2 qu4 nu3 li4 chuang1 zao4 min2 zhu3 fu4 jiang4 de5 xin1 shi2 dai4 , yong4 shi2 ji4 hang2 dong4 wei2 hu4 guo2 gu1 duo1 yuan2 hua4 xing2 xiang4 han4 guo2 gu1 de5 zheng4 zhi4 tong3 yi1 ! 2 0 0 5 nian2 5 yue4 2 2 ri4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ zhuan1 fang3 wang2 yi2 : zhong1 guo2 dang1 dai4 zhi1 shi4 fen4 zi2 de5 yan3 bian4 zhong1 guo2 dang1 dai4 zhi1 shi4 fen4 zi2 chang2 ji1 yi3 lai2 you3 ben4 zhi4 nei4 han4 ben4 zhi4 wai4 zhi1 fen1 . ran2 er2 jin4 liang3 nian2 , ben4 zhi4 nei4 wai4 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 si4 you3 xiang1 hu4 jie1 jin4 , xiang1 hu4 rong2 he2 de5 cu4 shi4 . jiu4 zhe4 ge4 xin1 de5 cu4 shi4 , ben3 tai2 ji4 zhe3 wu2 jing1 dui4 kua4 yue4 ben4 zhi4 nei4 wai4 de5 huo2 yue4 zhi1 shi4 fen4 zi2 , cheng2 dou1 da4 xiao2 fa3 lu4 xi4 jiang3 shi1 wang2 yi2 , jin4 hang2 le5 fang3 tan2 . xia4 mian4 shi4 zi4 you2 ya3 zhou1 dian4 tai2 ji4 zhe3 wu2 jing1 de5 bao4 dao3 . ben4 zhi4 nei4 wai4 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 hong2 gou1 han4 dui4 li4 zhong1 guo2 zhi1 shi4 fen1 zi2 bu2 fa2 you1 guo2 you1 min2 zhi1 shi4 . dan4 shi4 you2 wu1 juan1 chu3 ben4 zhi4 nei4 wai4 de5 bu2 tong2 , zhe4 xie1 zhi1 shi4 fen1 zi2 zai4 she4 hui3 di4 wei4 , jing1 ji3 zhuang4 kuang4 , gong1 gong1 hua4 yu3 quan2 , ren2 ji4 guan1 xi4 she2 zhi4 ren2 juan1 an1 quan2 deng3 hu3 duo1 fang1 mian4 , dou1 you3 zhao1 ji2 da4 de5 cha1 bie2 . wang2 yi2 shui4 , " zai4 ji1 nian2 qian2 , zhong1 guo2 de5 suo3 wei4 ben4 zhi4 nei4 , ben4 zhi4 wai4 ye3 ceng2 jing1 shi4 yi1 ge4 you3 hen3 da4 zheng1 lun2 de5 gai4 nian4 : shei2 shi4 ben4 zhi4 nei4 , shei2 shi4 ben4 zhi4 wai4 , huo4 zhe3 shui4 shei2 shi4 guan1 fang1 de5 shei2 shi4 min2 jian1 de5 . " shei2 shi4 ben4 zhi4 nei4 zhi1 shi4 fen1 zi2 ? wu2 lun2 shi4 yi1 fu4 dang1 chao2 quan2 gui4 , da4 gong1 da4 zi3 , hai2 shi4 ji4 yong1 hu4 zhu3 xuan2 lu4 ye3 zhen1 bian1 shi2 bi4 , ben4 zhi4 nei4 zhi1 shi4 fen4 zi2 de5 gong1 tong2 zhi1 chu3 jiu4 shi4 ta1 men2 dou1 zai4 guan1 fang1 de5 wen2 hua4 jiao1 yu4 huo4 yan2 jiu4 bu4 men2 ren2 zhi2 , ke3 yi3 zai4 zhu3 liu2 mei2 ben4 shang3 fa1 biao3 , zai4 da4 zhuan1 yuan4 jiao4 shou4 ke4 , jiu4 gong1 gong1 zheng4 ce4 fa1 yan2 . er2 han4 ta1 men2 xiang1 fan3 , ben4 zhi4 wai4 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 da4 duo1 san3 bu4 zai4 min2 jian1 , yi3 pi1 pan4 she4 hui3 , gu3 chui1 bian4 ge2 wei2 shi3 ming4 . ta1 men2 de5 yan2 lun2 jiao3 wei2 ji1 jin4 , zhi2 ye4 jing1 chang2 han4 " zhi1 shi4 " wu2 guan1 , er2 jin3 jin3 zuo2 wei2 mou2 sheng1 de5 shou3 duan4 , bu2 shao3 ren2 de5 di4 wei4 she2 zhi4 chu3 wu1 she4 hui3 bian1 yuan2 . zai4 cheng2 dou1 da4 xiao2 jiao1 shu1 de5 wang2 yi2 tan2 dao4 ben4 zhi4 wai4 zhi1 shi4 fen1 zi2 shui4 , yi3 qian2 you3 yi1 bu4 fen4 zhi1 shi4 fen4 zi2 jiao4 zuo4 ben4 zhi4 wai4 de5 , she2 zhi4 shi4 shu3 wu1 da3 ru4 ling4 ce4 de5 , jiao4 zuo4 yi4 yi4 fen1 zi2 , ta1 cong1 lai2 jiu4 bu2 ke3 neng2 zai4 chuan2 tong3 mei2 ben4 shang3 fa1 biao3 ren2 he2 dong1 xi1 . " yi3 qian2 you3 yi1 bu4 fen4 zhi1 shi4 fen4 zi2 jiao4 zuo4 ben4 zhi4 wai4 de5 , she2 zhi4 shi4 shu3 wu1 da3 ru4 ling4 ce4 de5 , jiao4 zuo4 yi4 yi4 fen1 zi2 , ta1 cong1 lai2 jiu4 bu2 ke3 neng2 zai4 chuan2 tong3 mei2 ben4 shang3 fa1 biao3 ren2 he2 dong1 xi1 . " ben4 zhi4 nei4 han4 ben4 zhi4 wai4 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 , zai4 jiao3 chang2 shi2 jian1 li3 , ta1 men2 bu2 jin3 jie4 xian4 fen1 ming2 , lao3 si3 bu2 xiang1 wang3 lai2 , she2 zhi4 hai2 cun2 zai4 zhao1 yi1 ding4 de5 xiang1 hu4 bi3 shi4 han4 pai2 chi4 , yi3 zhi4 wu1 dou1 jin3 liang2 bi4 mian3 chu1 xian4 zai4 tong2 yi1 ge4 chang2 he2 . " li4 ru2 liu2 xiao3 po1 , yi3 qian2 ben4 zhi4 nei4 zhe4 xie1 ren2 ta1 dou1 ren4 shi4 . dan4 shi4 ta1 chu1 lai2 zhi1 hou4 hen3 duo1 nian2 , zai4 hen3 chang2 yi1 duan4 shi2 jian1 nei4 ji2 shi3 zai4 ren2 ji4 shang3 dou1 shi4 xiang1 hu4 leng3 mo4 de5 . zai4 tong2 yi1 ge4 chang2 he2 chu1 xian4 , dui4 ben4 zhi4 nei4 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 lai2 jiang3 , nei4 xin1 dou1 shi4 you3 ji4 hui4 de5 . " " ( yuan2 lai2 ben4 zhi4 nei4 han4 ben4 zhi4 wai4 de5 zhi1 shi4 fen1 zi2 hu4 xiang1 dou1 bu2 yuan4 yi4 bei4 gui1 na4 dao4 dui4 fang1 qu4 . ben4 zhi4 nei4 de5 bei4 gui1 na4 dao4 dui4 fang1 qu4 jiu4 yi4 wei4 zhao1 ni3 ke3 neng2 hui3 sang1 shi1 fa1 yan2 quan2 ; er2 qie3 ye3 bu2 yuan4 yi4 bei4 kou4 shang3 ji1 jin4 de5 mao4 zi2 , ji1 jin4 jiu4 xian3 de2 mei2 you3 li3 xing4 . ben4 zhi4 wai4 de5 bei4 gui1 dao4 li3 mian4 jiu4 hao3 xiang4 bei4 zhao1 an1 le5 ) bei4 zhao1 an1 le5 . dui4 , zai4 ping2 jia4 shang3 hui3 gan3 jiao4 dao4 yi1 zhong3 xiu1 chi3 . " er2 ben4 zhi4 wai4 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 ye3 bu2 xie4 yu2 han4 ben4 zhi4 nei4 de5 wei2 wu3 , kan1 bu2 shang3 ta1 men2 yin1 wei2 hai4 pa4 tuo1 li2 she4 hui3 zhu3 liu2 , sang1 shi1 gong1 gong1 fa1 yan2 quan2 , suo3 yi3 yi1 wei4 di4 wei2 hu4 ben4 zhi4 , fu4 yong1 dang1 ju2 . " er2 ben4 zhi4 nei4 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 ne1 , wo3 men2 pu3 bian4 dui4 ta1 you3 ge4 pi1 ping2 , shui4 ta1 fei1 chang2 quan2 ru2 hua4 . ta1 hui3 zi4 wo3 bao3 hu4 , hui3 rao4 kai1 hen3 duo1 wen4 ti2 , bu2 guan3 shi4 zai4 guan1 nian4 biao3 da2 shang3 huo4 shi4 ren2 ji4 jiao1 wang3 shang3 , ta1 hui3 you3 yi4 de5 gen1 qian2 yi1 ge4 qun2 ben4 zhi1 jian1 hua2 yi1 ge4 fei1 chang2 ming2 xian3 de5 jie4 xian4 . " cong1 nei4 xiang4 wai4 chao1 yue4 ben4 zhi4 de5 chong1 dong4 sui1 ran2 da4 zhi4 de5 ge2 ju2 shi4 zhe4 yang4 , ke3 ji1 shi2 bu2 shao3 zhi1 shi4 fen1 zi2 dui4 wu1 zi4 ji3 jiu4 jing4 ying1 gai1 zhan4 zai4 ben4 zhi4 nei4 hai2 shi4 ben4 zhi4 wai4 , nei4 xin1 reng2 ran2 you3 zhao1 yi1 fan1 zheng1 zha1 . ta1 men2 ji4 xiang3 neng2 xiang4 ben4 zhi4 wai4 de5 ren2 shi4 na3 yang4 , geng1 xian1 ming2 che4 di3 , tong4 kuai4 lin2 li2 di4 biao3 da2 guan1 dian3 , you4 pa4 yin1 ci3 shou4 dao4 feng1 sha1 er2 gan1 cui4 shi1 qu4 gong1 gong1 fa1 yan2 quan2 . zai4 cheng2 dou1 da4 xiao2 jiao1 shou4 fa3 lu4 de5 wang2 yi2 sui1 ran2 juan1 zai4 ben4 zhi4 zhi1 nei4 , dan4 you4 bu2 gan1 zai4 gong1 gong1 fa1 yan2 zhong1 shou4 dao4 xian4 zhi4 . yin1 wei2 bu2 gan1 , ta1 zai4 wang3 lao4 shang3 de5 fa1 yan2 guo3 ran2 shou4 dao4 dang1 ju2 de5 feng1 sha1 . " wo3 zi4 ji3 ming2 que4 xi1 wang4 zai4 yi1 xie1 gong1 gong1 shi4 jian4 zhong1 can1 yu3 yi1 xie1 ping2 lun2 . bao1 gua1 wo3 zuo4 wang3 zhan4 han4 wang3 kan1 , dou1 shi4 chang2 shi4 . " " wo3 dang1 shi2 zai4 shi4 ji4 sha1 long2 duan3 zan4 di4 zuo2 guo4 ban3 zhu3 . na3 yi1 nian2 san1 yue4 fen4 qu4 zuo2 ban3 zhu3 , dao4 wu3 yi1 lao2 dong4 jie2 wo3 zu3 zhi1 le5 guan1 wu1 xia4 gang1 gong1 ren2 han4 gong1 ren2 jie1 ji2 zhuang4 kuang4 de5 yi1 zu3 wen2 zhang1 , ji1 zhong1 you3 wo3 zi4 ji3 de5 yi1 pian1 wen2 zhang1 jiao4 zuo4 << bei1 shen1 qi4 yi4 shi4 ze3 yang4 he2 fa3 de5 >> . zhe4 zu3 wen2 zhang1 dang1 shi2 fa1 dao4 shi4 ji4 sha1 long2 zhi1 hou4 you4 yin3 qi3 le5 ma2 fan2 , you3 guan1 bu4 men2 jiu4 jiao4 shi4 ji4 sha1 long2 bu2 neng2 rang4 wo3 zai4 na3 li3 zuo2 ban3 zhu3 le5 . " 2 0 0 2 nian2 , wang2 yi2 you4 gen1 ren2 he2 ban4 wang3 shang3 lun2 tan2 , dan4 shi4 yin1 wei2 lun2 tan2 da4 dan3 gan3 yan2 er2 zao1 dao4 fan3 fu4 guan1 bi4 . " hou4 lai2 you4 he2 zuo2 , zuo4 yi1 ge4 jiao4 " xian4 zheng4 lun2 heng2 " de5 lun2 tan2 , yi1 zhi2 dao4 xian4 zai4 . " xian4 zheng4 lun2 heng2 " shi4 yi1 ge4 zhuan1 men2 guan1 zhu4 xian4 zheng4 li3 lun2 han4 zhong1 guo2 xian4 zheng4 zhuan3 xing2 de5 xiao2 shu4 xing4 de5 si1 xiang3 lun2 tan2 . zai4 hai3 nei4 wai4 xiang1 guan1 de5 ren2 qun2 li3 you3 jiao3 gao1 de5 ying3 xiang3 . zhe4 shi4 zai4 0 2 nian2 liu4 yue4 zuo4 qi3 lai2 de5 , zhi2 dao4 jin1 tian1 " xian4 zheng4 lun2 heng2 " yi3 jing1 bei4 guan1 bi4 le5 you3 1 0 ci4 . " si1 xiang3 de5 ji1 qing2 chong1 chuang2 ben4 zhi4 de5 fan2 li2 , si4 hu1 jiu4 yao1 yue4 qiang2 er2 chu1 . wang2 yi2 de5 yan2 lun2 chi3 du4 han4 biao3 da2 fang1 shi4 yi3 jing1 dao4 le5 ben4 zhi4 ke3 yi3 rong2 ren3 de5 bian1 yuan2 , er2 yue4 lai2 yue4 jie1 jin4 ben4 zhi4 wai4 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 dai4 biao3 ren2 wu4 du4 dao3 bin1 yin1 yan2 huo4 zui4 de5 cheng2 du4 . " qu4 nian2 yi3 lai2 wo3 de5 yan2 lun2 chi3 du4 han4 biao3 da2 fang1 shi4 si4 hu1 xiang4 zhao1 du4 dao3 bin1 xian1 sheng1 de5 zhi2 bai2 fang1 shi4 zhuan3 bian4 . " " 0 3 nian2 du4 dao3 bin1 bei4 zhua1 yi3 hou4 , wo3 xie3 guo4 yi1 pian1 sheng1 yuan2 ta1 de5 wen2 zhang1 shui4 , xiang4 du4 dao3 bin1 na3 zhong3 zhi2 lai2 zhi2 qu4 de5 wen2 ben4 wo3 shi4 fei1 chang2 pei4 fu2 de5 , yin1 wei2 4 9 nian2 yi3 hou4 wo3 men2 zhong1 guo2 ren2 mei2 you3 yong4 na3 yang4 de5 kou3 qi4 lai2 shui4 hua4 . ta1 shi4 yi1 zhong3 zhi2 bai2 de5 biao3 da2 . er2 wo3 men2 chang2 ji1 dou1 yi3 jing1 xi2 guan4 le5 ba3 zi4 ji3 de5 xiang3 fa3 . . . bi3 ru2 shui4 , zhi1 shi4 fen1 zi2 ke3 neng2 hui3 yong4 yi1 zhong3 li3 xing4 de5 , luo2 ji2 de5 han4 xiao2 shu4 de5 bao1 zhuang1 lai2 shi3 zi4 ji3 zai4 ji4 you3 de5 yu3 jing4 xia4 huo4 de2 zui4 da4 hua4 de5 biao3 da2 , zi4 ji3 de5 an1 quan2 ye3 you3 yi1 ding4 de5 bao3 hu4 , suo3 yi3 shi4 yi1 zhong3 yin3 hui4 de5 biao3 bai2 . wo3 dang1 shi2 de5 wen2 zhang1 shui4 , gen1 du4 dao3 bin1 bi3 qi3 lai2 , wo3 geng1 jie1 jin4 yu2 yin3 hui4 de5 biao3 da2 , chuan2 tong3 zhi1 shi4 fen1 zi2 . dui4 zhe4 dian3 zai4 du4 dao3 bin1 zuo4 lao2 yi3 hou4 wo3 jiao4 de2 ting3 can2 kui4 de5 . " er2 ben4 zhi4 ye3 zai4 hao2 bu2 ke4 qi4 di4 dui4 wang2 yi2 jin4 hang2 zhao1 cheng2 fa2 han4 feng1 sha1 . " qu4 nian2 di3 you3 yi1 ge4 suo3 wei4 " gong1 gong1 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 shi4 jian4 " . dang1 shi2 zhong1 xuan1 bu4 you3 yi1 ge4 liu4 ren2 feng1 sha1 ling4 , lie4 ju3 de5 ren2 li3 mian4 ye3 you3 wo3 de5 ming2 zi4 . wo3 cong1 0 2 nian2 kai1 shi3 , zai4 wang3 lao4 shang3 de5 xie3 zuo2 jiu4 you3 yi1 ban4 jin4 ru4 dao4 chuan2 mei2 li3 , zai4 yi1 xie1 zhu3 liu2 mei2 ben4 shang3 dou1 kai1 you3 zhuan1 lan2 han4 ping2 lun2 . dan4 shi4 dao4 qu4 nian2 nian2 di3 zhong1 xuan1 bu4 de5 jin1 ling4 chu1 lai2 yi3 hou4 , wo3 cong1 guo2 nei4 de5 kan1 wu4 shang3 ji1 ben3 jiu4 xiao1 shi1 le5 , suo3 you3 de5 zhuan1 lan2 yi3 jing1 quan2 bu4 dou1 qu3 diao4 le5 . " ben4 zhi4 nei4 wai4 bu4 zai4 jing1 wei4 fen1 ming2 ke3 shi4 jin4 liang3 nian2 , ben4 zhi4 nei4 wai4 zhi1 shi4 fen1 zi2 yuan2 ben3 jing1 wei4 fen1 ming2 de5 jie4 xian4 kai1 shi3 bian4 de2 mo2 hu2 qi3 lai2 , zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 ge2 ju2 chu1 xian4 le5 chong2 xin1 zu3 he2 de5 cu4 shi4 . wang2 yi2 ren4 wei2 , zhe4 zhu3 yao1 de5 shi4 ben4 zhi4 nei4 zhi1 shi4 fen1 zi2 yi4 duan1 de5 xing1 qi3 : " you2 ji1 shi4 0 3 nian2 yi3 hou4 fa1 sheng1 le5 yi1 ge4 hen3 da4 de5 bian4 hua4 , jiu4 shi4 ben4 zhi4 nei4 de5 yi4 duan1 zhi1 shi4 fen4 zi2 de5 xing1 qi3 . cong1 juan1 fen4 shang3 lai2 jiang3 ta1 zai4 ben4 zhi4 nei4 , ren2 gu1 mei2 you3 wan2 quan2 ba3 ni3 ti1 chu1 qu4 , ni3 zi4 ji3 ye3 mei2 you3 wan2 quan2 fang4 qi4 . bi3 ru2 shui4 wo3 xian4 zai4 ye3 zai4 gao1 jiao4 li3 . dan4 shi4 zai4 ben4 zhi4 nei4 you4 cheng2 wei2 yi1 ge4 yi4 duan1 de5 zhi1 shi4 fen1 zi2 . ta1 de5 fa1 yan2 , ta1 dui4 gong1 gong1 shi4 wu4 de5 jie4 ru4 de5 chi3 du4 man4 man4 jiu4 gen1 ji1 nian2 yi3 qian2 de5 yi4 yi4 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 , min2 yun4 ren2 shi4 de5 , bei4 gong1 chan3 dang3 shi4 wei2 fan3 dui4 li4 liang2 de5 na3 xie1 ren2 de5 chi3 du4 dou1 yi3 jing1 fei1 chang2 jie1 jin4 le5 . zhe4 shi4 zui4 jin4 liang3 nian2 fei1 chang2 chong2 yao1 de5 bian4 hua4 . " ben4 zhi4 nei4 zhi1 shi4 fen1 zi2 yi4 duan1 wei2 le5 jian1 shou3 si1 xiang3 du2 li4 , fu4 chu1 le5 ang2 gui4 de5 dai4 jia4 . " wo3 2 0 0 3 nian2 de5 shi2 hou4 yi3 jing1 bei4 qu3 xiao1 le5 shang3 ke4 de5 zi1 ge2 , wo3 yi3 jing1 bei4 ting2 ke4 le5 yi1 nian2 ban4 de5 shi2 jian1 , ta1 bu2 rang4 ni3 shang3 ke4 . wo3 dang1 shi2 shi4 fa1 yi1 ge4 ji1 ben3 gong1 zi1 , kou4 diao4 she4 bao3 deng3 yi1 ge4 yue4 jiu4 liang3 san1 bai3 kuai4 qian2 . xiang4 wo3 han4 jiao1 guo2 biao1 zhe4 yang4 de5 hai2 you3 yi1 xie1 . dui4 ben4 zhi4 nei4 de5 yi4 duan1 , ta1 jiu4 shi4 yong4 bu2 rang4 ni3 shang3 ke4 , ting2 ke4 de5 xing2 shi4 dui4 ni3 zuo4 chu3 li3 . jiu4 shi4 rang4 ta1 qu4 bian1 jiao1 cai2 bu2 qu4 shang3 ke4 . ran2 hou4 yong4 1 da3 ji2 ni3 de5 jing1 ji3 sheng1 huo2 de5 neng2 li4 , bu2 rang4 ni3 fa1 gao3 ya1 , bu2 rang4 ni3 shou4 ke4 ya1 . dan4 shi4 guan1 xi4 rang4 ni3 bao3 liu2 zhao1 . zhe4 zhong3 qing2 kuang4 bi3 jiao3 duo1 . xiang4 bei3 jing1 qing1 nian2 jiao1 yu4 xiao2 yuan4 de5 yang2 zhi1 zhu4 xian1 sheng1 , jiu4 shi4 bei4 chang2 ji1 ti1 dao4 tu2 shu1 guan3 li3 zuo2 guan3 li3 yuan2 ; nan2 jing1 de5 fan2 bai3 hua1 ye3 shi4 bei4 ti1 dao4 tu2 shu1 guan3 qu4 . you3 ren2 shui4 ta1 men2 shi4 zhong1 guo2 liang3 ge4 zui4 you3 ming2 de5 tu2 shu1 guan3 guan3 li3 yuan2 . cheng2 dou1 xi1 nan2 min2 zu2 da4 xiao2 de5 xiao1 xue3 hui4 ye3 shi4 fei1 chang2 you3 ming2 de5 xiao2 zhe3 , 8 9 yi3 hou4 zuo4 guo4 lao2 . chu1 lai2 hou4 ye3 shi4 yi1 zhi2 liu2 zai4 xiao2 jiao4 li3 dan4 shi4 yi1 zhi2 bu2 rang4 ta1 shang3 ke4 . " ben4 zhi4 nei4 yi4 duan1 zhi1 shi4 fen4 zi2 , jiu4 shi4 yi3 zhe4 yang4 de5 dai4 jia4 bu2 tuo3 xie2 di4 jian1 shou3 du2 li4 de5 li4 chang2 . ran2 er2 , ta1 men2 neng2 gou4 yong3 xian4 han4 cun2 huo2 you4 han4 gong1 gong1 zhi1 shi4 fen1 zi2 zai4 zhong1 guo2 de5 xing1 qi3 zhe4 yi1 da4 de5 chao2 liu2 mi4 qie1 xiang1 guan1 . hua2 fen1 dang1 dai4 zhong1 guo2 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 ben4 zhi4 nei4 wai4 , huo4 zai4 chao2 zai4 ye3 de5 jie4 xian4 zheng1 zai4 zhu2 jian1 mo2 hu2 . yi1 ge4 xin1 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 de5 ding4 yi4 zheng1 zai4 qu3 er2 dai4 zhi1 . zhe4 jiu4 shi4 zui4 jin4 zai4 zhong1 guo2 xiao2 jie4 han4 zhi1 shi4 jie4 chao3 de2 hen3 re4 de5 " gong1 gong1 zhi1 shi4 fen4 zi2 " de5 gai4 nian4 . gong1 gong1 zhi1 shi4 fen4 zi2 de5 xing1 qi3 , bu2 jin3 wei2 ben4 zhi4 nei4 yi4 duan1 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 jue2 qi3 kai1 pi4 le5 sheng1 cun2 kong1 jian1 , tong2 shi2 ye3 ji2 da4 di4 kuo4 zhan3 le5 quan2 she4 hui3 de5 yan2 lun2 kong1 jian1 . xia4 mian4 shi4 wu2 jing1 jiu4 dang1 dai4 zhong1 guo2 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 zhuang4 kuang4 dui4 cheng2 dou1 da4 xiao2 fa3 xiao2 xi4 jiang3 shi1 wang2 yi2 fang3 tan2 de5 di4 er4 bu4 fen4 . wei2 quan2 yun4 dong4 han4 gong1 gong1 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 xing1 qi3 2 0 0 4 nian2 9 yue4 nan2 fang1 ri4 bao4 shu3 xia4 de5 << nan2 fang1 ren2 wu4 zhou1 kan1 >> tui1 chu1 le5 zhong1 guo2 zui4 you3 ying3 xiang3 de5 gong1 gong1 zhi1 shi4 fen4 zi2 5 0 ren2 ming2 chan2 , yi1 shi2 cheng2 gao1 yong1 yu4 yi4 le4 zhang1 hao4 long2 zu2 zi3 dui4 [ gong1 gong1 zhi1 shi4 fen4 zi2 ] de5 ding4 yi4 shi4 , ju4 you3 xiao2 shu4 bei1 jing3 han4 zhuan1 ye4 su4 zhi2 de5 zhi1 shi4 zhe3 , dui4 she4 hui3 jin4 yan2 bing4 can1 yu3 gong1 gong1 shi4 wu4 de5 hang2 dong4 zhe3 , yi3 ji2 ju4 you3 pi1 pan4 jing1 shen2 han4 dao4 yi4 dan1 dang1 de5 li3 xiang3 zhe3 . zai4 lie4 ju3 de5 5 0 ren2 zhong1 , bao1 gua1 hen3 duo1 gong1 zhong4 shou2 xi1 de5 zhi1 shi4 jie4 ren2 shi4 , xiang4 zhu1 xiao2 qin2 , xu2 you3 yu2 , lu2 yue4 gang1 , mao2 yu2 shi4 , yi3 ji2 wang3 lu4 gong1 gong1 zhi1 shi4 fen4 zi2 wang2 yi2 . gong1 gong1 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 gai4 nian4 ji2 ming2 que4 you4 kuan1 fan4 . ta1 men2 bu2 jin3 yao1 li3 xing4 , chao1 ran2 , du2 li4 , bing3 chi2 liang2 zhi1 , bing4 qie3 hai2 yao1 jian1 ju4 zhuan1 ye4 xing4 , gong1 gong1 xing4 han4 pi1 pan4 xing4 ; bu2 jin3 zai4 zi4 ji3 de5 zhuan1 ye4 ling3 yu4 xiao2 you3 jian4 shu4 zhi1 wai4 , hai2 yao1 dui4 gong1 gong1 shi4 wu4 fa1 yan2 . wo3 men2 jiu4 ju3 da4 gu1 shou2 xi1 de5 ?? po1 han4 tu2 jie2 deng3 zhen1 xian1 M? , ci4 di4 M chun1 tao2 deng3 xin1 ?? H? , ding1 zi2 lin2 deng3 ren2 quan2 huo2 nan2 qiong2 er3 ju2 ban4 lou4 sa4 si1 bing4 yi4 qing2 zhen1 xiang1 de5 jiang3 yan4 yong3 yi1 sheng1 , han4 jie1 kai1 he2 nan2 ai4 zi1 cun1 nei4 mu4 de5 gao1 yao4 jie2 yi1 sheng1 deng3 . zheng1 shi4 yin1 wei2 ta1 men2 chang2 ji1 guan1 zhu4 she4 hui3 min3 gan3 yi4 ti2 , tiao1 zhan4 yan2 lun2 guan3 zhi4 , bu2 shao3 ren2 shi1 qu4 guan1 fang1 de5 bi4 hu4 , you3 de5 ren2 ze2 gan1 cui4 zhan4 dao4 le5 ben4 zhi4 wai4 . wang2 yi2 shui4 , " bi3 ru2 tu2 jie2 , you3 yi1 ge4 cong1 ben4 zhi4 nei4 che4 di3 dao4 ben4 zhi4 wai4 de5 guo4 cheng2 . xiang4 jiao1 guo2 biao1 , mao2 yu2 shi4 , fa3 xiao2 jie4 de5 he4 wei4 fang1 xian1 sheng1 , ta1 men2 dou1 shi4 zai4 ben4 zhi4 nei4 , er2 qie3 yi3 jing1 you3 bi3 jiao3 gao1 ying3 xiang3 li4 . " zhe4 xie1 gong1 gong1 zhi1 shi4 fen1 zi2 ming2 gao1 wang4 chong2 , ta1 men2 zai4 fa3 zhi4 , wei2 quan2 deng3 fang1 mian4 lu4 xian1 bing3 gong1 fa1 yan2 , ji2 da4 di4 kuo4 zhan3 le5 she4 hui3 de5 yan2 lun2 kong1 jian1 . " ta1 men2 man4 man4 kai1 shi3 da4 dan3 shui4 hua4 , er2 qie3 shui4 hua4 de5 chi3 du4 zai4 jin4 yi1 liang3 nian2 yue4 lai2 yue4 li4 hai4 , yi3 jing1 kai1 shi3 jie1 jin4 yu2 chuan2 tong3 de5 suo3 wei4 yi4 yi4 zhi1 shi4 fen1 zi2 . zhe4 shi4 yi1 ge4 fei1 chang2 hao3 de5 qing1 xiang4 . " gong1 gong1 zhi1 shi4 fen4 zi2 yun4 dong4 de5 xing1 qi3 , da3 po4 ben4 zhi4 nei4 wai4 de5 jie4 xian4 , shi3 juan1 fen4 ge4 yi4 , li4 chang2 ge4 yi4 de5 zhong1 guo2 zhi1 shi4 fen4 zi2 xiang1 gou1 tong1 , shi3 wei2 quan2 huo2 dong4 , min2 zhu3 yun4 dong4 xiang1 hu1 ying1 , ye3 shi3 hai3 nei4 wai4 de5 zhong1 guo2 si1 xiang3 zhe3 xiang1 rong2 he2 . " you2 ji1 shi4 zai4 0 3 nian2 , sa4 si1 shi4 jian4 , sun1 zhi4 gang1 an4 jian4 han4 yi1 xi4 lie4 min2 jian1 wei2 quan2 de5 an4 jian4 han4 wang3 lao4 gong1 kai1 shen1 yun4 dong4 , hai3 nei4 wai4 chuan2 tong3 de5 min2 yun4 ren2 shi4 huo4 yi4 yi4 ren2 shi4 , cong1 ren2 yuan2 dao4 si1 xiang3 gou1 tong1 dao4 hang2 dong4 dou1 gen1 guo2 nei4 si1 xiang3 lun2 tan2 shang3 de5 ren2 qun2 dou1 you3 fei1 chang2 ming2 xian3 de2 xiang1 hu4 rong2 he2 xiang1 hu4 gou1 tong1 de5 guo4 cheng2 . " you2 kong3 ju4 , bu2 xie4 dao4 li3 jie3 , zun1 chong2 " zhe4 ji1 nian2 man4 man4 de5 de5 que4 you3 suo3 gai3 bian4 , zhu3 yao1 de5 gai3 bian4 shi4 zai4 ben4 zhi4 nei4 zhi1 shi4 fen1 zi2 zhe4 bian1 . ta1 nei4 xin1 de5 kong3 ju4 gan3 de5 que4 zai4 man4 man4 jiang4 di1 . zhe4 zai4 hen3 da4 cheng2 du4 shang3 shi4 zheng3 ge4 she4 hui3 de5 mou3 xie1 jin4 bu4 de5 biao3 xian4 . " wang2 yi2 jiang3 shi1 shui4 . sui2 zhao1 zhi1 shi4 han4 si1 xiang3 jie4 zhe4 yi1 ge2 ju2 de5 bian4 hua4 , yuan2 lai2 de5 ge2 he2 , leng3 mo4 han4 xiang1 hu4 pai2 chi4 ye3 kai1 shi3 hua4 jie3 xiao1 rong2 . te4 bie2 shi4 ben4 zhi4 nei4 zhi1 shi4 fen1 zi2 kai1 shi3 chong2 xin1 ren4 shi4 han4 ping2 jia4 ben4 zhi4 wai4 zhe3 , you2 bi3 shi4 bu2 xie4 dao4 chan3 sheng1 jing4 yi4 . " xian4 zai4 ne1 , xiang4 nin2 gang1 cai2 shui4 de5 nei4 wai4 de5 jie4 xian4 yi3 jing1 hen3 mo2 hu2 le5 , er2 qie3 kong3 ju4 gan3 xiao1 shi1 le5 zhi1 hou4 you4 xiang1 hu4 jiao1 liu2 le5 yi1 xia4 , ye3 bi3 jiao3 le5 jie3 le5 , dui4 dui4 fang1 de5 ren2 ge2 ye3 bi3 jiao3 zun1 chong2 le5 . " " dui4 dui4 dui4 . jiu4 shi4 zai4 xiang1 hu4 de5 ping2 jia4 shang3 ye3 chu1 xian4 le5 yi1 zhong3 zun1 chong2 . bu2 xiang4 yi3 qian2 dui4 dui4 fang1 dou1 you3 yi1 zhong3 dao4 de2 ping2 jia4 huo4 xiao2 shu4 ping2 jia4 shang3 de5 yi1 zhong3 bi3 shi4 . " ben4 zhi4 nei4 wai4 zhi1 shi4 fen1 zi2 zhi1 jian1 ge2 mo2 de5 zhu2 jian1 xiao1 rong2 , cong1 liu2 xiao3 po1 yu4 dao4 de5 yi1 jian4 xiao3 shi4 jiu4 ke3 yi3 kan1 chu1 . " xiao3 po1 you3 yi1 ci4 zai4 bei3 jing1 de5 wan4 sheng4 shu1 dian4 peng4 dao4 zhong1 yang1 dian4 shi4 tai2 de5 yi1 wei4 zhao1 ming2 zhu3 chi2 ren2 . zhu3 chi2 ren2 jiu4 guo4 lai2 han4 ta1 da3 zhao1 hu1 , kou3 qi4 xiang4 ling3 dao3 dai4 biao3 zu3 zhi1 shang3 yi1 yang4 , shui4 ni3 zhe4 ma2 duo1 nian2 shou4 ku3 le5 . zhe4 ge4 shi4 zai4 yi3 qian2 shi4 jue2 dui4 bu2 ke3 neng2 fa1 sheng1 de5 shi4 . zhe4 ye3 shi4 hu4 xiang1 rong2 he2 , zou3 jin4 de5 yi1 ge4 li4 zi2 . wo3 jiao4 de2 wo3 ke3 yi3 zou3 jin4 ni3 , ran2 hou4 da3 ge4 zhao1 hu1 . " " zai4 gong1 gong1 ling3 yu4 jiu4 geng1 shi4 zhe4 yang4 . wo3 men2 ke3 yi3 zai4 yi1 fen4 gong1 kai1 shen1 shang3 yi1 qi3 qian1 ming2 le5 , ke3 yi3 jiu4 mou3 yi1 ge4 wen4 ti2 dou1 xie3 wen2 zhang1 fa1 biao3 yi4 jian4 le5 . " jiao3 se4 bu2 ju1 yi1 ge2 , dou1 yao1 ren2 lai2 ban4 yan3 . " ( ge4 ren2 you3 ge4 ren2 de5 jiao3 se4 ) dui4 . zhe4 li3 ye3 you3 yi1 ge4 xiang1 hu4 de5 zun1 chong2 han4 li3 jie3 , ye3 bao1 gua1 zhe4 yang4 yi1 ge4 jiao3 se4 gan3 . jiu4 shi4 dui4 dui4 fang1 suo3 ban4 yan3 de5 jiao3 se4 han4 zai4 ta1 de5 wei4 zhi4 shang3 suo3 zuo4 chu1 de5 gong4 xian4 han4 cheng2 jiu4 you3 yi1 zhong3 zun1 chong2 han4 li3 jie3 . " xiang1 tong2 de5 wu3 tai2 , bu2 tong2 de5 jiao3 se4 gong1 gong1 zhi1 shi4 fen1 zi2 de5 da4 liang2 yong3 xian4 , ye3 wei2 ben4 zhi4 nei4 yi4 duan1 zhi1 shi4 fen1 zi2 kuo4 da4 le5 sheng1 cun2 de5 kong1 jian1 . wang2 yi2 shui4 , xian4 zai4 zheng4 fu3 dui4 ben4 zhi4 nei4 de5 yi4 duan1 shi4 bu2 dao4 wan4 bu2 de2 yi3 bu2 gei3 che4 di3 ti1 chu1 qu4 . " ben4 zhi4 nei4 yi4 duan1 de5 xing1 qi3 , zhong1 gong1 dang1 ju2 de5 chu3 li3 fang1 shi4 ye3 gen1 yi3 qian2 you3 suo3 bu2 tong2 le5 . ta1 dui4 zhe4 xie1 ren2 ji1 ben3 shang3 cai3 qu3 de5 yi1 ge4 tai4 du4 shi4 , bu2 dao4 wan4 bu2 de2 yi3 de5 shi2 hou4 bu2 ba3 ni3 che4 di3 di4 ti1 chu1 qu4 . er2 shi4 da3 ji2 ni3 jing1 ji3 de5 sheng1 huo2 neng2 li4 , bu2 rang4 ni3 fa1 gao3 ya1 , bu2 rang4 ni3 shou4 ke4 ya1 , dan4 shi4 guan1 xi4 gei3 ni3 bao3 liu2 zhao1 . " zui4 jin4 wang2 yi2 ben3 ren2 bei4 xiao2 jiao4 you4 zhao1 hui2 qu4 jiao1 ke4 . " ta1 de5 shen1 xi2 shi4 xiang1 hu4 mao2 dun4 de5 . qu4 nian2 di3 yi1 fang1 mian4 zhong1 xuan1 bu4 de5 feng1 sha1 yi3 hou4 , wo3 zai4 guo2 nei4 gong1 kai1 de5 fa1 biao3 quan2 ji1 ben3 shang3 jiu4 bei4 ya1 suo1 de2 mei2 you3 le5 , dan4 tong2 shi2 xiao2 jiao4 rang4 wo3 hui2 qu4 shang3 ke4 le5 . zhe4 shi4 mao2 dun4 de5 shen1 xi2 . wo3 gu1 ji4 ta1 ke3 neng2 shi4 bu2 xiang3 ba3 ni3 bi1 de2 tai4 si3 ba1 . " neng2 gou4 hui2 qu4 jiao1 ke4 , dang1 ran2 shi4 hao3 shi4 qing2 . na3 ma2 , yi1 ban1 lai2 shui4 , bing3 chi2 du2 li4 de5 gong1 gong1 zhi1 shi4 fen1 zi2 yao1 bu2 yao1 fu4 chu1 yi1 ding4 dai4 jia4 liu2 zai4 ben4 zhi4 nei4 ne1 ? ru2 guo3 wo3 gei3 guo2 nei4 de5 yi1 ge4 kan1 wu4 shang3 xie3 zhuan1 lan2 , na3 ma2 wo3 de5 chi3 du4 han4 zai4 wang3 shang3 xie3 wen2 zhang1 shi4 wan2 quan2 bu2 yi1 yang4 de5 , shi4 yao1 jie1 shou4 tuo3 xie2 de5 . ( wang2 yi2 ) " dui4 , zhe4 xie1 nian2 wo3 men2 suo3 wei4 ben4 zhi4 nei4 han4 ben4 zhi4 wai4 de5 xiang1 hu4 zun1 chong2 han4 li3 jie3 jiu4 shi4 ben4 xian4 zai4 , bi3 ru2 xiang4 ni3 gang1 cai2 shi2 dao4 de5 zhe4 ge4 wen4 ti2 shui4 , wo3 yao1 bu2 yao1 bao3 chi2 wo3 zai4 gao1 jiao4 li3 de5 juan1 fen4 , huo4 zhe3 wo3 zai4 gong1 gong1 kong1 jian1 , ping2 mian4 mei2 ben4 de5 fa1 yan2 ? ru2 guo3 wo3 gei3 guo2 nei4 de5 yi1 ge4 kan1 wu4 shang3 xie3 zhuan1 lan2 , na3 ma2 wo3 de5 chi3 du4 han4 zai4 wang3 shang3 xie3 wen2 zhang1 shi4 wan2 quan2 bu2 yi1 yang4 de5 , shi4 yao1 jie1 shou4 tuo3 xie2 de5 . " liu2 zai4 ben4 zhi4 nei4 jiu4 ke3 yi3 zai4 kan1 wu4 han4 chuan2 tong3 mei2 ben4 shang3 fa1 biao3 wen2 zhang1 , dan4 tong2 shi2 you4 bi4 xu1 fu4 chu1 dai4 jia4 . " wo3 zi4 ji3 ye3 you3 zhe4 yang4 yi1 ge4 zhuan3 bian4 . wo3 yi3 qian2 te4 bie4 bu2 yuan4 yi4 jie1 shou4 zhe4 ge4 tuo3 xie2 . yin1 wei2 wo3 yi1 kai1 shi3 jiu4 shi4 zai4 wang3 shang3 xie3 dong1 xi1 de5 , mei2 you3 jing1 li4 guo4 zai4 ping2 mian4 mei2 ben4 shang3 tou2 gao3 de5 guo4 cheng2 . " ji2 shi3 ben3 ren2 ke3 yi3 ren3 tong4 jie1 shou4 tuo3 xie2 , wang2 yi2 hai2 shi4 dan1 xin1 , ben4 zhi4 wai4 de5 peng2 you3 hui3 bu2 hui3 li3 jie3 ? " ru2 guo3 ni3 jie1 shou4 na3 yang4 yi1 zhong3 tuo3 xie2 de5 hua4 , ji1 ta1 de5 peng2 you3 men2 bao1 gua1 ben4 zhi4 wai4 de5 yi1 xie1 peng2 you3 , ke3 neng2 hui3 you3 yi1 xie1 kan1 fa3 , jiao4 de2 ni3 na3 yang4 hai2 bu2 ru2 bu2 xie3 , you3 she2 ma2 yi4 yi4 ya1 , she2 zhi4 bao1 gua1 zai4 dao4 yi4 shang3 jiu4 hui3 dui4 ni3 you3 yi1 xie1 bian3 di1 de5 kan1 fa3 , zhe4 dou1 shi4 nan2 mian3 de5 . bi3 ru2 2 0 0 2 nian2 wo3 ceng2 jing1 gei3 guo2 nei4 de5 2 1 shi4 ji4 jing1 ji3 bao4 dao3 xie3 bu2 shu3 ming2 de5 she4 ping2 xie3 le5 yi1 nian2 ban4 . xie3 de5 hen3 duo1 dong1 xi1 , hen3 duo1 peng2 you3 pi1 ping2 hen3 da4 , shui4 zhe4 ge4 dong1 xi1 rang4 ben4 zhi4 nei4 de5 zhi1 shi4 fen1 zi2 qu4 xie3 , ni3 mei2 you3 bi4 yao1 qu4 xie3 . dan4 shi4 wo3 shui4 , ben4 zhi4 nei4 de5 zhi1 shi4 fen4 zi2 xie3 chu1 lai2 ke3 neng2 jiu4 mei2 you3 wo3 zhe4 ge4 yang4 zi2 . wo3 lai2 xie3 de5 hua4 jiu4 ke3 yi3 xie3 de5 bi3 ta1 geng1 qian2 yi1 dian3 . dan4 shi4 zhe4 ken3 ding4 you4 bu2 ru2 wo3 zi4 ji3 zai4 wang3 shang3 xie3 de2 na3 ma2 jiang4 . na3 ma2 , zhe4 zhi2 bu2 zhi2 de2 qu4 zuo4 ? " ben4 zhi4 nei4 wai4 zhi1 shi4 yu3 si1 xiang3 jie4 de5 xiang1 hu4 li3 jie3 , zun1 chong2 han4 kuan1 rong2 , shi3 wang2 yi2 bai3 tuo1 le5 zuo3 you4 wei2 nan2 de5 kun4 jing4 . " wo3 jiao4 de2 zhe4 yi1 er4 nian2 lai2 da4 gu1 dui4 ci3 you3 le5 bi3 jiao3 kuan1 rong2 de5 kan1 fa3 . bi3 ru2 wo3 zai4 guo2 nei4 gong1 kai1 mei2 ben4 shang3 neng2 fou3 fa1 yan2 , zhe4 shi4 bu2 shi4 chong2 yao1 han4 bi4 xu1 ? ben4 zhi4 wai4 de5 yi1 xie1 peng2 you3 , bao1 gua1 liu2 xiao3 po1 zhe4 yang4 de5 dou1 hui3 shui4 , wo3 yi1 ding4 yao1 zhe4 yang4 , bu2 neng2 fang4 qi4 . da4 gu1 xiang1 hu4 zhi1 jian1 dou1 you3 zhe4 yang4 de5 li3 jie3 le5 , ping2 han4 yi1 xie1 le5 . " jie1 shu4 yu3 guo4 qu4 mao2 ze2 dong1 ceng2 yong4 " pi2 zhi1 bu2 cun2 , mao2 jiang1 yan1 fu4 " yi1 yu3 , jiang4 diao4 zhong1 guo2 zhi1 shi4 fen4 zi2 yu3 dang3 de5 yi1 fu4 guan1 xi4 . zhi1 shi4 fen1 zi2 wu2 yi1 bu2 gou3 huo2 zai4 dang3 de5 zhuan1 zheng4 zhi4 du4 xia4 , fu2 wu4 yu2 zheng4 fu3 ben4 zhi4 zhong1 . hou4 lai2 , zhi1 shi4 ren2 qun2 fen1 hua4 wei2 ben4 zhi4 nei4 wai4 de5 ge2 ju2 , ben4 zhi4 wai4 zhi1 shi4 ren2 shi4 sui1 ran2 du2 li4 dan4 que4 ji2 ji1 gu1 du2 . zai4 hou4 lai2 , you4 chu1 xian4 ben4 zhi4 nei4 yi4 duan1 zhi1 shi4 fen1 zi2 ; dao4 xian4 zai4 zhong1 wu1 xing1 qi3 gong1 gong1 zhi1 nao2 zhang1 ye4 quan1 shuang1 ' yong3 jing3 jian4 " qu2 mai4 jie1 jiao1 yong1 yong3 huo4 xiu4 lai2 zhu3 dao3 zhong1 guo2 de5 zhu3 liu2 chuan2 mei2 han4 gong1 gong1 yu2 lun2 ne1 ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ji4 si1 dao4 : zhong1 gong1 ke3 neng2 jiang1 zai4 hu4 lian2 wang3 da4 zhan4 zhong1 bai4 bei3 wu3 yue4 er4 shi2 si4 ri4 , niu3 yue1 shi2 bao4 wang3 zhan4 kan1 deng1 le5 gai1 bao4 zhuan1 lan2 zuo2 gu1 , qian2 zhu4 zhong1 guo2 ji4 zhe3 ji4 si1 dao4 ( Ni ch ol as Kr is to f) jin4 cao2 ye3 jia2 qu2 zheng3 hui1 yan4 li4 qu2 le4 chou3 M ji4 si1 dao4 jie4 shao4 le5 lu4 xian1 zai4 zi4 ji3 de5 wang3 zhan4 jie1 lou4 " xia4 gui4 fu4 shi4 chang2 " de5 yi1 ming2 " bian1 wai4 ji4 zhe3 " . jie1 zhao1 you4 zai4 wen2 zi4 bao4 dao3 zhong1 jie4 shao4 le5 zhong1 guo2 pang2 da4 de5 hu4 lian2 wang3 de5 xian4 zhuang4 , zai4 cong1 zhong1 gong1 dui4 wang3 lao4 yan2 lun2 yan2 li4 kong4 zhi4 , dao4 hu2 jin3 tao1 jin4 lai2 de5 jiang4 ying4 yan2 lun2 ling4 jiang1 ze2 min2 han4 zhu1 rong2 ji1 dou1 jing1 hai4 bu2 yi3 , cong1 er2 yu4 ce4 guo4 qu4 " bai3 zhan4 bai3 sheng1 " de5 zhong1 gong1 , ke3 neng2 jiang1 zai4 zhe4 chang2 hu4 lian2 wang3 da4 zhan4 zhong1 bai4 bei3 . ji4 si1 dao4 shui4 , yu3 guo2 min2 dang3 zhan3 kai1 de5 shu1 si3 jiao3 liang2 , tong2 mei3 jun1 zai4 chao2 xian1 ban4 dao3 fa1 sheng1 de5 ji1 zhan4 , yi3 ji2 tian1 an1 men2 guang3 chang2 bao4 fa1 de5 da4 gui1 mo2 min2 zhu3 shi4 wei1 , zui4 hou4 dou1 rang4 zhong1 guo2 gong1 chan3 dang3 " xing4 cun2 " xia4 lai2 . ke3 shi4 , yan3 xia4 gong1 chan3 dang3 ke3 neng2 cai2 yu4 dao4 le5 zhen1 zheng1 de5 dui4 shou3 - - hu4 lian2 wang3 . hu4 lian2 wang3 yu3 zhong1 gong1 zheng4 quan2 jian1 suo3 fa1 sheng1 de5 jiao3 liang2 , shi4 li4 shi3 shang3 chong2 da4 de5 jiao3 liang2 zhi1 yi1 , cong1 zhong1 guo2 de5 yu2 lun2 jian1 du1 wang3 ( yu lu nc n. c om ) bian4 ke3 lue4 jian4 yi1 ban1 . zhe4 gu1 wang3 zhan4 shi4 you2 yi1 wei4 zi4 wo3 ren2 ming4 wei2 ji4 zhe3 de5 , ming2 jiao4 li3 xin1 de2 ( yi4 yin1 ) de5 ren2 kai1 ban4 de5 . li3 xin1 de2 dang1 chu1 kao4 zhao1 zai4 quan2 guo2 ge4 di4 mai4 yao4 , huo4 de2 le5 yi1 xie1 cai2 fu4 . xian4 zai4 ta1 ba3 zhuan4 dao4 qian2 yong4 lai2 kai1 ban4 zhe4 ge4 yu2 lun2 jian1 du1 wang3 , xiang4 li3 xin1 de2 zhe4 yang4 de5 you2 zi4 ji3 chuang1 ban4 de5 bo2 ke4 shi4 wang3 zhan4 , zhong1 guo2 yi3 yong1 you3 si4 bai3 duo1 wan4 ge4 . li3 xin1 de2 sui2 juan1 dai4 zhao1 ta1 de5 IB chuang3 u c niao3 xu1 fei3 jun4 dan1 x yuan2 wei2 fa3 luan4 ji4 de5 an4 jian4 , ran2 hou4 ba3 zhe4 xie1 wen2 zhang1 tie1 dao4 ta1 de5 yu2 lun2 jian1 du1 wang3 shang3 , bing4 zai4 na3 xie1 di4 fang1 guan1 yuan2 ke3 neng2 hui3 dai3 bu3 ta1 zhi1 qian2 , tao2 zhi1 yao1 yao1 . li3 xin1 de2 suo3 diao4 cha2 de5 zui4 da4 de5 an4 jian4 jiu4 shi4 hong1 dong4 yi1 shi2 de5 ji3 ning2 shi4 " xia4 gui4 fu4 shi4 chang2 " li3 shen1 tan1 wu1 shou4 hui3 an4 , ci3 an4 de5 yi1 ming2 nv3 shou4 hai4 zhe3 ceng2 zao1 dao4 zhe4 ming2 fu4 shi4 chang2 de5 sao1 rao3 han4 qi4 tu2 bang3 jia4 . li3 xin1 de2 de5 yu2 lun2 jian1 du1 wang3 fa1 biao3 le5 yi1 pian1 you3 guan1 " xia4 gui4 fu4 shi4 chang2 " de5 diao4 cha2 bao4 gao4 , bing4 deng1 chu1 le5 yi1 zu3 fu4 shi4 chang2 xia4 gui4 qiu2 rao2 han4 tong4 ku1 liu2 ti4 qing3 qiu2 shou4 hai4 zhe3 bu2 yao1 xiang4 jing3 fang1 bao4 an4 de5 zhao4 pian4 . zhe4 xie1 zhao4 pian4 sui2 hou4 hong1 dong4 le5 zhong1 guo2 hu4 lian2 wang3 , bu2 jiu3 , zhe4 wei4 " xia4 gui4 qiu2 rao2 " de5 fu4 shi4 chang2 bei4 xian1 zao1 dao4 " shuang1 gui1 " , zui4 hou4 bei4 zheng1 shi4 dai3 bu3 bing4 jie1 shou4 shen3 pan4 . li3 xin1 de2 juan3 ru4 de5 ling4 yi1 qi3 an4 jian4 diao4 cha2 shi4 , yi1 ming2 nong2 cun1 fu4 nv3 bei4 ji4 hua2 sheng1 yu4 guan1 yuan2 bang3 jia4 an4 . zhe4 ming2 nong2 cun1 fu4 nv3 zui4 hou4 bei4 guan1 fang1 guan1 jin4 jian1 yu4 , bing4 jiang4 po4 gei3 ta1 dai4 shang3 gong1 nei4 jie2 yu4 qi4 . li3 xin1 de2 de5 diao4 cha2 bao4 gao4 ling4 guan1 fang1 gan3 dao4 gan1 ga4 , na3 xie1 dui4 ci3 an4 fu4 you3 ze2 ren2 de5 guan1 yuan2 zui4 hou4 bei4 pan4 xing2 yi1 nian2 . niu3 yue1 shi2 bao4 shui4 , zai4 ji4 si1 dao4 zhao3 dao4 li3 xin1 de2 shi2 , ta1 zheng1 zai4 diao4 cha2 ling4 yi1 qi3 you3 guan1 yi1 ming2 shang1 ren2 shen2 mi4 si3 wang2 de5 an4 jian4 . zhe4 ming2 shang1 ren2 ceng2 yu3 yi1 ming2 jing3 cha2 fa1 sheng1 guo4 de5 jin1 qian2 jiu1 fen1 , zui4 hou4 shang1 ren2 bei4 dai3 bu3 bing4 shen2 mi4 si3 wang2 . niu3 yue1 shi2 bao4 chen4 , li3 xin1 de2 suo3 zuo4 de5 yi1 qie1 biao3 ming2 , hu4 lian2 wang3 ru2 he2 zheng1 kai1 shi3 zai4 zhong1 guo2 ban4 yan3 zhao1 xi1 fang1 mei2 ben4 suo3 ban4 yan3 de5 jian1 du1 jiao3 se4 . bu2 guo4 , zhong1 guo2 de5 hu4 lian2 wang3 zheng1 zai4 bei4 guan1 fang1 de5 shen1 xi2 long3 duan4 qin1 shi2 zhao1 , ye3 zai4 bei4 zhong1 gong1 chuan2 tong3 de5 " nei4 jin3 wai4 song1 " zheng4 ce4 kun4 rao3 zhao1 - - jia3 zhuang1 zhao1 dui4 wai4 guo2 ren2 guang3 fan4 kai1 fang4 , dan4 dui4 ben3 guo2 lao3 bai3 xing4 que4 shi2 hang2 yan2 li4 zhen4 ya1 . ji4 si1 dao4 zai4 bao4 dao3 zhong1 zhi3 chu1 , ta1 zai4 zhong1 guo2 xin1 wen2 jie4 han4 zhong1 gong1 nei4 bu4 de5 lao3 peng2 you3 , jue2 da4 duo1 shu3 ren2 dou1 dui4 hu2 jin3 tao1 chong2 xin1 shi2 chu1 de5 yi4 shi4 xing2 tai4 kou3 hao2 , yi3 ji2 jin4 ri4 chen4 zan4 chao2 xian1 de5 zheng4 zhi4 zhi4 du4 han4 zhen4 ya1 mei2 ben4 de5 yan2 lun2 , er2 shen1 gan3 jing1 hai4 . ju4 shui4 , zhong1 gong1 qian2 ling3 dao3 ren2 jiang1 ze2 min2 han4 zhu1 rong2 ji1 ye3 bei4 hu2 jin3 tao1 de5 zhe4 fan1 yan2 lun2 er2 jing1 hai4 bu2 yi3 . ran2 er2 , ling4 ren2 gan3 dao4 xing4 yun4 de5 shi4 , xian4 zai4 de5 zhong1 guo2 yi3 da4 wu1 ta1 de5 huang2 di4 , ci3 wai4 hai2 you3 yi1 yi4 duo1 wang3 min2 , dian4 zi2 shen1 jian4 han4 wang3 shang3 liao2 tian1 shi4 zao3 yi3 wu2 suo3 bu2 zai4 le5 . jin3 guan3 zhong1 guo2 suo3 dai3 bu3 de5 wang3 lao4 chi2 bu2 tong2 zheng4 jian4 zhe3 de5 ren2 shu3 zheng1 zai4 shang3 sheng1 , dan4 que4 mei2 you3 ju4 gou4 de5 jing3 cha2 lai2 kong4 zhi4 hu4 lian2 wang3 , dang1 yi1 xie1 wang3 zhan4 bei4 zhong1 guo2 guan1 fang1 cha2 feng1 hou4 , wang3 min2 hai2 ke3 yi3 tong1 guo4 dai4 li3 fu2 wu4 qi4 zai4 ci4 deng1 liu4 . niu3 yue1 shi2 bao4 de5 bao4 dao3 hai2 jie4 shao4 le5 ji1 ming2 zai4 hu4 lian2 wang3 shang3 fa1 biao3 zheng4 lun2 wen2 zhang1 de5 zhi1 ming2 ren2 shi4 , ru2 yi3 huo4 shi4 de5 tian1 an1 men2 min2 zhu3 yun4 dong4 ling3 dao3 ren2 zhi1 yi1 chen2 zi2 ming2 , xian4 zai4 jiu4 ding4 ji1 zai4 hu4 lian2 wang3 shang3 fa1 biao3 wen2 zhang1 . ci3 wai4 hai2 you3 yi3 bei4 guan1 fang1 lie4 ru4 hei1 ming2 chan2 de5 zhao1 ming2 xiao2 zhe3 jiao1 guo2 biao1 , reng2 zai4 zhuan4 xie3 yi1 xie1 cuo4 ci2 yan2 li4 de5 wen2 zhang1 , bing4 zai4 quan2 zhong1 guo2 de5 dian4 zi2 shen1 xiang1 nei4 liu2 chuan2 zhao1 . yi1 ming2 zhong1 guo2 zheng4 fu3 gao1 ji2 guan1 yuan2 xiang4 ji4 si1 dao4 biao3 shi4 , bu2 dou4 zhong1 gong1 wen2 jian4 ye3 wu2 suo3 wei4 , dan4 jue2 dui4 bu2 neng2 bu2 dou4 jiao1 guo2 biao1 de5 wen2 zhang1 . wei2 le5 ce4 shi4 yi1 xia4 zhong1 guo2 wang3 lao4 de5 fan3 ying1 , ji4 si1 dao4 jiang3 shu4 le5 ta1 de5 yi1 duan4 qin1 juan1 jing1 li4 . ta1 xian1 zai4 sou1 hu2 de5 yi1 ge4 lun2 tan2 yong4 han4 yu3 fa1 biao3 ji1 gou1 ping2 lun2 , " ru2 guo3 hai3 xia2 na3 bian1 de5 zhong1 guo2 ren2 ke3 neng2 tiao1 xuan3 zi4 ji3 de5 ling3 dao3 ren2 , wei2 she2 ma2 hai3 xia2 zhe4 bian1 de5 zhong1 guo2 ren2 bu2 neng2 xuan3 ze2 wo3 men2 zi4 ji3 de5 ling3 dao3 ren2 ? " xiang4 ji1 ta1 ping2 lun2 yi1 yang4 , ji4 si1 dao4 de5 yan2 lun2 ye3 zi4 dong4 chu1 xian4 zai4 lun2 tan2 shang3 , bu2 guo4 shi2 fen1 zhong1 hou4 , zhe4 ji1 gou1 hua4 bian4 cong1 wang3 shang3 xiao1 shi1 le5 . ji4 si1 dao4 shui4 , zai4 shang3 bian1 de5 yan2 lun2 bei4 shan1 chu2 hou4 , ta1 you4 yong4 zhong1 wen2 da3 chu1 " zai4 wei3 da4 de5 zhong1 guo2 gong1 chan3 dang3 ling3 dao3 xia4 , zhong1 guo2 yi3 fa1 sheng1 le5 fan1 tian1 fu4 di4 de5 bian4 hua4 . wo3 xiang3 ru2 guo3 zai4 guo4 er4 shi2 nian2 , dang3 jiu4 hui3 yun3 hu3 fan3 dui4 dang3 chu1 xian4 , yin1 wei2 na3 jiang1 gei3 wo3 men2 dai4 lai2 geng1 duo1 de5 hao3 chu3 . " jin3 guan3 zhe4 xie1 yan2 lun2 an4 shi4 zhao1 duo1 dang3 zhi4 , zhong1 guo2 de5 wang3 min2 ye3 dou1 neng2 kan1 chu1 lai2 , dan4 zhe4 duan4 " ming2 xian3 ge1 song4 dang3 " de5 yan2 lun2 mei2 zai4 bei4 wang3 guan3 shan1 diao4 , yi1 zhi2 bao3 liu2 zai4 lun2 tan2 shang3 . na3 ma2 , zhong1 guo2 zai4 zou3 xiang4 he2 fang1 ? ji4 si1 dao4 zai4 bao4 dao3 zhong1 zi4 wen4 zi4 da1 shui4 : wo3 ren4 wei2 hu4 lian2 wang3 zheng1 tui1 dong4 zhong1 guo2 zou3 han2 guo2 , zhi4 li4 yi3 ji2 tai2 wan1 suo3 zou3 guo4 de5 xiang1 tong2 de5 dao4 lu4 , zhe4 ji1 ge4 guo2 gu1 han4 di4 ou1 dou1 ceng2 jing1 li4 le5 jing1 ji3 de5 fan2 rong2 , zao4 jiu4 le5 yi1 pi1 zhong1 chan3 jie1 ji2 , shi2 gao1 le5 jiao1 yu4 shui3 ping2 , zeng1 jia1 le5 yu3 guo2 ji4 she4 hui3 de5 jie1 chu4 , she2 zhi4 dui4 po4 hai4 yi4 yi3 ren2 shi4 dou1 yue4 lai2 yue4 gan3 dao4 qi4 fen4 . zhong1 guo2 guo2 gu1 zhu3 xi2 hu2 jin3 tao1 zai4 si1 xia4 jiang3 hua4 zhong1 chen4 meng3 lie4 peng1 ji2 shui4 , wai4 guo2 " di2 dui4 shi4 li4 " zheng1 qi4 tu2 gai3 bian4 zhong1 guo2 . ji4 si1 dao4 shui4 , ji4 ran2 zhe4 yang4 , ye3 ba3 ta1 suan4 jin4 zhe4 ge4 " di2 dui4 shi4 li4 " , yin1 wei2 ta1 xiang4 suo3 you3 re4 ai4 zhong1 guo2 de5 ren2 na3 yang4 , fan3 dui4 hu2 jin3 tao1 zai4 chuan1 shang3 kong1 kong1 de5 mao2 shi4 wai4 yi1 . dan4 zheng1 zai4 zi4 jue2 fen2 mu4 de5 zhong1 guo2 gong1 chan3 dang3 , bu2 neng2 guai4 zui4 ren2 he2 ren2 , yao1 guai4 ye3 zhi1 neng2 guai4 ta1 men2 zi4 ji3 , shei2 rang4 ta1 men2 yun3 hu3 zhong1 guo2 shang3 yi4 wang3 min2 yong1 you3 kuan1 dai4 le5 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ gan3 lan3 dan4 jing4 jing4 di4 fa1 guang1 ji4 " zhong1 guo2 ren2 quan2 " chuang1 shi3 ren2 zhi1 yi1 li3 xiao3 rong2 mo4 li4 jin1 tian1 zhi1 dao4 you3 " zhong1 guo2 ren2 quan2 " zhe4 ge4 zu3 zhi1 de5 ren2 , hen3 shao3 you3 ren2 zhi1 dao4 ta1 de5 zhu1 duo1 tuo4 huang1 zhe3 , you2 ji1 shi4 fu4 xin1 yuan2 han4 li3 xiao3 rong2 zhe4 liang3 wei4 da4 liu4 liu2 xiao2 sheng1 , yin1 wei2 ta1 men2 dou1 shi4 ji2 bu2 yuan4 yi4 xuan1 yang2 zi4 ji3 de5 ren2 . fu4 xin1 yuan2 hou4 lai2 xian4 juan1 ke1 xiao2 zhuo2 you3 cheng2 ji1 , er2 li3 xiao3 rong2 , shi2 liu4 nian2 lai2 wei2 zhe4 ge4 zu3 zhi1 tou2 ru4 le5 ta1 de5 xin1 xie3 han4 ta1 zui4 mao4 cheng2 de5 nian2 hua1 , zhi2 dao4 bei4 po4 ci2 zhi2 de5 na3 yi1 tian1 . fan2 shi4 ren4 shi4 li3 xiao3 rong2 de5 ren2 , dou1 shui4 ta1 shi4 yi1 wei4 wen1 wan3 de5 nv3 xing4 , ta1 de5 mei3 , shu3 wu1 you2 nei4 ji2 wai4 de5 na3 yi1 zhong3 . wo3 men2 cong1 wei4 mou2 mian4 , zhi1 zai4 zhao4 pian4 jian4 guo4 ta1 han4 ta1 de5 liang3 ge4 hai2 zi2 . ting1 xi2 ri4 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 de5 tong2 shi4 peng2 you3 wei3 wei3 tan2 qi3 xiao3 rong2 , zhe4 wei4 lai2 zi4 si4 chuan1 de5 gu1 niang2 zai4 mei3 guo2 si1 tan3 fu2 da4 xiao2 na2 dao4 zhe2 xiao2 bo2 shi4 de5 di4 yi1 wei4 zhong1 guo2 da4 liu4 ren2 , ta1 de5 gao1 shang4 , ta1 de5 li3 xing4 , ta1 de5 kuan1 rong2 han4 zhi2 zhao1 , ta1 juan1 shang3 xiao2 zhe3 de5 zhi4 hui4 han4 nv3 xing4 de5 dian3 ya3 , ta1 xian4 juan1 ren2 quan2 shi4 ye4 de5 yong3 gan3 , re4 chen2 yu3 zhong1 cheng2 , jiu4 ru2 tong2 yi1 ke1 dan4 lu4 se4 de5 gan3 lan3 dan4 na3 zhong3 zai4 ye4 jian1 jing4 jing4 fa1 guang1 , gei3 ren2 dai4 lai2 ji2 xiang2 de5 zhen1 gui4 bao3 dan4 , liu2 zai4 wo3 de5 yin4 xiang4 li3 . wo3 zhe4 yang4 zan4 mei3 xiao3 rong2 , kong3 pa4 yao1 ling4 xiao3 rong2 ben3 ren2 bu2 gao1 xing1 le5 , ta1 shi4 na3 zhong3 zui4 pa4 bei4 xie3 chu1 lai2 liang4 xiang1 de5 ren2 , zhi4 jin1 reng2 ju4 jue2 wo3 de5 cai3 fang3 ( ci3 wen2 wen2 ze2 zuo2 zhe3 zi4 fu4 ) . dan4 wo3 jian1 chi2 yao1 gen1 ju4 wo3 de5 diao4 cha2 , ru2 shi2 ji4 lu4 ta1 de5 shi4 ji1 , bu2 dan4 shi4 yin1 wei2 zhe4 ke1 gan3 lan3 dan4 qing1 che4 xiu4 li2 de5 se4 ze2 , geng1 shi4 yin1 wei2 , zai4 zhe4 ge4 shi4 li4 de5 shi2 dai4 , wo3 men2 zou3 jin4 xiao3 rong2 , ye3 jiu4 shi4 zou3 jin4 zhi1 shi4 fen1 zi2 bu2 ji4 de2 shi1 han4 wei4 ren2 quan2 de5 de5 li3 xiang3 zhu3 yi4 . * cong1 lian2 he2 guo2 xie4 hou4 dao4 cheng2 li4 zu3 zhi1 yi1 jiu3 ba1 jiu3 nian2 " liu4 si4 " shi4 jian4 fa1 sheng1 shi2 , nian2 qing1 de5 xiao3 rong2 zheng1 zai4 mei3 guo2 si1 tan3 fu2 da4 xiao2 gong1 dou4 zhe2 xiao2 , huai2 zhao1 yi1 qiang1 yi4 fen4 , ta1 can1 jia1 le5 jia1 zhou1 liu2 xiao2 sheng1 zu3 zhi1 de5 ji2 hui3 shi4 wei1 you2 hang2 han4 wei2 guo2 nei4 xiao2 sheng1 yun4 dong4 chou2 kuan3 de5 huo2 dong4 . ju4 yi1 wei4 fang3 wen4 xiao2 zhe3 hui2 yi4 , dang1 shi2 si1 tan3 fu2 da4 xiao2 de5 xiao2 sheng1 zhi1 chi2 tian1 an1 men2 xiao2 sheng1 de5 huo2 dong4 gao3 de2 you3 sheng1 you3 se4 , yu3 xiao3 rong2 de5 ji1 ji2 tou2 ru4 fen1 bu2 kai1 . cong1 na3 shi2 qi3 , xiao3 rong2 dui4 ren2 quan2 wen4 ti2 chan3 sheng1 le5 yi1 zhong3 jiang4 lie4 de5 xing1 cu4 , ta1 cong1 ke1 xiao2 zhe2 xiao2 zhuan1 ye4 zhuan3 gong1 zheng4 zhi4 zhe2 xiao2 . jiu4 zai4 na3 nian2 shu3 jia3 , ta1 huo4 de2 yi1 ge4 shi2 xi2 de5 ji1 hui3 , wu1 shi4 ta1 xuan3 ze2 le5 lian2 he2 guo2 ren2 quan2 wei3 yuan2 hui3 de5 niu3 yue1 fen1 bu4 . zai4 lian2 he2 guo2 shi2 xi2 ji1 jian1 , xiao3 rong2 ren4 shi4 le5 zai4 niu3 yue1 di4 ou1 zu3 zhi1 liu4 si4 jiu4 yuan2 huo2 dong4 , bing4 zai4 lian2 he2 guo2 da4 lou2 qian2 jing4 zuo4 shi4 wei1 de5 fu4 xin1 yuan2 deng3 ren2 . zai4 ci3 zhi1 qian2 , fu4 xin1 yuan2 han4 yi1 qun2 liu2 xiao2 sheng1 , jiu4 zai4 zhao1 ming2 zheng4 zhi4 fan4 wei4 jing1 sheng1 ru4 yu4 shi2 zhou1 nian2 de5 ji4 nian4 ri4 1 9 8 9 nian2 3 yue4 2 9 ri4 , ju3 ban4 le5 yi1 ci4 gong1 zheng4 hui3 . " liu4 si4 " zhi1 hou4 , da4 pi1 zhong1 guo2 liu2 xiao2 sheng1 yong3 yue4 can1 jia1 ta1 men2 zu3 zhi1 de5 huo2 dong4 . hen3 kuai4 , xiao3 rong2 ye3 jia1 ru4 le5 fu4 xin1 yuan2 yi1 qun2 , bang1 zhu4 bian1 xie3 you3 guan1 liu4 si4 de5 zi1 liao4 , chu1 ban3 le5 << long2 de5 chuan2 ren2 >> zhe4 ben3 da4 xing2 ji4 shi2 shi3 ce4 . shu3 ji1 guo4 qu4 le5 , ta1 men2 shou3 tou2 de5 gong1 zuo2 hai2 hen3 duo1 , liu2 xiao2 sheng1 men2 dou1 de2 fan3 hui2 xiao2 jiao4 ji4 xu4 xiao2 ye4 , fou3 ze2 jiu4 you3 ke3 neng2 shi1 qu4 zhu4 xiao2 jin1 han4 wei2 fan3 you3 guan1 qian1 zheng4 gui1 ding4 , dan4 zhe4 xie1 gong1 zuo2 que4 xu1 yao1 you3 zhuan1 zhi2 ren2 yuan2 zuo4 xia4 qu4 , yi3 bian4 ji4 xu4 guan1 zhu4 liu4 si4 hou4 guo2 nei4 ri4 yi4 e4 hua4 de5 ren2 quan2 . fu4 xin1 yuan2 deng3 liu2 xiao2 sheng1 da4 duo1 dou1 shi4 gao3 ke1 xiao2 yan2 jiu4 de5 , zhi1 you3 xiao3 rong2 shi4 wen2 ke1 sheng1 , you4 bi3 jiao3 shan4 chang2 zuo4 shi2 shi4 , jia1 shang3 ta1 yi3 jing1 wan2 cheng2 xiao2 wei4 bi4 xiu1 ke4 cheng2 jin4 ru4 lun2 wen2 xie3 zuo2 jie1 duan4 , ke3 yi3 li2 kai1 jiao4 yuan2 . wu1 shi4 da4 gu1 jiu4 jian4 yi4 xiao3 rong2 liu2 xia4 lai2 , zhuan1 zhi2 zuo4 zhi2 hang2 zhu3 ren2 . xiao3 rong2 jiao4 de2 zhe4 shi4 zi4 ji3 bu2 ke3 tui1 xie4 de5 yi4 wu4 , jiu4 hui2 dao4 si1 tan3 fu2 da4 xiao2 han4 dao3 shi1 shang1 liang2 , ba3 xiao2 ye4 ting2 xia4 lai2 , bing4 de2 dao4 jiao4 fang1 hu3 ke3 ji4 xu4 shi2 xi2 yi1 duan4 shi2 jian1 . dang1 shi2 , zhe4 ge4 xin1 cheng2 li4 de5 zu3 zhi1 yi1 wu2 suo3 you3 , xing4 kui1 " ren2 quan2 guan1 cha2 " jie4 gei3 ta1 men2 yi1 jian1 fang2 zi2 , bu2 xu1 fu4 fang2 zu1 , ye3 bu2 xu1 jiao1 na4 ban4 gong1 fei4 yong4 she2 ma2 de5 . ban4 gong1 shi4 hen3 xiao3 , chu2 le5 xiao3 rong2 zhuan1 zhi2 gong1 zuo2 , hai2 you3 yi1 bang1 liu2 xiao2 sheng1 han4 re4 xin1 ren2 shi4 ( bao1 gua1 fu4 xin1 yuan2 , wang2 yu2 , zheng4 xin1 yuan2 , wei3 lin2 ) you3 shi2 jian1 jiu4 lai2 jin4 yi4 wu4 . mei2 you3 qian2 , ta1 men2 de2 chu3 chu3 xiao3 xin1 jie2 yue1 kai1 zhi1 , yi1 qie1 yin1 lou4 jiu4 jian3 di4 dui4 fu4 . zuo2 wei2 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 di4 yi1 ren2 zhi2 hang2 zhu3 ren2 , wo3 ting1 shui4 xiao3 rong2 dang1 shi2 de5 nian2 xin1 cai2 5 qian1 mei3 yuan2 , er2 qie3 shi4 xiang4 " ren2 quan2 guan1 cha2 " jie4 de5 . zhe4 yang4 di1 de5 gong1 zi1 ze3 ma2 neng2 guo4 ri4 zi2 ne1 ? xiao3 rong2 gen1 ben3 wu2 fa3 zai4 niu3 yue1 na3 yang4 ang2 gui4 de5 di4 fang1 zu1 fang2 zhu4 , zhi1 neng2 zai4 yi1 wei4 jiu4 xiao2 ge1 lun2 bi3 ya3 da4 xiao2 de5 peng2 you3 gu1 li3 da3 di4 pu1 . zhong1 guo2 di4 yi1 gu1 min2 jian1 de5 du2 li4 ren2 quan2 ji1 gou4 , jiu4 shi4 zai4 xiao3 rong2 shui4 di4 ban3 de5 jian1 ku3 tiao2 jian4 xia4 qi3 gu1 de5 . * zao3 ji1 gong1 zuo2 cheng2 ji1 fei3 ran2 jin3 guan3 tiao2 jian4 fei1 chang2 jian1 ku3 , dan4 xiao3 rong2 gan1 de2 hen3 lai2 jin4 , zai4 chuang1 ban4 zhe4 ge4 zu3 zhi1 shi2 , ta1 men2 zhe4 qun2 ren2 you3 hen3 duo1 da3 suan4 , gan3 jiao4 you3 hu3 duo1 dong1 xi1 xu1 yao1 cong1 tou2 xiao2 . dang1 shi2 , ren2 quan2 dui4 hu3 duo1 zai4 gong1 chan3 dang3 zhong1 guo2 cheng2 chang2 de5 nian2 qing1 ren2 lai2 shui4 , hai2 shi4 yi1 zhong3 xin1 de5 guan1 nian4 , guo2 ji4 ren2 quan2 yun4 zuo2 geng1 shi4 yi1 men2 zhan3 xin1 de5 ke4 ti2 . ju4 you3 xiao2 zhe3 su4 yang3 de5 xiao3 rong2 , ba3 zhe4 ge4 ji1 hui3 dang1 cheng2 yi1 ge4 yan2 jiu4 zheng4 zhi4 zhe2 xiao2 li3 lun2 de5 shi2 xi2 ji1 hui3 . zao3 zai4 lian2 he2 guo2 shi2 xi2 ji1 jian1 , xiao3 rong2 jiu4 yi3 jing1 sou1 ji2 le5 bu2 shao3 you3 guan1 zi1 liao4 . dao4 le5 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 , ta1 fan1 yi4 bian1 xie3 le5 << ze3 ma2 li4 yong4 guo2 ji4 ren2 quan2 ji1 gou4 han4 tiao2 li4 wei2 hu4 zi4 ji3 de5 ren2 quan2 >> , hou4 lai2 you2 wang2 yu2 deng3 ren2 zheng3 li3 chu1 ban3 . zhe4 ben3 xiao3 ce4 zi2 zhen1 dui4 " liu4 si4 " zhi1 hou4 dang1 ju2 da4 gui1 mo2 de5 zheng4 zhi4 po4 hai4 , ren2 yi4 ji1 ya1 han4 fei1 fa3 shen3 pan4 xiao2 sheng1 han4 gong1 ren2 ling3 xiu4 de5 xian4 zhuang4 , yi3 wen4 da1 de5 xing2 shi4 , shen1 ru4 qian3 chu1 di4 jie3 shi4 lian2 he2 guo2 ji1 gou4 ke3 neng2 gei3 ren2 quan2 shou4 hai4 zhe3 shi2 gong1 de5 bang1 zhu4 han4 ju4 ben4 lian2 ji4 ban4 fa3 . ta1 men2 mei3 tian1 dou1 you3 zuo4 bu2 wan2 de5 shi4 , li4 ru2 jian4 li4 liang2 xin1 fan4 zi1 liao4 shu3 ju4 ku4 , fa1 bu4 ren2 quan2 po4 hai4 shen1 xi2 , guang3 fan4 lian2 ji4 guo2 ji4 ren2 quan2 ji1 gou4 han4 mei2 ben4 , jie1 dai4 liu4 si4 hou4 liu2 wang2 mei3 guo2 de5 shou4 po4 hai4 zhe3 . ju4 dang1 shi2 de5 yi4 gong1 hui2 yi4 , you3 shi2 yi1 tian1 yao1 fa1 chu1 shang3 qian1 feng1 shen1 , chang2 chang2 gan1 dao4 shen1 ye4 . xiao3 rong2 hai2 han4 wang2 yu2 deng3 ren2 yi1 qi3 chuang1 ban4 le5 kan1 wu4 << ren2 yu3 ren2 quan2 >> , gai1 kan1 wu4 zai4 suo3 fei1 ya3 jia1 ru4 jin4 lai2 hou4 , bian4 cheng2 zhong1 ying1 wen2 , hou4 lai2 ying1 wen2 ming2 chen4 gai3 wei2 << zhong1 guo2 ren2 quan2 lun2 tan2 >> ( Ch in aR ig ht sF or um ) . dai4 ren2 cheng2 xin1 de5 xiao3 rong2 , zai4 gong1 zuo2 zhong1 jie1 shi4 le5 hu3 duo1 guo2 nei4 han4 hai3 wai4 guan1 xin1 ren2 quan2 de5 ren2 shi4 , ji1 zhong1 bu2 shao3 ren2 hou4 lai2 cheng2 wei2 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 de5 li3 shi4 , cheng2 yuan2 huo4 zan4 zhu4 ren2 . ju4 zao3 ji1 can1 yu3 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 gong1 zuo2 de5 shi1 ren2 bei4 ling3 hui2 yi4 , zai4 " liu4 si4 " liang3 zhou1 nian2 ji4 nian4 hui3 shang3 , xiao3 rong2 ji1 ran2 you3 neng2 nai4 qing3 lai2 nuo4 bei4 er3 wen2 xiao2 jiang3 de2 zhu3 , shi1 ren2 bu4 luo4 si1 ji1 , bing4 cong1 ci3 yu3 zhe4 wei4 shi1 ren2 jian4 li4 le5 you3 yi2 . di4 yi1 nian2 de5 chong2 yao1 gong1 zuo2 zhi1 yi1 , shi4 bang1 zhu4 cong1 guo2 nei4 tao2 wang2 chu1 lai2 de5 ren2 . dang1 shi2 , yi1 xie1 zhao1 ming2 de5 xiao2 sheng1 ling3 xiu4 han4 min2 yun4 ren2 shi4 , fen1 fen1 lai2 dao4 mei3 guo2 bi4 nan2 , dou1 shi4 xiao3 rong2 deng3 ren2 bang1 zhu4 ta1 men2 zai4 mei3 guo2 la4 jiao3 , lian2 ji4 xiao2 xi2 huo4 jin4 xiu1 de5 di4 fang1 , gei3 ta1 men2 an1 pai2 guo2 hui3 ting1 zheng4 , guo2 ji4 ren2 quan2 ji1 gou4 han4 mei2 ben4 cai3 fang3 , cheng2 dan1 fan1 yi4 gong1 zuo2 deng3 , fei1 chang2 xin1 ku3 . jiu4 zhe4 yang4 , zai4 zao3 ji1 chuang1 ye4 ji1 jian1 , zhe4 ge4 zu3 zhi1 yi3 hen3 shao3 de5 jing1 ji3 kai1 zhi1 , gan1 chu1 le5 ling4 ren2 gua1 mu4 de5 cheng2 ji1 . ju4 wang2 yu2 hui2 yi4 , xiao3 rong2 zai4 ren2 zhi2 hang2 zhu3 ren2 de5 na3 liang3 nian2 , yi1 ge4 ling4 ren2 nan2 wang4 de5 gong4 xian4 shi4 : " ta1 zhu3 ban4 le5 yi1 ge4 da4 xing2 sheng1 dong4 de5 you3 guan1 ru2 he2 cu4 jin4 zhong1 guo2 de5 ren2 quan2 bao3 hu4 de5 tan1 tao3 hui3 ( sy mp os iu m ) . na3 shi2 wo3 men2 ban4 gong1 shi4 ren2 hen3 shao3 , zhuan1 zhi2 yi1 ge4 , ban4 zhi2 han4 yi4 gong1 san1 , si4 ge4 ren2 . wo3 bu2 ji4 de2 zi4 ji3 bang1 guo4 she2 ma2 mang2 . ta1 ren2 mai4 hao3 , wai4 yuan2 duo1 . shi4 zai4 ge1 lun2 bi3 ya3 da4 xiao2 ju3 hang2 de5 , you3 lin2 pei2 rui4 , li2 an1 you3 , du4 wei2 ming2 , tu2 ying1 shi2 deng3 ji1 bai3 wei4 zhong1 wai4 xiao2 zhe3 , ren2 quan2 zhuan1 gu1 han4 guo2 ji4 ren2 quan2 zu3 zhi1 de5 fu4 ze2 ren2 can1 jia1 de5 hui3 yi4 . hui3 kai1 le5 liang3 tian1 , bao4 gao4 han4 tao3 lun2 dou1 hen3 jing1 cai3 . hou4 lai2 , wo3 men2 hai2 ba3 fa1 yan2 gao3 zhu2 yi1 zheng3 li3 chu1 lai2 , chu1 ban3 le5 << guo2 ji4 ren2 quan2 biao1 zhun3 yu3 zhong1 guo2 ren2 quan2 zhuang4 kuang4 guo2 ji4 yan2 tao3 hui3 wen2 ji2 >> . " xiao3 rong2 zai4 " xu4 yan2 " zhong1 xie3 dao4 : " 1 9 9 1 nian2 1 yue4 1 8 , 1 9 liang3 tian1 , hu3 duo1 dong1 fang1 ren2 , xi1 fang1 ren2 * han4 ren2 , cang2 ren2 * da4 liu4 xiao2 zhe3 , gang3 tai2 xiao2 zhe3 , ju4 zai4 yi1 qi3 , zhuo2 mo2 zhong1 guo2 ren2 shi4 fou3 ying1 gai1 xiang3 shou4 ren2 quan2 * ta1 men2 ze3 yang4 cai2 neng2 zheng1 qu3 dao4 ren2 quan2 de5 bao3 zhang4 * zhong1 guo2 ren2 shi4 fou3 zhen1 de5 yu3 zhong4 bu2 tong2 , xiang4 you3 de5 ren2 shi2 chu1 de5 na3 yang4 , zhi1 guan1 xin1 wen1 bao3 , er2 bu2 zai4 yi4 zuo4 ren2 de5 zun1 yan2 . " xiao3 rong2 zong3 jie1 shui4 : " zhe4 ben3 lun2 wen2 ji2 de5 zuo2 zhe3 dou1 ke3 yi3 chen4 de2 shang3 shi4 zhong1 guo2 ren2 quan2 li3 lun2 yan2 jiu4 de5 tuo4 huang1 zhe3 . " er2 xiao3 rong2 ben3 ren2 , ze2 shi4 zhe4 yi1 pi1 tuo4 huang1 zhe3 de5 xin1 qin2 zu3 zhi1 zhe3 . * cong1 zhuan1 zhi2 dao4 yi4 gong1 na3 yi1 duan4 shi2 ji1 gong1 zuo2 fei1 chang2 fan2 chong2 , er2 xiao3 rong2 shi4 na3 zhong3 bu2 zhi1 xiu1 xi2 de5 pin1 ming4 san1 lang2 , ta1 mei2 ri4 mei2 ye4 di4 mai2 tou2 ku3 gan4 , ji1 hu1 ba3 suo3 you3 de5 shi2 jian1 dou1 hua1 zai4 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 de5 shi4 ye4 shang3 . ta1 de5 gong1 zuo2 re4 chen2 dao4 le5 wang4 wo3 de5 jing4 jie4 . guo4 fen4 de5 mang2 lu4 sun3 hai4 le5 xiao3 rong2 de5 jian4 kang1 , ta1 zai4 cha1 dui4 shi2 huan4 shang3 de5 yan2 chong2 wei4 hui4 yang2 you4 fan4 le5 , jing1 chang2 wei4 teng2 de2 shou4 bu2 le5 . you3 yi1 ci4 zai4 ban4 gong1 shi4 ban1 dong1 xi1 shi2 , xiao3 rong2 bu2 xiao3 xin1 shang1 le5 bei1 gu2 , jie1 guo3 wo4 chuang2 yi1 ge4 xing1 ji1 qi3 bu2 lai2 . dang1 shi2 zhong1 guo2 ren2 quan2 yi3 jing1 you3 suo3 fa1 zhan3 , chou2 dao4 yi1 xie1 kuan3 , zuo4 zhuan1 zhi2 de5 ren2 yi3 you3 ji1 wei4 , ling4 you3 suo3 fei1 ya3 , xiao1 jiang4 deng3 ren2 biao3 shi4 yuan4 yi4 lai2 zuo4 shi4 . tong2 shi2 , xiao3 rong2 dui4 zheng4 zhi4 zhe2 xiao2 de5 li3 lun2 xing1 cu4 you2 nong2 , she3 bu2 de2 fang4 qi4 xiao2 shu4 shang3 de5 zhui1 qiu2 , er2 guo2 nei4 fu3 mu3 yi1 zai4 ken3 qiu2 ta1 wan2 cheng2 xiao2 ye4 , cheng2 wei2 zu3 zu3 bei4 bei4 di4 yi1 ge4 bo2 shi4 , jia1 zhi1 si1 tan3 fu2 da4 xiao2 dang1 shi2 gei3 ta1 shi2 gong1 le5 si4 nian2 quan2 e2 jiang3 xiao2 jin1 , ji1 hui3 nan2 de2 , tong2 shi2 , ta1 de5 xiao2 sheng1 hu4 zhao4 ye3 bu2 yun3 hu3 ta1 ji4 xu4 shi2 xi2 xia4 qu4 . zai4 zhe4 zhong3 qing2 kuang4 xia4 , li3 xiao3 rong2 li2 kai1 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 de5 zhuan1 zhi2 gong1 zuo2 , hui2 dao4 da4 xiao2 zuo4 bo2 shi4 lun2 wen2 . ta1 han4 ji1 ta1 ji1 wei4 " zhong1 guo2 ren2 quan2 " cheng2 yuan2 ( bao1 gua1 Or vi ll eS ch el ji4 M hu2 su1 shan1 deng3 ) zai4 jia1 zhou1 jian4 li4 le5 yi1 ge4 xi1 bu4 fen4 bu4 , gao3 le5 yi1 xi4 lie4 jiang3 zuo4 , mei2 ben4 , han4 mu4 juan1 huo2 dong4 . 1 9 9 3 nian2 , xiao3 rong2 de5 xiao2 wei4 na2 dao4 le5 , ci3 hou4 , ta1 yi1 bian1 zai4 ma3 li3 lan2 da4 xiao2 zuo4 yan2 jiu4 xiao2 zhe3 , yi1 bian1 ji4 xu4 wei2 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 jin4 yi4 wu4 . zhe4 ji1 jian1 de5 xiao3 rong2 , ren4 shi4 le5 ta1 de5 xian1 sheng1 , jie1 le5 hun1 , you3 le5 liang3 ge4 hai2 zi2 . gong1 zuo2 han4 gu1 wu4 de5 lao2 lei3 , mei2 you3 gai3 bian4 ta1 dui4 ren2 quan2 gong1 zuo2 de5 zhi2 zhao1 han4 re4 chen2 . mei3 feng2 jie2 jia3 ri4 , ta1 chang2 qu4 niu3 yue1 ban4 gong1 shi4 yi4 gong1 bang1 mang2 , shi2 ji1 nian2 ji1 hu1 mei2 you3 que1 xi2 guo4 yi1 ci4 zhi2 hang2 wei3 yuan2 hui3 hui3 yi4 , li3 shi4 hui3 hui3 yi4 , han4 za2 zhi4 bian1 ji2 wei3 yuan2 hui3 hui3 yi4 . xiao3 rong2 xian1 hou4 zai4 zhe4 ge4 zu3 zhi1 li3 dan1 ren2 guo4 ge4 zhong3 zhi2 wu4 ( fu4 zhu3 xi2 , mi4 shu1 , li3 shi4 hui3 zheng4 ce4 wei3 yuan2 hui3 fu4 ze2 ren2 ) , jing1 chang2 zu3 zhi1 bing4 ji1 ji2 can1 yu3 li3 shi4 men2 you3 guan1 " zhong1 guo2 ren2 quan2 " gong1 zuo2 yi4 an4 , zu3 zhi1 jian4 quan2 , han4 fang1 zhen1 zheng4 ce4 deng3 fang1 mian4 de5 yan2 jiu4 tao3 lun2 . zai4 2 0 0 2 nian2 zhi4 2 0 0 3 nian2 zhi1 jian1 , wei2 le5 ba3 << ren2 yu3 ren2 quan2 >> wang3 kan1 ban4 xia4 qu4 , ta1 gan4 le5 you3 bao4 chou2 de5 bian1 ji2 gong1 zuo2 , na2 ban4 xin1 . duo1 nian2 lai2 , ta1 dou1 shi4 li4 yong4 ye4 tu2 shi2 jian1 , dai4 biao3 zhe4 ge4 zu3 zhi1 chu1 xi2 lian2 he2 guo2 ren2 quan2 huo2 dong4 , guo2 hui3 ting1 zheng4 , guo2 ji4 fei1 zheng4 fu3 ren2 quan2 zu3 zhi1 lian2 xi2 hui3 , hui3 jian4 ji1 jin1 hui3 , jie1 shou4 mei2 ben4 cai3 fang3 , dan1 ren2 fan1 yi4 deng3 , bing4 yi3 gai1 zu3 zhi1 cheng2 yuan2 juan1 fen4 xie3 zuo2 fa1 biao3 guo4 hu3 duo1 wen2 zhang1 , xie2 zhu4 dang1 shi2 de5 yan2 jiu4 zhu3 ren2 suo3 fei1 ya3 zhuan4 xie3 yan2 jiu4 bao4 gao4 , deng3 deng3 . ju4 wo3 le5 jie3 , mei3 guo2 han4 xiao2 gu1 li2 an1 you3 ceng2 jing1 dui4 ren2 shui4 : xiao3 rong2 shi4 fei1 zai4 zhi2 ren2 yuan2 zhong1 , wei2 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 tou2 ru4 shi2 jian1 han4 jing1 li4 zui4 duo1 ye3 zui4 ren4 zhen1 de5 li3 shi4 zhi1 yi1 . xian4 zai4 que4 you3 ren2 shen1 kou3 kai1 he2 , shui4 ci2 zhi2 li3 shi4 men2 ben3 lai2 jiu4 bu2 zuo4 shi4 , zou3 le5 wu2 suo3 wei4 , zhe4 zhong3 shui4 fa3 shi4 duo1 ma2 wu2 ji1 . ( an4 : ju3 li4 bu2 dang1 . li2 an1 you3 shi4 ge4 xi3 huan1 jiang3 zhen1 hua4 de5 ren2 ma1 ? you2 ji1 zai4 zhe4 ge4 wen4 ti2 shang3 , ta1 neng2 ke4 guan1 ma1 ? zhen1 xiang1 shi4 , li2 an1 you3 ai4 lian4 li3 xiao3 rong2 , ku3 ku3 zhui1 qiu2 duo1 shao3 nian2 , zui4 zhong1 mei2 neng2 da3 dong4 gu1 niang2 de5 xin1 . li3 xiao3 rong2 jia4 zuo4 ta1 ren2 fu4 . li2 an1 you3 de5 qian2 qi1 shi4 wen2 ge2 hou4 ji1 xie3 jiang1 qing1 chuan2 ji4 << gong1 dou1 nv3 huang2 >> de5 na3 wei4 zhao1 ming2 nv3 zuo2 gu1 . ji1 shi2 nian2 lai2 , yi1 zhi2 you3 chuan2 yan2 shui4 , << gong1 dou1 nv3 huang2 >> yi1 wen4 shi4 , jiu4 bei4 zhou1 en1 lai2 yong4 yi1 yi4 yuan2 ren2 min2 bi4 de5 tian1 jia4 mai3 duan4 le5 ban3 quan2 . cong1 ci3 yi3 hou4 , ci3 wei4 nv3 zuo2 gu1 feng1 bi3 ci2 zhi2 , cong1 niu3 yue1 shang3 zhou1 de5 da4 xiao2 ban1 dao4 kang1 nie4 di2 ge2 zhou1 , gou4 zhi4 hao2 zhai2 , gan1 qi3 le5 gu3 dong3 sheng1 yi4 . - zhi4 sou3 ) jiu3 shi2 nian2 dai4 chu1 , zai4 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 jie1 dai4 guo4 de5 hu3 duo1 cong1 guo2 nei4 chu1 lai2 de5 liu2 wang2 zhe3 dang1 zhong1 , liu2 qing1 gei3 xiao3 rong2 liu2 xia4 bu2 tong2 yi1 ban1 de5 yin4 xiang4 . ta1 hou4 lai2 shui4 , liu2 qing1 dang1 shi2 dai4 ren2 hen3 ping2 han4 , han1 hou4 , bu2 shan4 kua1 kua1 ji1 tan2 . wu1 shi4 yi3 jing1 hui2 dao4 jia1 zhou1 de5 xiao3 rong2 han4 xiao1 jiang4 han4 fu4 xin1 yuan2 deng3 ren2 shang1 liang2 , jie2 li4 tui1 jian4 liu2 qing1 , ta1 shui4 : " wo3 men2 dou1 shi4 yi1 bang1 xiao2 sheng1 han4 zhi1 shi4 fen1 zi2 , liu2 qing1 shi4 lao3 yi1 dai4 min2 zhu3 yun4 dong4 ren2 shi4 , zhong1 guo2 de5 ren2 quan2 shi4 ye4 xu1 yao1 zhe4 yang4 de5 ren2 , guang1 kao4 wo3 men2 zhe4 yang4 de5 ren2 shi4 you3 ju2 xian4 de5 . " xiao3 rong2 yi4 shi4 dao4 , zai4 hai3 wai4 cong1 shi4 ren2 quan2 gong1 zuo2 dui4 liu2 qing1 shi4 yi1 ge4 tiao1 zhan4 , wei2 ci3 ta1 ceng2 duo1 ci4 gu3 li4 liu2 qing1 xiao2 ying1 wen2 , yi3 bian4 le5 jie3 guo2 ji4 she4 hui3 ren2 quan2 yun4 dong4 fa1 zhan3 han4 cao1 zuo2 gui1 ze2 . 1 9 9 7 nian2 , liu2 qing1 fa1 biao3 guo4 yi1 pian1 wen2 zhang1 , pi1 ping2 zhong1 guo2 fa3 ting2 dui4 qian2 bei3 jing1 shi4 chang2 chen2 xi1 tong2 tan1 wu1 an4 de5 shen3 pan4 bu2 he2 fa3 . xiao3 rong2 ceng2 chen4 zan4 liu2 qing1 dui4 ren2 quan2 de5 fei1 zheng4 dang3 zheng4 zhi4 xing4 you3 shen1 ke1 li3 jie3 . dan4 shi4 ge2 ji1 nian2 hou4 , liu2 qing1 zai4 wang2 bing3 zhang1 bei4 pan4 wu2 ji1 tu2 xing2 hou4 , ju4 jue2 yi3 " zhong1 guo2 ren2 quan2 " ming2 yi4 fa1 biao3 kang4 yi4 sheng1 ming2 , bing4 yao1 qiu2 na2 xia4 << ren2 yu3 ren2 quan2 >> wang3 zhan4 shang3 zhuan3 zai3 BB mou2 yi4 duo4 de5 bao4 dao3 , zhe4 zhong3 wei2 bei1 ren2 quan2 zu3 zhi1 zhi2 ze2 de5 wu2 li3 zuo4 fa3 , ling4 xiao3 rong2 tong4 gan3 zi4 ji3 dang1 nian2 dui4 liu2 qing1 de5 ping2 jia4 you3 wu4 . zai4 2 0 0 5 nian2 li3 shi4 hui3 shang3 , xiao3 rong2 bu2 ke4 qi4 di4 shui4 , liu2 qing1 zai4 cu1 bao4 chu3 li3 wei3 lin2 lao2 gong1 jiu1 fen1 shi4 fa1 hou4 yi1 zai4 ju4 jue2 dao4 qian4 , ze2 zai4 ci4 shui4 ming2 liu2 qing1 yi3 jing1 " bian4 le5 " . xian4 zai4 ren2 men2 yi3 jing1 ren4 shi4 dao4 , ji2 shi3 zai4 guo2 nei4 bei4 shi4 wei2 you1 xiu4 de5 min2 yun4 ren2 shi4 , bu2 deng3 wu1 dao4 hai3 wai4 jiu4 neng2 zuo4 hao3 ren2 quan2 gong1 zuo2 . dan4 dang1 shi2 , xiang4 xiao3 rong2 na3 yang4 chan2 chun2 de5 liu2 xiao2 sheng1 , dui4 min2 zhu3 qiang2 shi2 ji1 de5 dou3 shi4 chong1 man3 chong2 jing4 zhi1 qing2 , yin1 ci3 hao2 bu2 zi4 si1 ye3 hao2 bu2 jing3 ti4 di4 , jiu4 ba3 zhu3 xi2 de5 zhi2 wei4 , song4 gei3 gang1 cong1 jian1 yu4 li3 chu1 lai2 de5 liu2 qing1 , zi4 ji3 xin1 gan1 qing2 yuan4 di4 zuo4 fu4 shou3 . * wei2 li3 xiang3 cheng2 dan1 xi1 sheng1 1 9 9 4 nian2 , xiao3 rong2 qu4 bei3 jing1 can1 jia1 yi1 ge4 xiao2 shu4 hui3 yi4 . hui3 hou4 , ta1 qu4 bai4 fang3 le5 bei3 jing1 han4 cheng2 dou1 de5 yi1 xie1 yi4 yi4 ren2 shi4 peng2 you3 , sui2 ji2 bei4 bian4 yi1 gen1 zong1 , zai4 shang3 hai3 chu1 jing4 shi2 bei4 ji1 liu2 , sou1 juan1 , bing4 zai4 sui2 juan1 wu4 pin3 bei4 mei2 shou1 hou4 jiang4 hang2 tui1 shang3 fei1 ji1 . 1 9 9 8 nian2 4 yue4 , xiao3 rong2 hui2 guo2 tan1 shi4 sheng1 bing4 de5 fu3 mu3 . ta1 dang1 shi2 chi2 you3 mei3 guo2 hu4 zhao4 han4 zhong1 gong1 de5 you3 xiao4 qian1 zheng4 jin4 ru4 da4 liu4 . dan4 shi4 gang1 hui2 dao4 si4 chuan1 lao3 gu1 tan1 shi4 shuang1 qin1 bu2 dao4 yi1 ge4 xiao3 shi2 , ta1 jiu4 bei4 dang1 di4 jing3 cha2 jiang4 hang2 dai4 zou3 , mei2 xiang3 dao4 na3 jing4 cheng2 le5 yu3 fu3 mu3 de5 zui4 hou4 jue2 bie2 . gong1 an1 lian2 ye4 kai1 che1 ya1 song4 ta1 dao4 si4 chuan1 sheng3 hui3 cheng2 dou1 , shi2 ji1 wei4 bian4 yi1 gong1 an1 ren2 yuan2 li4 ji2 dui4 ta1 jin4 hang2 xun4 wen4 , bing4 sou1 cha2 le5 ta1 de5 hang2 li3 . xiao3 rong2 yao1 qiu2 yun3 hu3 ta1 da3 dian4 hua4 gei3 mei3 guo2 ling3 shi4 guan3 , dan4 bian4 yi1 gong1 an1 bu2 yu2 li3 cai3 . zhu3 chi2 xun4 wen4 de5 guan1 yuan2 yi1 zai4 zhi3 kong4 ta1 wei2 fan3 le5 zhong1 guo2 fa3 lu4 , dan4 ju4 jue2 shui4 ming2 ta1 chu4 fan4 le5 na3 yi1 tiao2 fa3 lu4 . zui4 hou4 , you3 guan1 fang1 mian4 xuan1 dou4 le5 " shang3 mian4 " de5 yi1 xiang4 ming4 ling4 , shui4 ta1 bei4 lie4 ru4 le5 jin1 zhi3 ru4 jing4 ren2 shi4 de5 ming2 chan2 , ran2 hou4 jiang1 ta1 song4 shang3 yi1 jia4 you2 cheng2 dou1 fei1 xiang1 gang3 de5 fei1 ji1 , reng1 chu1 jing4 wai4 . lao3 ren2 gu1 wei2 bei4 zhua1 zou3 de5 nv3 er dan1 xin1 , zhen1 shi4 gan1 chang2 cun4 duan4 . cong1 ci3 yi3 hou4 , nian2 mai4 duo1 bing4 de5 fu3 mu3 yi1 zhi2 sheng1 huo2 zai4 zheng4 zhi4 ya1 li4 zhong1 , ji1 ci4 bei4 gong1 an1 zhao3 qu4 wen4 hua4 . 2 0 0 2 nian2 7 yue4 , xiao3 rong2 de5 mu3 qin1 guo4 shi4 , hou4 lai2 , ta1 de5 fu3 qin1 bei4 zhen1 duan4 wei2 wan3 ji1 gan1 yan2 , jiu3 ge4 yue4 hou4 ye3 zai4 gu1 xiang1 guo4 shi4 . zai4 ci3 ji1 jian1 , wei2 le5 hui2 guo2 ben1 sang1 huo4 tan1 wang4 bing4 wei2 de5 fu3 qin1 , xiao3 rong2 ceng2 jing1 ji1 ci4 xiang4 zhong1 guo2 zhu4 mei3 guo2 shi3 guan3 shi2 chu1 qian1 zheng4 shen1 qing3 , dan4 da4 shi3 guan3 guan1 yuan2 ju4 jue2 le5 xiao3 rong2 yi1 gu1 lian2 tong2 liang3 ge4 xiao3 hai2 de5 qian1 zheng4 , bu2 ken3 shui4 ming2 ren2 he2 li3 you2 . na3 yi1 duan4 shi2 jian1 , xiao3 rong2 zong3 shi4 yan3 lei4 wang1 wang1 , jiao4 de2 zi4 ji3 mei2 you3 jin4 dao4 zui4 hou4 de5 xiao4 xin1 . pei2 zhao1 ta1 yi1 qi3 shang1 xin1 de5 hai2 you3 wang2 yu2 , wang2 yu2 ceng2 jing1 yin1 wei2 zai4 hai3 wai4 can1 jia1 bao3 diao4 yun4 dong4 , shang3 le5 guo2 min2 dang3 de5 hei1 ming2 chan2 , zai4 mu3 qin1 guo4 shi4 shi2 ye3 bu2 neng2 hui2 tai2 wan1 . zhe4 liang3 wei4 mo4 mo4 wu2 wen2 di4 wei2 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 zuo4 chu1 le5 hen3 da4 gong4 xian4 de5 nv3 shi4 , ye3 ru2 tong2 hu3 duo1 liu2 wang2 ren2 shi4 na3 yang4 , wei2 le5 li3 xiang3 , ta1 men2 fu4 chu1 le5 xi1 sheng1 gu1 ting2 tuan2 ju4 de5 dai4 jia4 . * que1 fa2 yi1 zhong3 " jian4 e4 " de5 neng2 li4 dui4 wu1 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 de5 fen1 lie4 shi4 jian4 , xiao3 rong2 you3 guo4 hen3 chen2 tong4 de5 zi4 wo3 fan3 sheng3 . ta1 gao4 su4 you3 ren2 , ru2 guo3 dang1 chu1 zi4 ji3 bu2 zai4 hu1 xiao2 wei4 , fang4 qi4 mei3 guo2 da4 xiao2 li3 de5 gong1 zuo2 , liu2 zai4 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 li3 ji4 xu4 zuo4 zhuan1 zhi2 , ye3 hu3 ke3 yi3 bi4 mian3 jin1 tian1 de5 bei1 ju4 . wo3 yi1 zhi2 nan2 yi3 li3 jie3 , wei2 she2 ma2 xiang4 xiao3 rong2 zhe4 yang4 jie2 cheng2 feng4 xian4 de5 chuang1 shi3 ren2 hui3 bei4 ren2 bi1 zou3 . yuan2 yin1 hen3 fu4 za2 , shou3 xian1 shi4 you2 wu1 hou4 lai2 de5 zhi2 hang2 zhu3 ren2 tan2 jing4 chang2 bu2 rong2 ren3 xiao3 rong2 . tan2 jing4 chang2 xin1 xiong1 fei1 chang2 xia2 ai4 , quan2 li4 kong4 zhi4 yu4 hen3 jiang4 , er2 xiao3 rong2 dui4 zi4 ji3 xin1 qin2 chuang1 jian4 de5 zu3 zhi1 yao1 qiu2 yan2 ge2 , ji1 wang4 hen3 gao1 , yin1 ci3 jing1 chang2 shi2 chu1 pi1 ping2 jian4 yi4 , jie1 guo3 ta1 zai4 tan2 jing4 chang2 yan3 li3 , jiu4 cheng2 wei2 bi4 xu1 chu2 zhi1 er2 hou4 kuai4 de5 " yan3 zhong1 ding1 " . tan2 jing4 chang2 de5 na2 shou3 gao1 zhao1 , jiu4 shi4 zai4 gong1 zuo2 yi4 jian4 chu1 xian4 zheng1 chang2 fen1 qi2 de5 shi2 hou4 , dong4 bu2 dong4 jiu4 dao4 mei3 guo2 dong1 dao4 zhu3 xi2 po1 en1 si1 tan3 mian4 qian2 qu4 ku1 su4 , yi3 ci2 zhi2 xiang1 yao1 jia2 . er2 shu1 sheng1 qi4 de5 xiao3 rong2 , hao2 wu2 tao3 hao3 qu3 yue4 ta1 ren2 de5 xi2 guan4 , yin1 ci3 zai4 ba4 en1 si1 tan3 xian1 sheng1 yan3 li3 , ta1 jiu4 cheng2 le5 " bu2 shou4 huan1 ying2 " de5 ren2 , ta1 yin1 ci3 bu2 zai4 neng2 gou4 dui4 zhe4 ge4 zu3 zhi1 shi1 jia1 ying3 xiang3 . zheng1 ru2 wei3 lin2 zai4 fang3 tan2 lu4 li3 shi2 dao4 de5 , zai4 2 0 0 3 nian2 han4 2 0 0 4 nian2 jian1 , tan2 jing4 chang2 han4 liu2 qing1 ceng2 duo1 ci4 shi1 ya1 , yi3 " li4 yi4 chong1 tu2 " de5 jie4 kou3 po4 shi3 xiao3 rong2 tui4 chu1 zhi2 wei3 hui3 han4 li3 shi4 hui3 , lian2 xiao3 rong2 dui4 ban4 gong1 shi4 gong1 zuo2 de5 pi1 ping2 jian4 yi4 , ye3 bei4 zhi3 ze2 wei2 " wa3 jie3 " " po4 huai4 " ban4 gong1 shi4 fu4 ze2 ren2 de5 gong1 zuo2 . lian2 si1 ma3 jin4 xian1 sheng1 han4 xiao1 jiang4 ye3 zai4 zhe4 zhong3 ya1 li4 xia4 bei4 bi1 po4 ci2 zhi2 , lao3 shi2 de5 xiao3 rong2 gen1 ben3 mei2 fa3 dui4 fu4 na3 xie1 shou3 duan4 li4 hai4 de5 ren2 . yi3 qian2 , zhe4 ge4 zu3 zhi1 bu2 guan3 nei4 bu4 ru2 he2 ji1 lie4 zheng1 lun2 , zui4 hou4 da4 gu1 reng2 ke3 yi3 xiang1 hu4 li3 jie3 , han4 mu4 xiang1 chu3 , xie2 li4 gong1 shi4 , dan4 dao4 hou4 lai2 , na3 zhong3 zheng1 chang2 feng1 qi4 yi3 dang4 ran2 wu2 cun2 . zai4 wo3 zhe4 ge4 ju2 wai4 ren2 leng3 yan3 kan1 lai2 , ji2 shi3 xiao3 rong2 dang1 chu1 bu2 yao1 xiao2 wei4 liu2 zai4 ban4 gong1 shi4 gong1 zuo2 , ta1 shi4 fou3 neng2 gou4 zu3 zhi3 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 hou4 lai2 de5 shui4 bian4 , hai2 shi4 hen3 nan2 shui4 de5 . yin1 wei2 , xiang4 xiao3 rong2 han4 wang2 yu2 zhe4 yang4 wu2 si1 feng4 xian4 de5 ren2 , wang3 wang3 zhi1 neng2 zai4 yi1 ge4 zu3 zhi1 zao3 ji1 chuang1 ye4 de5 jian1 nan2 shi2 ji1 , fa1 hui1 gu2 gan4 zuo2 yong4 , yi1 dan4 qian2 duo1 le5 , bao4 zhao1 ge4 zhong3 mu4 de5 dong4 ji1 de5 ren2 jiu4 hun2 jin4 lai2 le5 , na3 xie1 wan2 nong4 hou4 hei1 quan2 shu4 de5 ren2 , jiu4 man4 man4 di4 ba3 yi1 da4 pi1 zhong1 cheng2 zheng1 zhi2 zhi1 shi4 gei3 pai2 ji3 chu1 qu4 . dang1 ran2 , xiao3 rong2 han4 ji1 ta1 li3 shi4 mang2 wu1 ge4 zi4 de5 shi4 wu4 , dui4 zhe4 zhong3 shui4 bian4 mei2 you3 ju4 gou4 de5 jing3 ti4 xing4 , mei2 you3 chong1 fen4 fa1 hui1 jian1 du1 zuo2 yong4 , ye3 shi4 yi1 ge4 yuan2 yin1 . yi1 ge4 dian3 xing2 de5 li4 zi2 shi4 , san1 nian2 qian2 , mo4 li4 ceng2 jing1 yao1 qiu2 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 zuo4 tian1 an1 men2 mu3 qin1 huo4 nuo4 bei4 er3 han4 ping2 jiang3 de5 shi2 ming2 chan2 wei4 , liu2 qing1 ju4 jue2 cai3 na4 zhe4 ge4 jian4 yi4 , bing4 yao1 qiu2 zhi2 hang2 wei3 yuan2 hui3 bao3 chi2 tong3 yi1 kou3 jing4 , dui4 wai4 huang3 shui4 zhe4 ge4 zu3 zhi1 li4 lai2 bu2 xiang4 ren2 he2 ban1 jiang3 ji1 gou4 shi2 ming2 . dang1 shi2 , zai4 " gu4 quan2 da4 ju2 " de5 xin1 li3 xia4 , xiao3 rong2 ta1 men2 mang2 mu4 di4 zhi2 hang2 zhe4 ge4 huang3 yan2 . ta1 men2 ji1 shi2 dou1 zhi1 dao4 , zhe4 ge4 zu3 zhi1 ji1 hu1 mei3 ci4 dou1 zai4 xiang4 " ren2 quan2 guan1 cha2 " de5 " ha1 mo4 te4 yan2 lun2 zi4 you2 jiang3 " han4 " ken3 ni2 di2 ren2 quan2 ji1 jin1 hui3 " shi2 ming2 . mian4 dui4 xiao3 rong2 deng3 qian2 li3 shi4 chi2 lai2 de5 qian4 yi4 , mo4 li4 gan3 kai3 liang2 duo1 . e2 guo2 zhe2 xiao2 gu1 bie2 er3 jia1 ye1 fu1 shui4 guo4 : " ren2 ying1 you3 ' jian4 e4 ' de5 neng2 li4 , wei2 zhan4 sheng1 e4 bi4 xian1 kan1 dao4 e4 , jie1 lou4 e4 . " xiao3 rong2 tai4 shan4 liang2 , tai4 zhong1 hou4 , xing4 ge2 guo4 fen4 de5 wen1 liang2 gong1 jian3 rang4 , ling4 ta1 nan2 yi3 dong4 cha2 bie2 ren2 de5 yong4 xin1 , hen3 rong2 yi4 bei4 ren2 suan4 ji4 . ji2 shi3 kan1 dao4 le5 e4 , ta1 ye3 bu2 hui3 shi3 yong4 xiang1 ying1 de5 shou3 duan4 qu4 dui4 fu4 , zhe4 yang4 , zai4 jian1 chi2 zheng1 yi4 de5 shi4 qing2 shang3 xiao3 rong2 wang3 wang3 bai4 bei3 , zao1 shou4 le5 hen3 duo1 wei3 qu1 , zhong1 wu1 bei4 ren2 pai2 chi4 chu1 ju2 , li2 kai1 ta1 can1 yu3 bai2 shou3 qi3 gu1 chuang1 jian4 qi3 lai2 de5 zhe4 ge4 zu3 zhi1 . sheng1 lai2 jiu4 shi4 yi1 ke1 yi4 yi4 fa1 guang1 de5 gan3 lan3 dan4 , bu2 guan3 bie2 ren2 ru2 he2 bu2 yi4 , ru2 he2 bei1 lie4 , xiao3 rong2 zong3 shi4 yao1 an4 zhao4 zi4 ji3 de5 ben3 xing4 fa1 guang1 de5 . ta1 bu2 hui3 yin1 wei2 cuo4 zhe2 , er2 sang1 shi1 ta1 li3 xiang3 zhu3 yi4 zhe3 de5 gao1 gui4 xin1 di4 yu3 jian1 ren3 . li2 kai1 zhong1 guo2 ren2 quan2 zu3 zhi1 de5 xiao3 rong2 , reng2 yi1 ru2 ji4 wang3 di4 yi4 wu4 cong1 shi4 ren2 quan2 gong1 zuo2 , bing4 jin4 hang2 xiao2 shu4 yan2 jiu4 , yi3 jia1 shen1 shi4 ren2 dui4 ren2 quan2 si1 xiang3 de5 li3 jie3 . ta1 zui4 jin4 wan2 cheng2 le5 yi1 bu4 you3 guan1 wen2 hua4 te4 shu1 xing4 yu3 ren2 quan2 pu3 shi4 xing4 de5 xiao2 shu4 zhao1 zuo2 , ji2 jiang1 you2 ying1 guo2 mai4 ke4 mi3 lun2 gong1 si1 chu1 ban3 . ta1 reng2 ran2 zai4 si1 suo3 , zai4 hang2 dong4 , zai4 tan1 suo3 tui1 dong4 zhong1 guo2 ren2 quan2 shi4 ye4 de5 duo1 yuan2 qu2 dao4 .


© Dylan Sung 2005 This page was created on Thurday 26th May 2005