Character Sources for Early Chinese Characters

Oracle Bone Characters

商周古文字讀本
Shang Zhou Guwenzi Duben (Shang and Zhou Era Ancient Character Reader)
劉翔 陳抗 陳初生 董琨 編者
Compilers : Liu Xiang, Chen Kang, Chen Chusheng, and Dong Kun
李學勤 審訂
Editor : Li Xueqin
語文出版社
Yuhan Publishing House
ISBN 7-80006-238-4

甲骨文字學述要
Jiaguwen Zixue Shuyao (Essentials of Shell and Bone Character Inscription)
鄒曉麗 李彤 著
Authors : Zou Xiaoli and Li Dantong
岳麓書社出版
Yuelu Book Publishers
ISBN 7-80520-748-8

殷墟甲骨分期研究
YinXu Jiagu Fenqi Yanjiu (Periodisation of Yin Ruins Shell and Bone Studies)
中國傳統文化研究叢書
Chinese Traditonal Cultural Studies Series
李學勤 彭裕商 著
Authors : Li Xueqin Peng Yushang
上海古籍出版社
Shanghai Antiquities Publishers
ISBN 7-5325-2085-4

漢字源流字典
Hanzi Yuanliu Zidian (Chinese Character Origins Character Dictionary)
谷衍奎 編
Author : Gu Yan'gui
華夏出版社
HuaXia Publishers
ISBN 7-5080-2853-8

千個漢字為甚麼
Qian ge Hanzi wei shenme (All About A Thousand Chinese Characters)
常用漢字疑難解惑
Commonly Used Chinese Characters with Difficult or Complicated Explanations
曾滿樣 編者
Author : Zeng Manyang
ISBN 7-5441-2481-9

上古漢語詞匯史
Shanggu Hanyu Cihui Shi (Historical Vocabulary from the Old Chinese Era)
徐朝華 著
Author : Xu Zhaoming
商務印書館
Commercial Press Publishing House
ISBN 7-100-03595-3

甲骨文字典
Jiaguwen Zidian (Shell and Bone Inscriptions Character Dictionary)
徐中舒 主編
Chief Editor : Xu Zhongshu
常正光 伍仕謙 副主編
Assistant Chief Editors : Chang Zhengguang and Wu Shilian
彭裕商 何崝 方述鑫 陳復澄 黃波 李曦 黃奇逸 王輝 林小安 王培真 編纂
Editors : Peng Yushang, He Qing, Fang Shuxing, Chen Fucheng, Huang Bo, Li Xi, Huang Qiyi, Wang Hui, Lin Xiao'an, and Wang Peizhen
ISBN 7-80543-044-6

甲骨文語法學
Jiaguwen Yufaxue (Study into Shell and Bone Inscriptional Grammar)
張玉金
Zhang Yujin
學林出版社
Xuelin Publishers ISBN 7-80668-0051
2001

甲骨文文字學
Jiaguwen Wenzixue (Studies of Characters in Oracle Bone Inscriptions)
李圃
Li Pu
學林文庫
Xuelin Wengu
學林出版社
Xuelin Publishers
ISBN 7-80616-1007
1995

甲骨文簡明字典
Jiaguwen Jianming Zidian (A Concise Dictionary of Shell and Bone Inscriptions)
北京中華書局
Beijing Zhonghua Book Publisher
ISBN 7-101-00254-4

甲骨文虛詞辭典
Jiagywen Xuci Cidian
張玉金
Zhang Yujin
北京中華書局
Beijing Zhonghua Book Publisher
ISBN 1-101-01216-7
1994

甲骨卜辭語法研究
Jiagu Buci Yufa Yanjiu (Studies into Shell and Bone Oracular Text Grammar)
張玉金
Zhang Yujin
廣東高等教育出版社
Guangdong Gaodeng Jiaoyu Chubanshe (Guangdong Higher Education Publishers)
ISBN 7-5361-2760-x
2003