Same Text in Mandarin, Cantonese, Hakka, Sino-Viet, Sino-Korean and Sino-Japanese romanisations

A question was raised in sci.lang in April/May 2005 about Sino-Vietnamese and it's closeness to Cantonese or Mandarin. I think it folks may be interesting to comparing the same text romanised differently. Originally, I wrote a program to annotate Hakka from Big5 chinese characters. I've made the same to do Cantonese, Mandarin and Sino-Vietnamese. The results are below. Note that where a character has several different pronunciations, they are enclosed in rounded brackets.


Mandarin

回鄉偶書賀知章
hui2 ( xiang1 xiang4 ) ou3 shu1 he4 ( zhi1 zhi4 ) zhang1

少小離家老大回 , 鄉音無改鬢毛摧 .
( shao3 shao4 ) xiao3 li2 ( gu1 jia1 ) lao3 ( da4 dai4 ) hui2 , ( xiang1 xiang4 ) yin1 wu2 gai3 bin4 mao2 cui1 .

兒童相見不相識 , 笑問客從何處來 ?
( er er2 ) tong2 ( xiang1 xiang4 ) jian4 ( bu2 bu4 ) ( xiang1 xiang4 ) ( shi4 zhi4 ) , xiao4 wen4 ke4 ( cong1 cong2 zong4 ) he2 ( chu3 chu4 ) lai2 ?


Cantonese

回鄉偶書賀知章
wui4 ( hoeng1 hoeng3 ) ngau5 syu1 ho6 ( zi1 zi3 ) zoeng1

少小離家老大回 , 鄉音無改鬢毛摧 .
( siu2 siu3 ) siu2 ( lei4 lei6 ) ( gaa1 gu1 ) lou5 daai6 wui4 , ( hoeng1 hoeng3 ) jam1 mou4 goi2 ban3 mou4 ( ceoi1 ceoi4 ) .

兒童相見不相識 , 笑問客從何處來 ?
( ji4 ngai4 ) tung4 ( soeng1 soeng3 ) ( gin3 jin6 ) bat7 ( soeng1 soeng3 ) ( sik7 zi3 ) , siu3 man6 haak8 ( cung4 sung1 zung6 ) ( ho4 ho6 ) ( cyu2 cyu3 syu3 ) ( lai4 loi4 loi6 ) ?


Hakka

回鄉偶書賀知章
( fi2 fui2 ) hiong1 ( ngiau3 ngieu3 ) su1 fo4 ( di1 ji1 zi1 ) zong1

少小離家老大回 , 鄉音無改鬢毛摧 .
( sau3 sau4 seu3 seu4 ) ( seu3 xiau3 ) li2 ga1 ( lau3 lau4 ) tai4 ( fi2 fui2 ) , hiong1 yim1 ( mau2 mo2 vu2 ) goi3 bin4 mau1 cui1 .

兒童相見不相識 , 笑問客從何處來 ?
( e3 yi2 ) tung2 ( xiong1 xiong3 xiong4 ) gian4 but5 ( xiong1 xiong3 xiong4 ) ( si4 sit5 ) , ( seu4 xiau4 ) mun4 ( hak5 ket5 ) qiung2 ho1 ( cu3 cu4 ) loi2 ?


Sino-Viet

回鄉偶書賀知章
( hồi hối ) hương ngẫu thư hạ tri chương

少小離家老大回 , 鄉音無改鬢毛摧 .
( thiếu thiểu ) tiểu ly ( cô gia ) lão ( đại thái ) ( hồi hối ) ,hương âm ( mô vô ) cải ( mấn tấn ) ( mô mao ) ( tồi tỏa ) .

兒童相見不相識 , 笑問客從何處來 ?
( nghê nhi ) đồng ( tướng tương ) ( hiện kiến ) ( bất phầu phi phủ ) ( tướng tương ) ( chí thức ) , tiếu vấn khách ( thung tòng túng tụng tung ) hà ( xứ xử ) ( lãi lai ) ?


Sino-Korean

回鄉偶書賀知章
hoe hyang u seo ha ji jang
회 향 우 서 하 지 장

少小離家老大回 ,
so so ri ga ro ( dae tae ) hoe ,
소 소 리 가 로 ( 대 태 ) 회 ,

鄉音無改鬢毛摧 .
hyang um mu gae bin mo coe .
향 음 무 개 빈 모 최 .

兒童相見不相識 ,
a dong sang ( gyeon hyeon ) ( bu bul ) sang ( sig ji ) ,
아 동 삼 ( 견 현 ) ( 부 불 ) 삼 ( 식 지 ) ,

笑問客從何處來 ?
so mun gaeg jong ha ceo rae ?
소 문 객 종 하 처 래 ?


Sino-Japanese

回鄉偶書賀知章
( kai e ) ( kyou gou ) ( guu gou ) sho ( ga ka ) chi shou

少小離家老大回 ,
shou shou ri ( ka ke ko ) rou ( tai dai ta ) ( kai e ) ,

鄉音無改鬢毛摧 .
( kyou gou ) ( on in ) ( mu bu ) kai ( hin bin ) ( mou bou ) ( sai sa sui ) .

兒童相見不相識 ,
( ji ni gei ) ( dou tou ) ( shou sou ) ken ( fu bu futsu hi ) ( shou sou ) ( shiki shoku shi ) ,

笑問客從何處來 ?
shou ( mon bun ) ( kyaku kaku ) ( juu shou ju ) ( ka ga ) sho rai ?


Home : CJKV

© Dylan W.H. Sung

This page was created on Wednesday 18th May 2005. It was recently updated on Friday 20th May 2005.